10 juli 1918 woensdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 14-07-1918 en geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

No. 66. 10. juli 1918
Verordening over Iiet heffen van de rechtstreeksche belastingen, tolrechten en accijnzen en van de proincietaxes in de gemeenten, die bij
Verordening van 15 december 1918, ter wijziging van provinciegrenzen, van Wallonië afgescheiden en bij Vlaanderen ingedeeld werden. Aangezien hij
Verordening van 15 december 1917 {Wet en Verordeningsblad voor Vlaanderen, nr. 11 van 4 februari 1918), enkele gemeenten van de provincies Henegouwen en Luik werden afgescheiden en hij de provincies Brabant, Oost Vlaanderen en Limburg ingedeeld, verorden ik het navolgende :
Art. 1.
§ 1. Te rekenen van 1 januari 1918, zijn al de bevoegdheden en verplichtingen van de Bestuurders der belastingen voor de provincies Henegouwen en Luik en van de hun ondergeschikte ambtenaren en beambten, inzake het beheer der rechtstreekse belastingen, tolrechten en accijnzen, voor het gebied der in de hiervoren vermelde
Verordening opgesomde gemeenten, overgedragen op de Bestuurders der belastingen voor de provincies Brabant, Oost -Vlaanderen en Limburg en op de hun ondergeschikte ambtenaren en beambten,
§ 2. Met ingang van 1 januari 1918, zijn de Bestuurders der belastingen voor de provincies Brabant, Oost-Vlaanderen en Limburg en de hun ondergeschikte ambtenaren en beambten uitsluitend en alleen bevoegd, inzake de op de hierbij bedoelde gemeenten betrekking hebbende aangelegenheden van het beheer der rechtstreekse helastingen, tolrechten en accijnzen. Dit geldt evenzeer voor de aangelegenheden, die zich eerst na bedoeld tijdstip voordoen, cds voor die welke reeds vroeger in behandeling genomen en thans nog aanhangig zijn, inzonderheid voor achterstallige aanslagen, alsmede voor de rechtspleging inzake bezwaar en verhaal.
Art, 2.
§ 1. De provincietaxen die voor de provincies Brabant, Oost-Vlaanderen en Limburg gelden, zowel de opcentiemen van de staatsbelastingen als de bijzondere taxen zijn reeds van 1 januari 1918 af voor de hierbij bedoelde gemeenten geldig.
§ 2. De bestendige afvaardigingen van de provincies Brabant, Oost-Vlaanderen en Limburg zijn, met betrekking tot deze gemeenten, bevoegd te beslissen inzake het verhaal tegen den aanslag in de provinciale bijzondere taxen over het jaar 1918.

Brussel , den 29 juni 1918,

No. 66. 10. juli 1918

Verordening betreffende de Scholen met het Duits als voertaal.

In aansluiting aan de Verordeningen van heden, houdende wijziging der wet van 15 juni 1914 tot regeling van het hoger onderwijs betreffende de voertaal in de middelhare onderwijsinrichtingen en betreffende den toegang tot openbare ambten verorden ik het volgende :

Art. 1. De getuigschriften der lagere en middelbare scholen met het Duits als voertaal, worden met de getuigschriften der Vlaamse scholen gelijkgesteld. In deze scholen kunnen kinderen van Duitse afkomst aangenomen worden ; kinderen van andere nationaliteit echter slechts in beperkt aantal, De houders van getuigschriften dezer scholen moeten om tot een openbaar ambt benoemd te kunnen worden, door een examen er van doen blijken, dat zij de vereiste kennis van het Nederlands bezitten, in zover tot het betreden van het betrokken ambt, het afleggen van een wetenschappelijk of deskundig examen Art. 1 der Verordening van heden, betreffende den toegang tot openbare ambten), niet voorgeschreven is.

art . 2. De Minister van Wetenschappen en Kunsten wordt met de uitvoering van deze

Verordening belast.

Brussel , den 4 juni 1918.

19180709 Opvordering en bedeling volle melk