8 juli 1918 maandag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
07-07-2018 tot en met 11-07-2018 geen nieuws
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 14-07-1918 en geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 9-07-1918 geen verordeningen

No. 65. 6. juli 1918.

Verordening -uithangen houdendc inbeslagneming van moutkiemen. Voorhet bestuursgebied Vlaanderen verorden ik het navolgende :

Art. 1. Al de moutkiemen in het bestuursgebied Vlaanderen zijn hierbij in beslag genomen. De inbeslagneming omvat de versgewonnen moutkiemen zodra de kieming voltrokken is. De inbeslagneming is niet toepasselijk op moutkiemen die uit het buitenland ingevoerd werden.

Art. 2. Wie in beslag genomen moutkiemen bezit of voortbrengt, is verplicht de bij hem aanwezige voorraden aan te geven bij de „Gerstenzentrale der Verwaltungschefs fiir Flandern und Wallonien” (Gerstcenlrale der Hoofden van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen en Wallonië) ; hij moet de lasthebbers van de „Gerslenzenlrale’* toegang verlenen lot al de plaatsen, waar moutkiemen worden voortgebracht of in bewaring gehouden, hun zijn zakenboeken overleggen en hun alle inlichtingen verstrekken inzake de voortbrengst en de gebruikmaking van de moutkiemen. Op iedere 100 kg. toebedeelde gerst moeten ten minste 2 kg. goede en gezonde moutkiemen worden voorgebracht.

Art. 3. De ,Gerstenzentrale der Verwaltungschefs fur Flandern und Wallonien” is alleen gemachtigd de in beslag genomen moutkiemen op te kopen. De moutkiemen moeien op uilnodiging, aan deze instelling of aan de door haar aangeduide afnemers worden geleverd. De gerstencentrale** stelt den te betalen prijs vast, daarbij rekening houdende in hoever de moutkiemen stofvrij en anderszins bruikbaar zijn ; in geen geval wordt echter meer betaald dan 45 frank per 100 kg. art, 4. Moutkiemen mogen alleen met een door de 9, Gerstencentrale af geleverd vervoerbewijs vervoerd worden.

Art. 5. Het is verboden, in beslag genomen moutkiemen onbevoegd achter te houden, ze te beschadigen, te vernielen, te verwerken of te verbruiken ; het is eveneens verboden ze te kopen of te verkopen of er op een andere wijze over te beschikken. Deze bepalingen zijn ook toepasselijk op moutkiemen, die door de „Gerstenzentrale” tot verdere bewerking werden toebedeeld.

Art. 6. In gemeen overleg met de „Branntweinzentrale {Brandewijncentrale verkoopt de „Gerstenzentrale” de door haar aangekochte moutkiemen ter vervaardiging van gist. De verkoopprijs wordt berekend naar den inkoopprijs, vermeerderd met een passende toeslag tot dekking der bedrijfskosten.

Art. 7. Elke betwisting met betrekking tot den aankoop of den verkoop, alsook tot de verwerking van moutkiemen, wordt door het bij Verordening van 16 Juni 1917, houdende inbeslagneming van de gerst {Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, bl. 3909), ingesteld scheidsgerecht beslecht.

Art. 8. Wie deze  Verordening overtreedt, wordt met een geldboete van ten hoogste 20.000 mark en met een gevangenisstraf van ten hoogste 5 jaar of met een dezer straffen gestraft. De poging tot overtreden is strafbaar. Bovendien is de verbeurdverklaring uit te spreken van de voorwerpen, waarmede de strafbare handeling werd begaan, of die tot het ongeoorloofd vervoer hebben gediend. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.

Brussel , den 20 juni 1918.
affiches uit de collectie KOKW

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s