3 juli 1918 woensdag. Sint Niklaas

 

De 48ste oorlogsmaand begint heden. De 4e kolenverdeeling heeft plaats. aardappelen 1,50 fr: de kgr. Op 3 november 1917 waren er in St Niklaas 15292 ondersteunden. (Hier lezen we wel degelijk SINT NIKLAAS zoals de stad nu noemt).
Op 28 juni 1918 of 6 maand later 17587 zonder de soldatenvrouwen of staatsbedienden.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
07-07-2018 tot en met 10-07-2018 geen nieuws
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 03-07-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

No. 64. 3. juli 1918.
Verordening -uithangen betreffende drijfriemen en drijfkabels.
§ 1, Drijfriemen en drijfkabels, die overeenkomstig de Verordeningen van 27 September 1916 (Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, hl. 2781) en van 27 juni 1917 (Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, hl. 3955) moesten worden aangegeven, zijn, op algemene of bijzondere uitnodiging van de „Abteilung fur Handel und Gewerbe'” (Afdeling voor handel en nijverheid), op de door haar te bepalen tijdstippen en plaatsen tegen vergoeding af te leveren. Al de na 10 oktober 1916 in bewaring of in gebruik genomen drijfriemen en drijfkabels moeten eveneens afgeleverd worden.

§ 2. Zijn voorlopig van de afleveringsverplichting ontslagen : de nijverheidsbedrijven, die van de ,,Abteilung fur Handel und Gewerbe” de toelating hebben bekomen tot het uitoefenen van hun bedrijf, alsmede de bedrijven van hierna vermelden aard, zover zij reeds in werking zijn : 1. steenkolenmijnen en koksovens, 2. gasfabrieken waterwerken, elektriciteitleveringswerken, die uitsluitend in het openbaar belang werken, 3. fosfaatgroeven en -fabrieken, 4. buurtspoorwegen, 5. tramwegen, 6. schouwburgen en kinema’s, zover hun bedrijfskracht niet tevens voor andere nijverheidsbedrijven benuttigd wordt. De ontslaging van de afleveringsverplichting is beperkt tot de werkelijk in gebruik zijnde drijfriemen en drijfkabels.

§ 3. Ingeval aan de uitnodiging tot aflevering geen of geen regelmatig gevolg gegeven wordt, kan, onverminderd de strafrechtelijke vervolging, tot het weghalen zonder vergoeding  worden overgegaan.

§ 4, De,Abteilung fûr Handel und Gewerbe is gemachtigd, ter uitvoering dezer Verordening, alsook der verordeningen van 27 September 1916 en 27 Juni 1917, uitvoeringsbepalingen uit te vaardigen Zij kan uitzonderingen op de afleveringsverplichting toestaan.

§ 5, Overtredingen dezer Verordening of der daartoe uitgevaardigde uitvoeringsvoorschriften worden overeenkomstig §7 en 8 der Verordening van 27 September 1916, betreffende drijfriemen en drijfkabels {Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, blz 2781 en overeenkomstig de Verordening van 17 juni 1917, houdende uitbreiding der in verband met de oorlogseconomie uitgevaardigde Verordeningen (Wet en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, bl. 3926) gestraft.
Brussel, den 20 juni 1918.
No. 64. 3. juli 1918.
Bekendmaking. -uithangen Overeenkomstig Artikel 2 der beschikking van 25 April 1918 van den heer „Generaalgouverneur” {Generaal Gouverneur) Wet en Verordeningsblad, hl. 448, wordt hierin het navolgende ter kennis gebracht : Het „Kaiserliche Bezirksgerichf en de Staatsanwalt {de keizerlijke distriktrechtbank en het parket) te Hasselt, zullen hun ambtsbezigheden met ingang van 24 juni 1918 aanvaarden. De dienstlokalen zijn gevestigd in het paleis van Justitie,
Brussel , den 20 juni 1918.

No. 64. 3. juli 1918.
Bekendmaking. Bij besluit van 8 juni 1918 van den heer „Generaalgouverneur {Generaal Gouverneur) in België, zijn de wijzigingen, toegebracht aan de Artikels Vh, c, XL 3°, XLII, XLIII 5° der statuten van de onderlinge maatschappij Paardenverzekering Sint-Maurus, gevestigd te Holsbeek, goedgekeurd,
Brussel den 20 juni 1918.
No. 64. 3. juli 1918.
Bekendmaking. De kandidaten, die bereid zijn het eerste examen voor den ziekenverplegingsdienst of voor den dienst in zinnelozengestichten af te leggen, kunnen zich op 5 of 12 Juli 1918, van 2 tot 4 uur namiddag, laten inschrijven te Gent, Jozef Plateaustraat 91. Zij moeten bij de inschrijving de vereiste papieren overleggen. De examens zullen vermoedelijk op 1 Augustus 1918 afgenomen worden.
Brussel den In juli 1918.

19180703 Verwerven en verliezen nationaliteit