12 juni 1918 woensdag. Sint Niklaas

Roggemeel kost reeds 4,50 fr: de kgr. De Antwerpenaars komen hier alles opkoopen, vandaar die duurte!

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 13 juni tot en met 16 juni Geen nieuws vermoedelijk graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 14-06-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
verordeningen

No. 58. – 12. juni 1918.
Beschikking. Gezien artikel 8, le lid, der grondverordening van 25 Ajynl 1905 van het Hoger Handelsgesticht te Antwerpen benoem ik tot leden van den beheerraad van bedoeld gesticht, ter vervanging van de leden, wier mandaat afgelopen is : de heren : Leo Augusteyns, volksvertegenwoordiger te Antwerpen, Julius Boumans, graanhandelaar, te Antwerpen, Jozef Hellemans, lid van den Hogeren Nijverheids- en Handelsraad, te Antwerpen.
Brussel , den 23 mei 1918,

No. 58. – 12. juni 1918.
Bij beschikking van 4 mei 1918 van den heer Generaal Gouverneur zijn tot inspecteur-veearts 2e klasse benoemd :
1. Van Beygaerden, aangenomen veearts te Maaseik 14 210
2. A. Achter waarnemend inspecteur-veearts ie Hasselt.
Brussel . den 27 mei 1918.

No. 58. – 12. juni 1918.
Beschikking. *« Krachtens artikel 2 der beschikking van 25 april 1918 van den heer Generaal Gouverneur (Wet- en Verordeningsblad voor Vlaanderen hi. 447) bepaal ik het navolgende : De Kaiserliche Bezirksgerichte (keizerlijke districht rechtbanken) te Brussel . Antwerpen en Leuven, de „Staatsanwalschaften  (parketten) bij deze rechtbanken,alsmede het ,,Justizkommissariat  (kommissariat van Justitie) te Brusssel, zullen hun ambtsbezigheden met ingang van 1 juni 1918 aanvaarden. De betreffende dienstlokalen zijn gevestigd in het paleis van justitie te Brussel . en te Antwerpen en in het voorlopig rechtsgebouw te Leuven,
Brussel , den 30 mei 1918

No. 58. – 12. juni 1918.
Beschikking.
Art. 1. Aan de gemeente Wezemaal wordt, voor den gewone dienst van het lager onderwijs gedurende het dienstjaar 1917, een buitengewone toelage van 300 fr. (driehonderd frank) verleend, om de bijkomende kosten, ontstaan ten gevolge van de toepassing der wet op het lager onderwijs te helpen dekken ; genoemde som wordt uitgetrokken op Hoofdstuk VI artikel 71, van de begroting van het Vlaams ministerie van Wetenschappen en Kunsten voor het dienstjaar 1917 (2e helft).
Art. 2. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze beschikking belast.
Brussel , den 30 mei 1918.

No. 58. – 12. juni 1918.

Bij Besluit van 30 mei 1918 van den heer Generaal Gouverneur is de heer G. J. De Boyy lakenhandelaar, tot burgemeester der gemeente Merchtem (Provincie Brabant) benoemd. Brussel , den 31 mei 1918,

No. 58. – 12. juni 1918.
Bekendmaking. I. De personen die het ingangsexamen of het overgangsexamen van het le naar het 2e jaar in de Rijks Middelbare Jongens en meisjesnormaalscholen te Brussel . en te Gent, en de eerste of tweede proef voorbereidend tot het examen van kandidaat leraar en kandidaat-lerares wensen af te leggen, moeten zich ten laatste op 31 Augustus te Brussel of ten laatste op 15 Juli te Gent, laten inschrijven bij den bestuurder der school.
Na 31 Augustus, respectievelijk 15 Juli, worden geen inschrijvingen meer aanvaard.
II. De bestuurder der school is belast met het oproepen der recipiendi, die te bekwamer tijd zullen worden ingelicht over den datum van het examen, dat tijdens de grote vakantie plaats heeft.
III. Om tot het afleggen van het overgangsexamen van het le naar het 2ejaar in de Rijks Middelbare Normaalscholen toegelaten te worden, moet men sedert ten minste een jaar het ingangsexamen in die inrichting met vrucht afglegd hebben. Om tot de 2e voorbereidende proef te worden toegelaten, moet men sedert ten minste een jaar met vrucht de eerste voorbereidende proef afgelegd hebben ; houders of houdsters van het diploma van onderwijzer of onderwijzeres mogen ook rechtstreeks met de tweede proef beginnen.
Brussel, den 31 mei 1918.

No. 58. – 12. juni 1918.
Bekendmaking.
I. Voor het jaar 1918 zal het examen van kandidaat leraar en kandidaat-lerares en van leraar en lerares bij het middelbaar onderwijs van den lageren graad, evenals een grondig examen over de Germaanse talen plaats hebben, in de Rijks Middelbare Jongens- en meisjesnormaalscholen te Brussel . en te Gent.
II. De voorzitter van de jury stelt den dag van het examen vast.
III Tot deze examens worden ook kandidaten toegelaten die zich door privaatonderwijs hebben voorbereid.
IV. De examens worden in het Nederlands afgenomen.
V. De inschrijvingen voor deze examens zullen aanvaard worden van 3 tot 19 juni. Na dezen datum worden geen inschrijvingen meer aanvaard. De inschrijvingen worden aangenomen:
Voor de provincie Brabant : in het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten, Hoofdbestuur van het Middelbaar Onderwijs, 3e afdeling Liefdadigheidstraat, nr. 26, te Brussel .
Voor de provincie Limburg en het deel van de provincie Luik, dat afhangt van Het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten te Brussel , door den heer L. Mesotten, provinciebestuur te Hasselt.
Voor de provincie Antwerpen, door den heer Jacobs, provinciebestuur te Antwerpen. Voor de provincie Oost Vlaanderen, door den heer G. De Zutter, provinciebestuur te Gent. Voor de provincie West Vlaanderen, door den heer H, Axters, provinciebestuur te Brugge.
VI. De inschrijvingskosten zijn als volgt vastgesteld :
Voor het examen van kandidaat-leraar en kandidaat lerares 20 fr, Voor het examen van leraar en lerares 50 fr. De kandidaten, die bij een vroeger examen uitgesteld werden, betalen slechts het vierde, zij, die afgewezen werden, de helft der inschrijvingskosten. De kosten zijn bij de inschrijving te betalen.
Brussel , den 31 mei 1918.

No. 58. – 12. juni 1918.
Bij Besluit van 1 juni 1918 van den heer Generaal Gouverneur zijn benoemd: de heer Dr. Walter Tamm, geneesheer, lot algemeen gezondheid opziener hij het Vlaams ministerie van Binnenlandse Zaken ; mevrouw Dr. Margarete Tamm, dokteres, tot bestuurster van het Rijks scheikundig en bacteriologisch Laboratorium van den Gezondheidsdienst en voor Hygiëne, te Brussel .
Brussel , den 3 juni 1918.

No. 58. – 12- juni 1918.
BekendmakiDg betreffende de likwidatie van Britse ondernemingen. Met toestemming van den lieer Generaal Gouverneur in België, heh ik, overeenkomstig de verordening van 29Augu8′ tus 1916, over de likmdatûs van Britsche ondememingen (versenen in het Wet- en Verordeningsblad voor de hezette streken van België, nr. 253 van 13 Septerriber 1916), de likwidatie hevolen van het in België voorharuien zijnde vermogen van de E7igelsche firma „Phoenix Giass Works H, Bain e Co,’\ spiegelglasslijperij te Brussel . De heer eerste-luitenant Coeler, Oude Kleerkoopersstraat 24 te BriLSsel, is tot likividator benoemd. De likwidator verstrekt nadere inlichtingen. Brvsel, den 4 juni 1918.

No. 58. – 12. juni 1918.
Bekendmaking betreffende de likwidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in Belgi’e, heb ik, overeenkomstig de verordeningen van 29 AvvtV;S 1916 en van 15 Ajpril 1917 over de likmdaties van vijandelijke ondernemingen (Wet- en Verordeningsblad voor de hezette streken van België, nr. 253 van 13 Septernber 1916 en nr. 335 van 19 april 1917), de likwidatie hevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van de firma „S. A. d’Arendonck’\ poederfahriek te Luik, De heer J. Welker, Oude Kleerkoopersstraat 24 te
Brussel , is tot likwidator benoemd. De likwidator verstrekt nadere irdichtingen.
Brussel , den en juni 1918.
affiches uit de collectie KOKW

Kemmel De top van de heuvel met  het belvedere van de Beer en herkeninningspunt artillerie.

Advertenties