8 juni 1918 zaterdag. Temse.

Geen nieuws.

Zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8

nieuws
19180608 – Duitse aanval tusschen Noyon en Montdidier 15.000 gevangenen, enige dorpen genomen. 
verordeningen

No. 67. – 8. juni 1918.
Bekendmaking. Bij besluit van 15 mei 1918 van den heer Generaal Gouverneur is de heer J.Collard, klerk 1e klasse, met ingang van 1 oktober 1917 benoemd tot onderbureeloverste bij het Beheer der Schatkist van het ministerie van Financiën. Brussel, den 28 mei 1918.
No. 67. – 8. juni 1918.
Besluit
Art. 1. De hiernavermelde leden van de overeenkomstig artikel 3 der wet van 17 februari 1849 ingestelde provinciale pensioencommissies blijven voor den duur van 5 jaar, te rekenen van 1 Juli 1917 hun dienst waarnemen : Provincie West-Vlaanderen : de heer provinciale bestuurder der belastingen te Brugge, Provincie Oost-Vlaanderen : de heren De Riemaecker en Cooreman, leden van de bestendige afvaardiging van den provincieraad,
Provincie Antwerpen : de heer provinciale bestuurder der Registratie en der Domeinen te Antwerpen.
Provincie Brabant : de heer provinciale bestuurder der Registratie en der Domeinen, te Brussel , de heer provinciale bestuurder der Douanen en Accijnzen, de heer opziener der lagere scholen te Brussel .
Provincie Limburg : de heer Baron de Berman, lid van de bestendige afvaardiging van den provincieraad.

Art. 2. Zijn benoemd tot leden van de provinciale pensioencommissies voor den duur van 3 jaar te rekenen van 1 Juli 1917 : in de provincie West-Vlaanderen : de heer dienstbestuurder van Posterijen, te Brugge, in plaats van den heer Denys, hoofdingenieur dienstbestuurder van Weg en Werken bij de Staatsspoorwegen, In de provincie Limburg : de heer bestuurder van het provinciaal bestuur van Bruggen en Wegen, te Hasselt.
Brussel , den 7 mei 1918

No. 57. – 8. juni 1918.
Verordening houdende wijziging van de wet van 15 april 1896, betreffende de rechten op de tabak. De termijn voor de aangifte der met tabak aangeplante percelen, voorzien in § 1, hoofdstuk II, artikel 6, lid 1 en 2, van de verordening tot wijziging van de wet van 17 april 1896, betreffende de rechten op de tabak (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, van kracht verklaard voor de tot het Etappengebied behorende gedeelten van de provincies Henegouwen en Luxemburg bij verordening van 29 juni 1917 van den Generalquartiermeister voor de toekomst vastgesteld op 15 juni van ieder jaar. Brussel, den 15 mei 1918.
No. 57. – 8. juni 1918.
Bekendmaking betreffende het examen van leraar en van lerares la de lichamelijke opvoeding aan de inrichtingen van Middelbaar en Middelbaar Normaal Onderwijs.
Art. 1. De jury in 1918 belast met het afnemen van het examen van leraar en van lerares in de lichamelijke opvoeding bij het middelbaar en middelbaar normaal onderwijs, zal op een nader te bepalen datum zetelen, voor de mannelijke kandidaten in het Koninklijk Atheneum, Eikstraat 11, te Brussel , en voor de vrouwelijke kandidaten in de Rijks Middelbare meisjesschool Verweestraat 12, te Schaarbeek.

Art. II. Tot dit examen worden toegelaten de personen, die het diploma bezitten van lager onderwijzer of van lagere onderwijzeres van leraar of van lerares bij het middelbaar onderwijs. Niemand wordt tot het examen ter verkrijging van het het bekwaamheidsdiploma op een middelbare normaalschool toegelaten, zo hij niet, sedert ten minste een jaar, in het bezit is van het bekwaamheidsdiploma voor het onderwijs in de lichamelijke opvoeding van een middelbare onderwijs inrichting.

Art. III. De aanmeldingen moeien gezonden worden aan het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten, Hoofdbestuur van het Middelbaar Onderwijs Liefdadigheidstraat nr. 25, te Brussel . De aanmeldingsbrieven moeten vermelden : naam en voornamen, geboorteplaats en -datum, beroep, adres aard van de diploma’s en certificaten welke de recipiendus reeds bezit, examen waarvoor hij zich aanmeldt en verder alle nuttige inlichtingen. Met onvolledige aanmeldingen wordt geen rekening gehouden. Op 15 Juli worden de inschrijvingen gesloten. Aanmeldingen die te laat inkomen, worden niet meer in aanmerking genomen

Art, IV. De recipiendi worden opgeroepen door den Voorzitter van de jury of door een door hem gemachtigd jurylid. Bij het begin van het examen moeten ze hun diploma, of het bewijs van het vereiste diploma, aan de jury overleggen,
Brussel den 28 mei 1918

No. 57. – 8. juni 1918.
Bekendmaking betreffende de inrichting van leergangen, voorbereidend tot het examen van leraar en van lerares in de lichamelijke opvoeding aan de inrichtingen van Middelbaar en Middelbaar Normaal Onderwijs.

Art. I. Met het oog op het examen van leraar en van lerares in de lichamelijke opvoeding bij de inrichtingen van middelbaar en middelbaar normaal onderwijs dat zal plaats hebben te Gent in den loop van de maand Augustus a.s. op een nader te bepalen datum, worden voorbereidende leergangen ingericht.

Art. II. De leergangen zullen gegeven worden in de Rijks Middelbare meisjes normaalschool, Van Monckhovenstraat 19, te Gent.

Art. III. De inschrijvingen worden opgenomen door mevr. de Bestuurster der Rijks Middelbare Normaalschool te Gent, tot 15 Juli a.s. Na dien datum worden geen inschrijvingen meer aanvaard. De aanmeldingsbrieven moeten opgeven: naam en voornamen, geboorteplaats en -datum, beroep, adres, aard van de diploma’s en getuigschriften welke men reeds bezit, examen, dat de kandidaat wenst af te leggen en verder alle nuttige inlichtingen. Met onvolledige aanmeldingen wordt geen rekening gehouden.

Art. IV. De personen, die inschrijven voor de voorbereidende leergangen, schrijven tevens in voor het examen.

Art. V. Tot het examen worden alleen toegelaten de personen, die in het bezit zijn van het diploma van leraar of van lerares Bij het middelbaar onderwijs of van lager onderwijzer of van lagere onderwijzeres, alsook diegenen die ontslagen werden van het vereiste diploma. Niemand mag zich aanmelden voor het examen van leraar of van lerares in het tumen hij het middelbaar normaal onderwijs, die niet sinds ten minste een jaar in het bezit is van het bekwaamheidsdiploma voor het onderwijs in de lichamelijke opvoeding bij het middelbaar onderwijs.

Art. VI. De recipiendi worden opgeroepen door den Voorzitter van de jury, die hun den juisten datum, waarop het examen zal beginnen, mededeelt.
Brussel , den 11 mei 1918.

affiches uit de collectie KOKW
19180608 Aangifte van vijandelijken grondeigendom in de provincies Brabant Antwerpen en Limburg

Advertenties