5 juni 1918 woensdag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 5 juni tot en met 9 juni Geen nieuws vermoedelijk graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 07-06-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
verordeningen

No. 56. – 5. juni 1918.
Verordening ** houdende verbod voorraden vlees op te hopen in koelkamers, vrieskamers, zouterijen en rokerijen.
Art. 1. Van de in de koelkamers, vrieskamers, zouterijen en rokerijen aanwezige voorraden rund- en kalfsvlees moet, binnen 5 dagen na de afkondiging dezer verordening, door den eigenaar der voorraden of door degene, die gerechtigd is over dezelve te beschikken, alsook door den houder der bewaarplaatsen opgave worden gedaan aan het Generaal Gouvernement, waarbij dient vermeld de hoeveelheid hetzij naar het gewicht in kilogram, hetzij naar het getal hele beesten, helften of vierendelen van beesten, alsmede de gemeente en de bewaarplaats waarin de voorraden zich bevinden en den naam van den eigenaar van het vlees of van degene die gerechtigd is er over te beschikken. Het vlees moet binnen een door het Gouvernement te bepalen termijn uit de bewaarplaatsen genomen en in den handel gebracht worden. Tor nader bericht blijft het verboden, rund- en kalfsvlees in koelkamers, vrieskamers, zouterijen en rokerijen op te hopen.
Art 1 en 2 zijn niet toepasselijk op vers geslacht vlees, dat men ten behoeve van het lopend vleesverbruik in koelkamers bewaart om het ten laatste binnen 8 dagen na de slachting in den handel te brengen.
Art. 2. Wie de voorschriften dezer verordening overtreedt wordt met een gevangenisstraf van ten minste 1 maand en van ten hoogste 1 jaar en met een geldboete van ten minste 1000 mark en van ten hoogste 10.000 mark of met een van beide straffen gestraft. Terzelfder tijd kan de verbeurdverklaring van het niet aangegeven en het niet uit de bewaarplaatsen genomen vlees worden uitgesproken. Bovendien kan de openbare bekendmaking van het vonnis voorgeschreven worden.De poging tot overtreden is strafbaar. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Art. 3. Deze verordening wordt den dag harer afkondiging van kracht.
Brussel . den 28 mei 1918.
No. 56. – 5. juni 1918.
199 Bij Besluit van den heer Generaal Gouverneur is benoemd : Vlg, nr. 200
Bekendmaking. Bij besluit van 11 mei 1918 — C. Fi, Il 3100 — van den heer Generaal Gouverneur is de heer Van Eldere, E., surnumerair bij de Direktie te
Brussel , tot ontvanger der Registratie en Domeinen te Waterschoot benoemd.
Brussel . den 26 mei 1918.
No. 56. – 5. juni 1918.
Bekendmaking betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de verordeningen van 29 augustus 1916 en van 15 april 1917, over de liquidaties van vijandelijke ondernemingen (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr, 253 van 13 september 1916 en Nr, 335 van 19 april 1917), de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van de firma Louis Foulon, te Brussel De heer luitenant Maas, Oude Kleerkopersstraat 24, te Brussel, is tot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen.
Brussel , den 24 mei 1918.
affiches uit de collectie KOKW

19180605 Betreffende vroege en late aardappelen.

Advertenties