3 juni 1918 maandag. Sint Niklaas

De 47ste oorlogsmaand begint heden. J Lentacker trekt 50 fr. van den Belgischen Staat voor zijn zoon Edmond over Juni.
De 2 Duitsche infanterieregimenten zijn naar het front vertrokken na ene maand hier bij de burgers gekaserneerd te zijn geweest. Van heden af kost ‘t brood 0,64 fr: de kgr. Nog altijd krijgen we 250 gr. per dag

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 09 juni 1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
verordeningen

No. 55. – 2. juni 1918.
Verordening.
Art. 1. De in 1918 te innen bijdrage ten laste der ondernemers die op 31 december 1917 niet ontslagen waren van de verplichte storting in het waarborgfonds, fxxtrgien bij artikelen 10 en 20 uit de wet van 24 december 1903, betrekkelijk de vergoeding voor werkongevallen, is vastgesteld op den grondslag ener taks van vier frank per onderneming, die onder de bepalingen van bedoelde wet valt, en ener taks van een frank voor iedereen in een dergelijke onderneming in dienst zijnde werkman.
Brussel . den 30 april 1918
No. 55. – 2. juni 1918.
Beschikking.
Art. 1. Op grond van artikel 23 der wet van 15 juni 1914, wordt aan de hiernavermelde gemeenten een buitengewone toelage van vijf duizend driehonderd vijftig frank (5350 fr.) verleend om hun uitgaven voor den gewone dienst van het lager onderwijs gedurende het jaar 1917 te dekken ; deze som wordt uitgetrokken op het hoofdstuk VI, artikel 71, van de begroting voor het dienstjaar 1917 (tweede helft) van het Vlaams ministerie van Wetenschappen en Kunsten, De toelage is als volgt verdeeld : Sint-Huibrechts-Hove 1200 frank. Veldwezelt 2000 „ Meldert 700 „ Hoeselt 1200 „ Opheers 260 Art. 2. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur(Verwaltungschef) voor Vlaanderen is met de uitvoering van deze beschikking belast.

Brussel, den 18 mei 1918.
No. 56. – 2. juni 1918.
Verordening ** betreffende de beperking in het verbruik van gas en elektriciteit. Aan artikel 2 der verordening van 22 September 1917 (Wet’ en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, hl. 4473) worden volgende bepalingen toegevoegd : Wanneer meer gas of elektriciteit wordt verbruikt dan overeenkomstig artikel 1 is toegelaten of dan op grond van artikel 7 door de „Hauptstelle fur Gas, Wasser und Elektrizitàt bij uitzondering is veroorloofd, zijn voor de bijkomende hoeveelheden volgende prijzen te betalen : Gas : voor ieder kubieke meter meer 1 fr.
Elektriciteit : voor ieder kilowattuur meer voor verlichting 2 fr.
Elektriciteit voor ieder kilowattuur meer voor andere doeleinden 1 fr. De gaS’ en elektriciteitsfabrieken moeten maandelijks aan de „Hauptstelle fur Gas, Wasser und Elektrizitat” kennis geven van alle verbruik boven de toegelaten hoogste hoeveelheden.
Brussel , den 23 mei 1918
affiches uit de collectie KOKW

19180601 Bestrijding mond en klauwzeer

Advertenties