2 juni 1918 zondag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 26 mei tot en met 2 juni Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
nieuws overgeschreven uit NRC

19180602 – De Duitse opmars in Frankrijk na 7 dagen tot staan gebracht. 55.000 Krijgsgevangen door den Duitser genomen. 
verordeningen

No. 55. – 2. juni 1918.
Verordening betreffende de uitvoering van het bevel van 1 mei 1917, waarbij een krijgsbelasting werd opgelegd.
De provincieraden der negen provincies van België heb hen, in hun buitengewone zittijd belegd op 1 juni 1918* de 188 besluiten die het opbrengen van de middelen ter betaling der bij besluit van 21 mei 1917 aan de Belgische bevolking opgelegde krijgsbelasting verder verzekeren niet genomen. Deze handeling is in strijd met de openbare belangen, Om die reden worden de besluiten zover die genomen zijn overeenkomstig artikel 89 der provinciale wet van 30 april 1836 opgeheven en zijn de Gouverneurs der provincies Antwerpen, Brabant Henegouwen Limburg Luik, Luxemburg en Namen samen met de Voorzitters van het burgerlijk bestuur (Pràsidenten der Zivilverwaltung) aldaar, voor de provincies Oost- en West-Vlaanderen de Voorzitters van het burgerlijk bestuur aldaar alleen met bindende kracht, elk wat zijn provincie betreft, gemachtigd tot het nemen van onderstaande maatregelen :
1, Solidair met de andere provincies :
a) met het oog op de betaling van zes verdere vervallende maandelijkse stortingen,namelijk van juni tot en met november 1918 van de bij bevel van 21 mei 1917 aan de Belgische bevolking opgelegde krijgsbelasting de nodige maatregelen te treffen en desnoods daartoe een lening aan te gaan ;
b) met het oog op het opbrengen van de middelen ter betaling der intresten en ter delging van de bedoelde lening, alsook met het oog op de betaling der in juni 1918 en in September 1918 vervallende der provinciale kasbons van de tweede krijgsbelastingslening en der in den loop van dezelfde maanden vervallende intrestkoepons der verschillende krijgsbelastingsleningen, de nodige maatregelen te treffer en desnoods daartoe een lening aan te gaan ;
2, de nodige oorkonden te ondertekenen,
Brussel . den 2 juni 1918.

No. 55. – 2. juni 1918.
Verordening betreffende de vervaldagen van de door de Belgische provincies uitgegeven kasbons.
Art. 1. De vervaldagen van de op 10 juni 1918 en op 10 september 1918 uitkeerbaar wordende kasbons, ten gezamenlijke bedrage van 240 miljoen frank, der door de negen Belgische provincies op 10 december 1915 aangegane krijgsbelastingslening, zijn, onder verlenging met twee jaar van den geldigheidsduur der kasbons en zonder dat de voorwaarden der lening enige wijziging ondergaan, op 10 juni 1920 en op 10 September 1920 vastgesteld.
Art. 2. Voor de toepassing van het onder artikel 1 bepaalde hebben de negen Belgische provincies zorg te dragen, die, krachtens de verordening van heden, betreffende de uitvoering van het bevel van 21 mei 1917 waarbij een krijgsbelasting werd opgelegd vertegenwoordigd worden door de Gouverneurs en door de Voorzitters van het burgerlijk bestuur,
Brussel , den 2 juni 1918.
affiches uit de collectie KOKW

postkaart Ijzer dodengang en Duitse onderstanden

Advertenties