21 mei 1918 dinsdag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 21 tot en met 23 mei Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 27-05-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 17-05-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

No. 51. – 21. MEI 1918.
Bekendmaking. Op grond van artikelen 9, 10, 11, 13, 29 en 31 der wet van 15 Juli 1849, op het hoger onderwijs, van de verordening  20 juni 1917, betreffende de leerkrachten der Hogere Land- en Tuinbouwschool bij de Universiteit te Gent, van het koninklijk besluit van 16 augustus 1892  betreffende de assistenten, alsmede van het koninklijk besluit van 4 december 1912, tot regeling van den toestand van het beheerspersoneel der Staatsuniversiteiten, heeft de heer Generaal Gouverneur in België aan de Staatsuniversiteit te Gent de hiernavolgende personen benoemd, aangesteld, bevorderd of ontslagen :

l. In de faculteit der wijsbegeerte en letteren. 1. De heer E. Wolff, doctor in de wijsbegeerte, buitengewoon professor aan de Universiteit te Munchen, is tijdelijk belast met colleges en oefeningen in de Engelse philologie, alsook in de vergelijkende grammatica en in het Sanskrit. (Beschikking van 13 april 1918. )

2. De heer E. C. Witsenburg, leraar in de scheikunde aan de Middelbare Technische School en aan de School voor suikernijverheid te Amsterdam, is met vrijstelling van den vereisten wettelijke doctorsgraad tot gewoon professor in de scheikunde benoemd en is inzonderheid belast met colleges en oefeningen in de organische scheikunde. (Beschikkingen van 6 december 1917 en van 13 april 1918. )

3. De heer E.P. Van den Berghe, hoofdingenieur bestuurder der Staatsspoorwegen te Doornik, is met behoud van de aan zijn tegenwoordige toestand als hoofdingenieur verbonden rechten met den rang en den titel van gewoon professor aan de Universiteit te Gent beroepen, belast met colleges in de burgerlijke bouwkunde aan de hij de Universiteit toegevoegde Technische Scholen en benoemd tot bestuurder dezer scholen. (Beschikking van 10 januari 1918. ) III. In de faculteit der geneeskunde.

4. De heer D. D e Vries Beilingh, doctor in de geneeskunde en privaatdocent aan de Universiteit te Groningen, is tot gewoon professor in de inwendige geneeskunde benoemd en belast met colleges in de inwendige geneeskunde, alsmede met de leiding van de kliniek voor inwendige ziekten. (Beschikking van 20 december 1917.)

5. De heer K. Borms, doctor in de geneeskunde, buitengewoon professor in de inwendige geneeskunde, is, gezien zijn benoeming tot algemeen bestuurder van den Gezondheidsdienst bij het Vlaams ministerie van Binnenlandse Zaken, uit zijn ambt van professor ontslagen en tot nadere regeling tijdelijk belast met een college in de theoretische geneeskunde. (Beschikking van 10 januari 1918. )

6. De heer E. Van Bockstaele, doctor in de geneeskunde, gewoon ereprofessor in de algemene en praktische heelkunde, is tot gewoon professor bevorderd. Hij blijft belast met dezelfde leergangen. (Beschikking van 21 februari 1918. )

7. De heer Adr. Martens, buitengewoon professor in de algemene ziekteleer, is tot gewoon professor bevorderd. Hij blijft belast met dezelfde leergangen. (Beschikking van 21 februari 1918. )

8. De heer E. Alleman, apotheker te Gent, is belast mt colleges in de farmaceutische scheikunde en in de praktische (galenische en magistrale) artsenijbereidkunde met oefeningen, inzonderheid ook in het bereiden van geneesmiddelen. (Beschikking van 14 maart 1918. ) IV. In de hogere Land- en Tuinbouwschool.

9. De heer P. De Caluto algemeen bestuurder aan het ministerie van Landbouw en Openbare Werken te Brussel , is met den titel van professor benoemd tot docent in de landbouwkunde en belast met colleges in de bedrijfsleer van den landbouw. (Beschikking van 11 November 1917,)

10. De heer A. De Jaegere, repetitor aan de Technische Scholen, is benoemd tot docent in de landbouwtechniek. (Beschikking van 29 november 1917.)

11. De heer B. Kimpe, repetitor aan de Technische Scholen, is benoemd tot docent en belast met colleges en praktische oefeningen in de landmeetkunde. (Beschikking van 29 november 1917.)

12. De heer B. Tritsmans, landbouwingenieur, te Heverlee bij Leuven, is benoemd tot docent in de landbouwkunde. (Beschikking van 23 maart 1918. ) V. Wetenschappelijke en technische hulpleerkrachten.

13. De heer I. Semey,te Gent, is benoemd tot leraar in het handtekenen van de Technische Scholen en bovendien belast met tekenoefeningen in de Hogere Landen Tuinbouwschool . (Beschikkingen van september en van 29 november 1917.)

14. De heer B. D e Waele, landbouwingenieur te Schellebelle, is benoemd tot leider der werkzaamheden in het laboratorium voor landbouwscheikunde aan de Hogere Land en Tuinbouwschool. (Beschikking van 1 december 1917.)

15 De heer F. Chrispeels te Laken, is benoemd tot technicus aan de Hogere Land- en Tuinbouwschool en belast met den leergang over tuinarchitectuur. (Beschikking van 14 maart 1918. )

16. De heer N. S mets is benoemd tot preparator voor den leergang van delfstofkunde aan de Universiteit te Gent en tevens tot repetitor voor de wiskunde en de proefondervindelijke [natuurkunde in het voorbereidend jaar der tuinbouwafdeling van de Hogere Land- en Tuinbouwschool. (Beschikking van 14 maart 1918. )

17. De heer J. Gantre, te Gent, is tijdelijk aangesteld als tekenleraar aan het Instituut voor oudheidkunde en kunstgeschiedenis . (Beschikking van 14 maart 1918. )

18. De heer M. Schag, geneesheer te Amsterdam, is aanvankelijk voor den duur van twee jaar, benoemd tot hoofdassistent aan het Heelkundig Instituut. (Beschikking van 18 april 1918. )

19. De heer J. V. L. Eynatten, doctor in de geneeskunde, geneesheer te Amersfoort, is, aanvankelijk voor den duur van twee jaar, benoemd tot hoofdassistent aan het Instituut voor oogheelkunde. (Beschikking van 20 april 1918. ) VI. Beheerspersoneel. 20. De heer W. Hombrecht is benoemd tot algemeen conservator der Universiteit. (Beschikking van 5 januari 1918. )
21. De heer F.Van de Walle, te Gent, is benoemd tot opsteller hij den beheerder-opziener. (Beschikking van 19 januari 1918. )
22. De heer E. Theirlynck,te Gent, is benoemd tot hoekhouder hij den beheerder-opziener. (Beschikking van 19 januari 1918. ) 166
23. De heer P. K. Wilhelm is benoemd tot opsteller (van de Hogere Land- en Tuinbouwschool. (Beschikking van 14 februari 1918. )
Brussel, den 11. Mei 1918.
No. 51. – 21. MEI 1918.

Verordening,* houdende verbod het leder op kunstmatige wijze van gewicht te verhogen.
Art. 1. Het bereiden van leder, dot kunstmatig van gewicht is verhoogd, alsook alle kunstmatig van gewicht verhogen van leder, inzonderheid door aanwending van barium, magnesium-, lood-, tin- en andere minerale zouten, van druivensuiker dextrine, mêlasse en gelijkaardige suikerachtige stoffen van suikerhoudende samenstellingen en gelijkaardige middelen, is verboden.
Art. 2. Voor het afwerken van leder, met de gewichtsverhoging waarvan den dag van het inkrachttreden dezer verordening reeds is begonnen, wordt een termijn gaande tot 1 juni 1918.
Art, 3. De „Abteilung fur Handel und Gewerbe” (Afdeling voor Handel en Nijverheid) te Brussel , Kunstbelevingslaan 30, kan op schriftelijke aanvraag, uitzonderingen op het in artikel 1 vervat verbod toestaan.
Art. 4. Wie de voorschriften dezer verordening opzettelijk of uit nalatigheid overtreedt, wordt, indien volgens een andere strafwet geen zwaarder straf is voorzien, met een gevangenisstraf van.ten hoogste een jaar en een geldboete van ten hoogste 20.000 mark, of met een dezer straffen gestraft. Bovendien is de verbeurdverklaring der voorwerpen, waarop de strafbare handeling betrekking heeft, in ieder geval toegelaten en, hij opzettelijke overtreding, steeds uit te spreken. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd
Brussel , den 14 mei 1918.

 

Ijzer 10 dodengang belgische observatiepost