14 mei 1918 dinsdag. Temse

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 7 tot en met 18 mei Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 27-05-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 13-05-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

postkaart Temse brug momenteel te koop Delcampe

No. 48. – 14. MEI 1918.
Verordening ** betreffende de heffing van een bijzonder recht op suiker, beetstroop en melasse.
Art. 1. 1. Op de beschikbaarstelling van suiker is, behalve de bij de verordening van 1 februari 1917 (Wet- en Z. blz. 4. 148 Verordeningsblad, hl. 3257) vastgestelde rechten, een bijzonder recht te betalen, dat per 100 kg. bedraagt :
a) voor suiker bestemd tot het vervaardigen van invertsuiker of van kunstmatige honig alsmede voor beetstroop (ook gemengd met geleien) en voor melasse 50 frank
b) voor suiker bestemd tot liet vervaardigen van ingelegde groenten ingelegd vlees, ingemaakte vruchten, moes of geleien verdichte melk, of melkmeel, alsmede voor suiker bestemd, na voorafgaande ontaarding, tot voeding der bijen 100 „
c) voor suiker bestemd voor huishoudingen en apotheken 150 „ d) voor suiker, bestemd tot het vervaardigen van chokolade, peperkoek, likeur, vruchtensiroop, cider, limonade, bier en lekkergoed van elke soort (vgl. ook artikel 2 der verordening van 1 februari 1917, Weten Verordeningsblad, bl. 3257) 300 „ 2, De in artikel 1, 3de lid, der verordening van 18 Juli 1916 (Wet- en Verordeningsblad, bl. 2451) op de beschikbaarstelling van suiker voorziene rechten, tot het dekken van de uitgaven der „Zuckerverteilungsstelle der Verwaltungschefs fur Flandern und Wallonien’ (kantoor voor de suikerverdeling van de Hoofden van Het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen en Wallonië), zijn ingetrokken.

Art. 2. 1. De fabrikant, aan wien de levering opgedragen is, moet het hierbij gevestigd bijzonder recht aan de „Zukerverteilungsstelle der Verwaltungschefs fur Flandern und Wallonien*’ betalen, die het aan de kasse der Finanzabteilung bei dem Generalgouvemeur*zal overmaken. 2. De daaruit voortvloeiende opbrengst is overeenkomstig nadere aanwijzing van het Hoofd der Afdeling van Financien (Leiter der Finanzabteilung) bij den Generaal Gouverneur in België te besteden aan de bestrijding der bestuurskosten in het bezet gebied van België ; van bedoelde opbrengst zal evenwel niets afgestaan worden voor de bij de wet van 18 Juli 1860 ingestelde Gemeentefondsen.

Art. 3. 1. Voor de voorraden suiker, melasse, beetstroop en de daaruit gewonnen voortbrengselen, die bij het inwerkingtreden dezer verordening door de Zuckerverteilungsstelle der Verwaltungschefs fur Flandern und Wallonien’ beschikbaar gesteld, doch voor 1 Juli 1918 nog niet aan de verbruikers ten goede gekomen zijn, moet het in artikel 1 1ste lid, vastgesteld bijzonder recht achteraf betaald worden. 2. De bezitters van de hiervoren bedoelde voorraden moeten deze ten laatste op 10 Juli 1918* per aangetekende brief aangeven bij de „Zuckerverteilungsstelle der Verwaltungschefs fur Flandern und Wallonien”.

Art, 4. Het Hoofd der Afdeling van Financiën bij den Generaal Gouverneur, in gemeen overleg niet de Hoofden van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschefs) voor Vlaanderen en voor Wallonië, zal de nodige uitvoeringsbepalingen uitvaardigen.

Art. 5. 1. Wie het op grond van artikelen 1 en 3 te betalen recht ontduikt of poogt te ontduiken, of wie de overeenkomstig artikel 4 uitgevaardigde uitvoeringsbepalingen overtreedt, wordt, onverminderd elders voorziene straffen, met een gevangenisstraf van ten hoogste 2 jaar of met een geldboete van ten hoogste 200.000 mark of met gevangenisstraf en geldboete tezamen gestraft. Bovendien moet het bijzonder recht voor de suiker, waarvoor het recht ontdoken is, volgens het hoogste tarief van artikel 1 betaald worden.
2. Wordt inzonderheid dis ontduiking van het recht beschouwd, het gebruiken van de suiker voor een doel, dat de’ heffing van een hoger recht voor gevolg zou gehad hebben, dan voor de suiker betaald is geworden. 3. In ieder geval kunnen de waren, die het voorwerp van de overtreding uitmaken, verbeurdverklaard worden
Art. 6. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsoverheden zijn tot oordeelvellen bevoegd. Brussel den 25 april 1918.