10 mei 1918 vrijdag. Temse.

Geen nieuws. graanopmeter Temse

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 7 tot en met 18 mei Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 27-05-1918 geen  nieuws overgeschreven uit NRC vermoedelijk ook door graanopmeter bedrijvigheid
tot en met 09-05-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

No. 46. – 9. MEI 1918.
Verordening betreffende de uitoefening der geneeskundige praktijk door in het buitenland tot deze praktijk gemachtigde leerkrachten der Staatsuniversiteiten.
Enig artikel. Artikel 50 der wet van 10 april 189013 Juli 1891 wordt, voor het Vlaams bestuursgebied met volgende 4de lid aangevuld :
Professoren, docenten en assistenten der geneeskundige faculteit ener Staatsuniversiteit die in het buitenland tot uitoefening der geneeskundige praktijk in haar vollen omvang gerechtigd zijn, hebben eveneens zonder de vrijstelling voorzien in het Iste lid, het recht op grond hunner benoeming tot uitoefening dezer geneeskundige praktijk in het binnenland voor den duur hunner werkzaamheid aan de medische faculteit. Van kracht blijven nochtans de bepalingen, welke, voor een buiten hun universiteitsambt liggende beroepswerkzaamheid, een bijzondere toelating voorschrijven.
Brussel , den 20 april 1918.
No. 46. – 9. MEI 1918.
Beschikking betreffende den zetel en de districten van de „Kaiserliche Bezirksgerichte’* (keizerlijke distriktrechtbanken) in Vlaanderen Ter uitvoering der verordeningen van 6/7 April 1918  huidende instelling van Duitse rechtbanken, bepaal ik het navolgende :
Art. 1. Voor ieder der onderstaande gebieden wordt een Bezirksgericht opgericht :
a) voor het arrondissement Brussel , met zetel te Brussel ,
b) voor het arrondissement Leuven, met zetel te Leuven,
c) voor de provincie Antwerpen, met zetel te Antwerpen,
d) voor de provincie Limburg, met zetel te Hasselt.

Art, 2, Het Hoofd van het burgerlijk bestuur Verwaltungchef) is met de uitvoering van deze beschikking belast. Hij bepaalt het tijdstip, waarop de in artikel bedoelde „Bezirks gerichte” en de „Staatsanwaltschaften” (parketten) hij deze rechtbanken hun ambtsbezigheden zullen aanvaarden.
Brusssel, den 25 april 1918.
No. 46. – 9. MEI 1918.
Bekendmaking. Bij Besluit van den heer Generaal Gouverneur zijn aan het Vlaams ministerie van Landbouw en Openbare Werken benoemd : in de afdeling Bruggen en Wegen : de heer L. Vervoort tot bureeloverste, de heren I, Boonen en Fr, Leemans tot onderbureeloversten,
Brussel , den 26 april 1918.
No. 46. – 9. MEI 1918.
Beschikking houdende samenstelling van den Vlaamse Mijnraad.
Ter uitvoering van artikel 3 mijner verordening van 27 september 1917 betreffende het vormen van twee Mijnraden, benoem ik in den Mijnraad van Vlaanderen :
Tot voorzitter : Dr. jur. E. Verhees, algemeen secretaris van het Vlaams ministerie van Nijverheid en Arbeid.
Tot raadsheren : Dr. jur. Albrecht Van Steenberghe en Dr. jur. Joris Meysmans.
Tot ere-raadsleden : Frans van Autryve rustend ministerie-bestuurder ; Dr. jur. Paul Bellefroid ; Dr. jur. A. Hendrickx volksvertegenwoordiger, en Dr. jur. Alfons Van Roy, professor.
Brussel den 30 april 1918

oogst 1918