4 mei 1918 zaterdag Sint Niklaas

Onze meldekaart wordt door de Duitsches voor de 6de maal op het stadhuis afgestempeld. Emiel wordt in Temsche als onderwijzer afgezet.

zie ook Oorlogsdagboeken Raphaël Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
op 5 mei en van 7 tot en met 18 mei Geen nieuws graanopmeter Temse
gedichtenblog offline van 1-5 tot 31-8
tot en met 04-05-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

No. 44. – 4. MEI 1918.
Verordening ** houdende regeling van het slachten van runderen, kalveren en varkens. Ter vervanging van de verordening van 27 mei 1916, houdende regeling van het slachten van varkens en kalveren (Wet- en Verordeningsblad nr. 221, hl. 2245), en ter vervanging van artikel 2 der verordening van 22 augustus 1916, houdende regeling van den handel in boter (Wet- en Verordeningsblad, Nr. 248, hh 2559), verorden ik het navolgende :
Art. 1. Het slachten van zichtbaar drachtige koeien, van melkkoeien, van kalveren, van zichtbaar drachtige zeugen, alsook van varkens van minder dan 60 kg. levend gewicht, is verboden. Onder melkkoeien zijn te verstaan alle koeien, die meer dan 3 liter melk per dag geven. Als kalveren in den zin dezer verordening zijn alle jonge runderen tot den ouderdom van per jaar te beschouwen. Het verbod is niet toepasselijk op gedwongen slachtingen, d. i., wanneer een dier wegens zware ziekte of wegens een ongeval, op grond van een getuigschrift van den bevoegden aangenomen veearts, moet worden afgemaakt.
Art. 2, Ingeval tot een gedwongen slachting van dieren der in artikel 1 vermelde soorten is overgegaan, moet daarvan, met overlegging van het getuigschrift van den aangenomen veearts, terstond worden kennis gegeven aan den burgemeester der gemeente waar de slachting plaats gehad heeft, deze maakt de aangifte en het getuigschrift, met de voorgeschreven lijsten der slachtingen over aan den „Kreischef’* (of, bij ontstentenis van een „Kreischef’\ aan de Kommandantur). De veearts die de getuigschriften heeft afgeleverd moet onmiddellijk afschrift x>an zijn getuigschriften aan den bevoegden Gouvernementsveearts en aan den bevoegden Belgische veearts-toeziener doen toekomen.
Art. 3. Wie de bepalingen van deze verordening overtreedt, wordt met een gevangenisstraf van ten minste 1 maand en ten hoogste 1 jaar en met een geldboete van ten minste 1000 en ten hoogste 10.000 mark of met een van beide straffen gestraft. Naast die straf kan de verbeurdverklaring van het vlees en van de overige gedeelten (huid, ingewanden), der in strijd met het verbod geslachte dieren of van de opbrengst van den verkoop er van, worden uitgesproken, Bovendien kan de openbare bekendmaking van het vonnis voorgeschreven worden. De poging tot overtreding is strafbaar. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Art. 4. Deze verordening wordt den dag harer afkondiging van kracht.
Brussel , den 23 april 1918.

postkaart Ijzer 5 overstroming en verdedigingswerken te Lombardzijde