4 april 1918 donderdag. Sint Niklaas

 Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
6 en 7 april Geen nieuws
gedichtenblog terug online
tot en met 07-04-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

No. 33. – 4. APRIL 1918.

Beschikking. Overeenkomstig artikel 36 der wet van 10 April 1890/3 juni 1891, in den zin der verordeningen C. C, Illa 3385 van 13 Juni 1917 en C. FI lllh 385/18 van heden, beschik ik :

Art 1. Worden tot leden van de bekrachtigingscommissie van het Vlaams bestuursgebied, voor het jaar 1918, benoemd :

1. de heer P. Tack, algemeen bestuurder aan het ministerie van Wetenschappen en Kunsten ;
2. de heer Lambrechts, algemeen bestuurder (het ministerie van justitie ;
3. de heer J. Spincemaille, algemeen bestuurder
aan het ministerie van Binnenlandse Zaken ;
4. de heer E. Haerens, algemeen bestuurder aan het ministerie van
Landbouw en Openbare Werken ;
5. de heer E. Fabri algemeen bestuurder aan het ministerie van Nijverheid
en Arheid,

Art, 2. Het Hoofd van het Burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Vlaanderen is belast met de uitvoering van deze beschikking.

Brussel, den 19n Maart 1918.

No. 33. – 4. APRIL 1918.

Verordening
betreffende de samenstelling van de bekrachtigingscommissie voor het Vlaams bestuursgebied.
Ter aanvulling mijner verordening C, C. Illa 3385 van 13 juni 1917 bepaal ik :
Art. 1. Voor het Vlaams bestuursgebied luidt artikel 36, 2e lid, der wet van 10 april 1890 en 13 Juli 1891 voortaan als volgt :
„De gewone en buitengewone professoren der Universiteiten mogen geen deel uitmaken van deze commissie’\
Art. 2. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur {Verwaltungschef) voor Vlaanderen is belast met de uitvoering van deze verordening.
Brussel, den 19 maart 1918.
No. 33. – 4. APRIL 1918.
Bij Besluit van den heer Generaal-Gouverneur zijn benoemd
zie Duits nr 33 1
33 2
No. 33. – 4. APRIL 1918.
Beschikking.
Enig artikel.
De heer Alfons Notenbaert, te Turnhout wordt, uit aanmerking van zijn lange artsenijkundige praktijk, van de wetsbepaling van het laatste lid van artikel 25 der wet van 10 april 1890/3 juli 1891ontslagen, voor het afleggen van het derde gedeelte van het apothekersexamen op den buitengewone zittijd der middenjury voor het hoger onderwijs april 1918.Brussel, den 23n maart 1918,
No. 33. – 4. APRIL 1918.
Verordening
betreffende de liquidatie van Amerikaanse ondernemingen.
Enig artikel.
De voorschriften der verordening van 29 Augustus 1916, betreffende de liquidatie van Britse ondernemingen {Wet en Verordeningsblad nr. 253), worden hij wijze van vergelding toepasselijk verklaard op ondernemingen, wier kapitaal voor het merendeel aan onderdanen der Verenigde Staten van Amerika toebehoort, of die van uit het gebied der Verenigde Staten van Amerika geleid of bewaakt worden of waarvan dit tot hij het uitbreken van den oorlog het geval was, alsook op deelhebbingen aan een onderneming en op vermogenswaarden van elke soort, die aan onderdanen der Verenigde Staten van Amerika toebehoren.
Brussel, den 26 maart 1918.
No. 33. – 4. APRIL 1918.
Bekendmaking
betreffende de liquidatie van Britse onderneming.
Met toestemming van den heer Generaal-Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de verordening van 29 augustus 1916 over de liquidaties van Britse ondernemingen {verschenen in het Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr. 263 van 13 September 1916) de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van de firma Withbread é Co. Ltd. te Brussel De heer luitenant Maas, Oude Kleerkopersstraat 24, te Brussel is tot liquidator benoemd. De likwidator verstrekt nadere inlichtingen.
Brussel den 26n maart 1918.

Advertenties