30 januari 1918 woensdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 29.01.1918 tot en met 01.02-1918: Geen nieuws
gedichtenblog terug online
tot en met 31-01-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 30-01-1918 geen verordeningen

No. 10. – 31. januari 1918.
Verordening ***
betreffende de aangifte en de inbeslagneming van telefoon-schakelborden in het gebied van het Generaal gouvernement in België.
1. Al de telefoon-schakelborden, met behulp waarvan ten minste 10 telefoonposten kunnen aangesloten worden, zijn aan te geven.
2. De aangifte moet ten laatste op 15 februari 1918, met opgave van soort en herkomst (Staats- of privaatinrichtingen) en aanduiding van het perceel {naar gemeente, straat en huisnummer) op hetwelk de telefooninrichting zich bevindt, schriftelijk gedaan zijn bij de „Kaiserlich Deutsche Post- und Telegraphenverwaltung in België” {Keizerlijk Duits Beheer van Posterijen en Telegrafen in België), Hertogstraat 4, te Brussel.
3. Tot de voorgeschreven aangifte zijn verplicht :

a) de eigenaar,
b) al wie de telefooninrichtingen in bewaring heeft (bezitter, beheerder),
c) al wie tot eigen baat of tot andermans baat gerechtigd is over de telefooninrichtingen te beschikken, Wanneer een hunner op regelmatige wijze aangifte doet, zijn de anderen van deze verplichting ontslagen.
4. De onder cijfer 1 bedoelde telefooninrichtingen worden hierbij in beslag genomen. Om het even welke beschikking daarover, hetzij door handel, verwerking, gebruik of vernieling, is verboden.
5. Wie de bepalingen van deze verordening opzettelijk of uit nalatigheid overtreedt, wordt gestraft met ten hoogste 2 jaar gevangenis en met ten hoogste 20 000 mark geldboete, of met een dezer straffen, zover een andere strafwet geen zwaarder straf voorziet. Bovendien is verbeuring in geval van nalatigheid toegelaten ; in geval van opzettelijke overtreding is zij geboden. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Brussel, den 18 januari 1918,
No. 10. – 31. januari 1918.
Verordening
over het heffen van de staatsbelastingen en van de provincietaxes in het arrondissement Nijvel. Aangezien het arrondissement Nijvel bij verordening van 13 April 1917 (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr. 335 van 19 april 1911) opgehouden heeft deel uit te maken van de provincie Brabant en bij de provincie Henegouwen ingedeeld is, verorden ik het navolgende :
Art. I. § 1. Met ingang van 1 januari 1918 gaan, inzake het beheer der rechtstreekse belastingen, tolrechten en accijnzen voor het gebied van het arrondissement Nijvel, al de bevoegdheden en ambtswerkzaamheden van den Bestuurder der belastingen voor de provincie Brabant en van dezes ondergeschikte beambten over op den Bestuurder der belastingen voor de provincie Henegouwen, en op dezes ondergeschikte beambten.
§ 2. Al de ambtsverrichtingen en maatregelen van beheer, die op het arrondissement Nijvel betrekking hebben en door den Bestuurder der belastingen voor de provincie Brabant en dezes ondergeschikte beambten voor 1 januari 1918 getroffen zijn, blijven rechtsgeldig.
§ 3. Met ingang van 1 januari 1918, is de Bestuurder der belastingen voor de provincie Henegouwen uitsluitend en alleen bevoegd inzake de op het arrondissement Nijvel betrekking hebbende aangelegenheden van het beheer der rechtstreekse belastingen, tolrechten en accijnzen. Dit geldt evenzeer voor de eerst na bedoeld tijdstip vervallende zaken, als voor de reeds vroeger in behandeling genomen, nog hangende aangelegenheden, inzonderheid ook voor achterstallige aanslagen, alsmede voor de rechtspleging inzake bezwaarschriften en verhaal.
Art. II. § 1. De provincietaksen, die voor de provincie Henegouwen gelden, zowel de opcentiemen van de staatsbelastingen als de bijzondere taksen, worden in het arrondissement Nijvel eerst van af 1 januari 1918 gelieven. In het arrondissement Nijvel zijn voor het dienstjaar 1917 de provincietaksen der provincie Brabant nog geldig.
§ 2. De bestendige afvaardiging van de provincie Henegouwen is, met betrekking tot het arrondissement Nijvel, bevoegd te beslissen inzake het verhaal tegen den aanslag in de provinciale bijzondere taksen over het jaar 1917.
Brussel, den 19 januari 1918.
affiches uit de collectie KOKW

postkaart Dixmuide Dodengang

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s