23 januari 1918 woensdag . Sint Niklaas

Geen nieuws

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 22.01.1918 tot en met 23.01-1918 geen nieuws
gedichtenblog terug online
tot en met 31-01-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC

affiches uit de collectie KOKW

verordening No. 8. 23. januari 1918.
Verordening. Overeenkomstig de verordening van 9 augustus 1917, over de ambtelijke taal in Vlaanderen; Overeenkomstig de verordening van 13 Juni 1917 {C. G. 111 3386), Wordt bepaald: Enig artikel. De getuigschriften en diploma*s, af te leveren door de Middenjury voor hoger onderwijs voor het Vlaams bestuursgebied aangesteld ter begeving van de wettelijke graden 1. van kandidaat en van doctor in de verschillende faculteiten {A, B, C, D) en II. van kandidaat-ingenieur en van ingenieur in technische vakken, zijn op te maken overeenkomstig de hiernavolgende modellen:
FORMULIEREN DER GETUIGSCHEIFTEN EN DIPLOMA’S.
A. FACULTEIT DER WIJSBEGEERTE EN LETTEREN.
1) Getuigschrift van het eerste gedeelte van het kandidaat sexamen in de wijsbegeerte en letteren. Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wettelijke graden. Vlaanderen. Wij, Voorzitter secretaris en leden der Middenjury door de Regering helast met het afnemen van het eerste gedeeîte van het kandidaatsexamen in de wijsbegeerte en letteren; Gezien de tvet van 10 Ajpril 1890, betreffende de begeving der wetteîijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs; Aangezien de heer {naam en voornamen), geboren te , houder is van een getuigschrift van volledige humaniora vereist hij artikeî 5 der wet van 10 April 1890, welke getuigschrift behoorlijk werd goedgekeurd door de jury ingesteld hij Koninklijk besluit van 14 oktober 1890 ter uitvoering van artikel 11 dier wet. {Desvoorkomend „ Aangezien de heer ,geboren te , houder is van een getuigschrift waaruit blijkt dat hij het voorbereidend examen, hij artikel 10 der wet van 10 April 1890 bepaald, met goed gevolg heeft afgelegd”). Aangezien hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het eerste gedeelte van het kandidaatsexamen in de wijsbegeerte en letteren [vermelden: „voorbereidend tot de rechtsgeleerdheid” of „voorbereidend tot het doctoraat in de wijsbegeerte en letteren, groep ” (groep aanduiden volgens artikel 14 der wet van 10 April 1890)] uitmaken. Verklaren dat de heer {naam en voornamen) tot de verdere examens vmg worden toegelaten, Ten oorkonde waarvan wij hem dit getuigschrift hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften van de wet van 10 April 1890 betreffende de openbaarheid der examens, werden nageleefd.
Aldus gedaan te De Secretaris, , den, De Voorzitter, De Examinatoren, {Handtekening van den houder van het getuigschrift of diploma.) (Bekrachtigingsformulier) .
2) Diploma van kandidaat in de wijsbegeerte en le 1 1 er en.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wettelijke graden. Vlaanderen.
Wij, voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering helast met het afnemen van het tweede gedeelte van het kandidaatsexamen in de wijsbegeerte en letteren; Gezien de wet van 10 April 1890, betreffende de begeving der wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs; Aangezien de heer {naam en voornamen), geboren te ,een getuigschrift heeft overgelegd, afgeleverd den (datum) door en waaruit blijkt dat hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het eerste gedeelte van het kandidaatsexamen in de wijsbegeerte en letteren [(vermelden: voorbereidend M de rechtsgeleerdheid” of voorbereidend tot het doctoraat in de wijsbegeerte en letteren, groep. …” {groep aanduiden volgens artikel 14 der wet van 10 April 1890)] uitmaken: Aangezien hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het tweede gedeelte van het kandidaatsexamen in de wijsbegeerte en letteren, groep ” {groep aanduiden volgens artikel 14 der wet van 10 April 1890) uitmaken; Hebben verleend en verlenen den heer (naam en voornamen) den graad van kandidaat in de wijsbegeerte en letteren. Ten oorkonde waarvan wij hem dit diploma hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften van de wet van 10 April 1890, betreffende den duur der studie en de openbaarheid der examens, werden nageleefd. Aldus gedaan te , den {Handtekeningen : zie formulier 1),
8) Getuigschrift van het eerste gedeelte van het Doctoraal examen in de wijsbegeerte en letteren.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wettelijke graden, Vlaanderen. Wij, voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering belast met het afnemen van het eerste gedeelte van het doctoraal examen in de wijsbegeerte en leiteren ; Gezien de wet van 10 April 1890 betreffende de begeving der wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs; Aangezien de heer {naam en voornamen)f geboren te , een diploma heeft overgelegd van kandidaat in de wijsbegeerte en letteren voorbereidend tot het doctoraat in de wijsbegeerte en letteren groep (groep aanduiden volgens artikel 14 der wet van 10 April 1890) afgeleverd den (datum) door en behoorlijk bekrachtigd den (datum); Aangezien hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken: (vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde) (en des voorkomend bijvoegen: „en in , door den examinandus gekozen vak”)y welke vakken het eerste gedeelte van het doctoraal examen in de wijsbegeerte en letteren groep …. (groep aanduiden volgens artikel 14 der wet van 10 April 1890) uitmaken; Verklaren dat de heer (naam en voornamen) tot het eindexamen mag worden toegelaten. Ten oorkonde waarvan wij hem dit getuigschrift hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften van de loet van 10 April 1890, betreffende de openbaarheid der examens, werden nageleefd. Aldus gedaan te , den (Handtekeningen : zie formulier 1).

4)Diploma van doctor in de wijsbegeerte en letteren.
a) Afgeleverd na het afleggen van het examen in twee gedeelten.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wettelijke graden. Vlaanderen.
Wijf voorzitter secretaris en leden der Middenjury door de Regering helast met het afnemen van het tweede gedeelte van het doctoraal examen in de wijsbegeerte en letteren; Gezien de wet van 10 April 1890, betreffende de begeving der wettelijke graden in het programma der examens van hoger onderwijs; Aangezien de heer (naam en voornamen), geboren te , een getuigschrift heeft overgelegd, afgeleverd den door en waaruit blijkt dat hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken: {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het eerste gedeelte van het doctoraal examen in de wijsbegeerte en letteren, groep {groep aanduiden volgens artikel 14 der wet van 10 April 1890) uitmaken; Aangezien hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken: (vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde) {desvoorkomend bijvoegen: „en in , door den examinandus gekozen vak”), welke vakken het tweede gedeelte van het doctoraal examen in de wijsbegeerte en letteren, groep …. {groep aanduiden volgens artikel 14 der wet van 10 April 1890) uitmaken; Aangezien hij een proefschrift over , weienschappelijk vraagstuk in verhand met voormelde groep, heeft ingediend en in het openbaar verdedigd; Aangezien hij een openbare les heeft gegeven over onderwerp door de Faculteit of commissie opgegeven {desvoorkomend weg te laten); Hebben verleend en verlenen den heer {naam en voornamen) den graad van doctor in de wijsbegeerte en letteren. Ten oorkonde waarvan wij hem dit diploma hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften van de wet van 10 April 1890, betreffende den duur der studie en de openbaarheid der examens, werden nageleefd, Aldus gedaan te , den {Handtekeningen : zie formulier 1),
6)Afgeleverd na het afleggen van een enig examen.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wettelijke graden. Vlaanderen.
Wij, voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering helast met het afnemen van het doctoraai examen in de wijsbegeerte en letteren; Gezien de wet van 10 April 1890, betreffende de begeving der wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs; Aangezien de heer (naam en voornamen ), geboren te , een diploma heeft overgelegd, van kandidaat
in de wijsbegeerte en letteren, voorbereidend tot het doctoraat in de wijsbegeerte en letteren, groep (groep aanduiden volgens artikel 14 der wet van 10 April 1890) afgeleverd den {datum) door en behoorlijk bekrachtigd den (datum); Aangezien hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken (vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde) en in , door den examinandus gekozen vak, welke vakken het doctoraal examen in de wijsbegeerte en letteren, groep (groep aanduiden volgens artikel 14 der wet van 10 April 1890) uitmaken; Aangezien hij een proefschrift over , wetenschappelijk vraagstuk in verhand met voormelde groep, heeft ingediend en in het openhaar verdedigd; Aangezien hij een openbare les heeft gegeven over , onderwerp door de Faculteit of commissie opgegeven (desvoorkomend weg te laten); Hebben verleend en verlenen den heer {naam en voornamen) den graad van doctor in de wijsbegeerte en letteren. Ten oorkonde waarvan wij hem dit diploma hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften van de wet van 10 April 1890, betreffende den duur der studie en de openbaarheid der examens, werden -nageleefd. Aldus gedaan te , den {Handtekeningen : zie formulier 1).
B. FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID.
5) Diploma van kandidaat in de rechtswetenschap. Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wettelijke graden,Vlaanderen. W , voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering helast met het afnemen van het kandidaatsexamen in de rechtswetenschap; Gezien de wet van 10 April 1890, betreffende de begeving der wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs; Aangezien de heer {naam en voornamen), geboren te , een diploma heeft overgelegd van kandidaat in de wijsbegeerte en letteren voorbereidend tot de rechtsgeleerdheid, afgeleverd den (datum) door , en behoorlijk bekrachtigd den (datum); Aangezien hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken: (vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het kandidaatsexamen in de rechtsgeleerdheid uitmaken; Hebben verleend en verlenen den heer {naam en voornamen) den graad van kandidaat in de rechtsgeleerdheid. Ten oorkonde waarvan wij hem dit diploma hebben afgeleverd tevens getuigende dat de voorschriften van de wet van 10 April 1890, betreffende den duur der studie en de openbaarheid der examens, werden nageleefd, Aldus gedaan te , den (Handtekeningen : zie formulier 7).
6) Getuigschrift van het eerste gedeelte van het doctoraal examen in de rechtswetenschap. Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wettelijke graden. Vlaanderen. ij, voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering belast met het afnemen van het eerste gedeelte van het doctoraal examen in de rechtswetenschap; Gezien de wet van 10 April 1890, betreffende de begeving der wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs; Aangezien de heer (naam en voornamen), geboren te , een diploma heeft overgelegd van kandidaat in de rechtswetenschap afgeleverd den (datum) door , en behoorlijk bekrachtigd den (datum); Aangezien hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken: {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het eerste gedeelte van het doctoraal examen in de rechtswetenschap uitmaken; Verklaren dat de heer {naam en voornamen) tot de verdere examens mag worden toegelaten. Ten oorkonde waarvan wij hem dit getuigschrift hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften van de wet van 10 April 1890, betreffende de openbaarheid der examens, werden nageleefd. Aldu gedaan te , den,,,. [Handtekeningen : zie formulier ï).
7) Getuigschrift van het tweede gedeelte van het doctoraal examen in de rechtswetenschap.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wettelijke graden, Vlaanderen. Wij, voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering helast met het afnemen van het tweede gedeelte van het doctoraal examen in de rechtswetenschap; Gezien de wet van 10 April 1890, betreffende de begeving der wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs; Aangezien de heer {naam en voornamen), geboren te , een getuigschrift heeft overgelegd, afgeleverd den (datum) door en waaruit blijkt dat hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken: {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het eerste gedeelte van het doctoraal examen in de rechtswetenschap uitmaken; Aangezien hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken: [vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het tweede gedeelte van het doctoraal examen in de rechtswetenschap uitmaken; Verklaren dat de heer (naam en voornamen) tot het eindexamen mag worden toegelaten. Ten oorkonde waarvan wij hem dit getuigschrift hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften van de wet van 10 April 1890, betreffende de openbaarheid der examens, werden nageleefd. Aldus gedaan te , den {Handtekeningen : zie formulier 1).
8) Diploma van doctor in de rechtswetenschap.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wettelijke graden. Vlaanderen. voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering belast met het afnemen van het derde gedeelte van het doctoraal examen in de rechtswetenschap; Gezien de wet van 10 April 1890, betreffende de begeving der wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs; Aangezien de heer {naam en voornamen), geboren te , twee getuigschriften heeft overgelegd, afgeleverd door en waaruit blijkt dat hij respectievelijk den (datum) (waarde van het examen) en den (datum) (waarde van het examen), het eerste en het tweede gedeelte van het doctoraal examen in de rechtswetenschap heeft afgelegd, waarvan het eerste gedeelte de volgende vakken omvat {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde) en het tweede de volgende {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde); Aangezien hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het derde gedeelte van het doctoraal examen in de rechtswetenschap uitmaken;
Hebben verleend en verlenen den heer (naam en voornamen) den graad van dokter in de rechtswetenschap. Ten oorkonde waarvan wij hem dit diploma hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften der wet van 10 April 1890, betreffende den duur der studie en de openbaarheid der examens, werden nageleefd. Aldus gedaan te , den {Handtekeningen : zie formulier I),
9) Getuigschrift van het eerste gedeelte van het examen van kandidaat-notaris.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wettelijke graden, Vlaanderen.
Wij, voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering helast met het afnemen van het eerste gedeelte van het examen van kandidaat-notaris; Gezien de wet van 10 April 1890, betreffende de begeving der wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs; % Aangezien de heer {naam en voornamen), geboren te , houder is van een getuigschrift van volledige humaniora vereist bij artikel 5 der wet van 10 April 1890, welk getuigschrift behoorlijk werd goedgekeurd door de jury ingesteld bij Koninklijk besluit van 14 oktober 1890 ter uitvoering van artikel 11 dier wet; {desvoorkomend: f, Aangezien de heer {naam en voornamen), geboren te houder is van een getuigschrift, waaruit hlijkt dat hij het voorbereidend examen, bij artikel 10 der wet van 10 April 1890 bepaald, met goed gevolg heeft afgelegd.”) Aangezien hij (waarde van het examen) het eerste gedeelte van het examen van kandidaat notaris heeft afgelegd hetwelk de volgende vakken omvat: wakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), alsook oplossingen van vraagstukken uit de praktijk en ontwerpen van notariële akten. {Vermelden: 1° de vakken waarover deze vraagstukken en ontwerpen notariële akten hebben gelopen, 2° of de akten in het Nederlands of in het Frans, in beide talen, of ook in het Duits werden opgesteld); Verklaren dat de heer {naam en voornamen) tot de verdere examens mag worden toegelaten. Ten oorkonde waarvan wij hem dit getuigschrift hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften van de wet van 10 April 1890, betreffende de openbaarheid der examens, werden nageleefd. Aldus gedaan te , den {Handtekeningen : zie formulier 1),
10) Getuigschrift van het tweede gedeelte van het examen van kandidaat-notaris.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wettelijke graden. Vlaanderen.
Wij, voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering belast met het afnemen van h et tweede gedeelte van het examen van kandidaat-notaris; Gezien de wet van 10 April 1890, betreffende de begeving der wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs; Aangezien de heer (naam en voornamen), geboren te , een getuigschrift heeft overgelegd, afgeleverd den {datum) door en waaruit blijkt dat hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), inbegrepen het oplossen van vraagstukken uit de praktijk en ontwerpen van notariële akten, welke vakken het eerste gedeelte van het examen van kandidaat-notaris uitmaken; Aangezien hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken: (vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde; vakken vermelden waarover de opgeloste vraagstukken uit de praktijk en ontworpen notariële akten hebben gelopen), alsook oplossingen van vraagstukken uit de praktijk en ontwerpen van notariële akten. (Vermelden: 1° de vakken waarover deze vraagstukken en ontworpen notariële akten hebben gehopen, 2° of de akten in het Nederlands of in het Frans, in beide talen, of ook in het Duits werden opgesteld, en desvoorkomend bijvoegen: „zoals bij het vorige gedeelte”), welke vakken het tweede gedeelte van het examen van kandidaat-notaris uitmaken; Verklaren dat de heer (naam en voornamen) lot het eindexamen mag worden toegelaten. Ten oorkonde waarvan wij hem dit getuigschrift hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften der wet van 10 April 1890, betreffende de openbaarheid der examens, werden nageleefd, Aldus gedaan te , den {Handtekeningen : zie formulier 1),
11) Diploma van kandidaat-notaris.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wettelijke graden, Vlaanderen. Wij, voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering helast met het afnemen van liet der de gedeelte van het examen van kandidaat-notaris; Gezien de wet van 10 April 1890 betreffende de begeving van wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs; Aangezien deheer {naam en voornamen), geboren te , twee getuigschriften heeft overgelegd, afgeleverd door en waaruit hlijkt dat hij respectievelijk den. . . . {datum) (waarde van het examen) en den (datum) (waarde van het examen) j het eerste en het tweede gedeelte van het examen van kandidaat-notaris heeft afgelegd, waarvan het eerste gedeelte de volgende vakken omvat: {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), en het tweede de volgende: {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), en heide examens, het oplossen van vraagstukken uit de praktijk en ontwerpen van notariële akten; Aangezien hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken: {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde; de vakken vermelden waarover de opgeloste vraagstukken uit de praktijk en de ontworpen notariële akten hebben gelopen), alsook het oplossen van vraagstukken en het ontwerpen van notariële akten, {vermelden: 1° de vakken waarover deze vraagstukken en ontworpen notariële akten hebben gelopen; 2° of de akten in h et Nederlands of in het Frans, in beide talen, of ook in het Duits werden opgesteld, en desvoorkomend bijvoegen: „zoals hij de vorige gedeelten”), welke vakken het derde gedeelte van het examen van kandidaat-notaris uitmaken; Hebben verleend en verlenen den heer {naam en voornamen) den graad van kandidaat-notaris, Ten oorkonde waarvan mj hem dit diploma hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften der wet van 10 April 1890, betreffende den duur der studie en de openbaarheid der examens, werden nageleefd, Aldus gedaan te , den (Handtekeningen : zie formulier 1).
12) Diploma van doktor in de rechtswetenschap en van kandidaat-notaris.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wettelijke graden. Vlaanderen.
Wij, voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering belast met het afnemen van het derde gedeelte van het examen van doctor in de rechtswetenschap en van het examen van kandidaat-notaris (bijzonder examen) ; Gezien de wet van 10 April 1890, betreffende de begeving der wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs ; Aangezien de heer {naam en voornamen), geboren te , twee getuigschriften heeft overgelegd, afgeleverd door en waaruit blijkt dat hij respectievelijk den (datum) (waarde van h et examen) en den {datum) (waarde van liet examen) het eerste en het tweede gedeelte van liet doctoraal examen in de rechtswetenschap heeft afgelegd, waarvan het eerste gedeelte de volgende vakken omvat : {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde) en het tweede de volgende : (vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde) ; Aangezien hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken : {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het derde gedeelte van het doctoraal examen in de rechtswetenschap uitmaken, en in de volgende vakken : {opsommen, in de door de wet aangeduide volgorde, de vakken van het examen van kandidaat-notaris, die geen deel uitmaken van het kandidaats of van het doctoraal examen in de rechtswetenschap) , welke vakken het bijzonder examen van kandidaat-notaris uitmaken, ingesteld hij artikel 16 der wet van 10 April 1890 ; Aangezien in dit bijzonder examen hij de vakken, onder nrs. 4 tot 9 van artikel 17 der wet van 10 April 1890 voorzien, waren hegrepen het oplossen van vraagstukken uit de praktijk en het ontwerpen van notariële akten, daartoe behorende ; Hebben verleend en verlenen den heer {naam en voornamen) de graden van doctor in de rechtswetenschap en van kandidaat-notaris, Ten oorkonde waarvan wij hem dit diploma hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften der wet van 10 April 1890, betreffende den duur der studie en de openbaarheid der examens, werden nageleefd. Aldus gedaan te , den {Handtekeningen : zie formulier 1).
c. FACULTEIT DER WISKUNDE EN DER NATUURWETENSCHAPPEN.
13) Getuigschrift van het eerste gedeelte van het kandidaatsexamen in de wis en natuurkunde.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wettelijke graden. Vlaanderen. Wij, voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering helast met het afnemen van het eerste gedeelte van het kandidaatsexamen in de wis en natuurkunde ; Gezien de wet van 10 April 1890, betreffende de begeving der wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs ; Aangezien de heer (naam en voornamen), geboren te , houder is van een getuigschrift van middelbare studiën, vereist hij artikel 5 der wet van 10 April 1890, welk getuigschrift behoorlijk werd goedgekeurd door de jury ingesteld hij Koninklijk besluit van 14 Oktober 1890 ter uitvoering van artikel 11 dier wet {desvoorkomend : „ Aangezien de heer geboren te , houder is van een getuigschrift, waaruit blijkt dat hij het voorbereidend examen, hij artikel 12 der wet van 10 April 1890 vereist, met goed gevolg heeft afgelegd ; Aangezien hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken: (vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het eerste gedeelte van het kandidaatsexamen in de wis en natuurkunde uitmaken {desvoorkomend bijvoegen : „en hij een praktisch examen in de proefondervindelijke natuurkunde heeft afgelegd”) ; Verklaren dat de heer {naam en voornamen) tot de verdere examens mag worden toegelaten. Ten oorkonde waarvan wij hem dit getuigschrift hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften van de wet van 10 April 1890, betreffende de openbaarheid der examens, werden nageleefd. dus gedaan te. , den {Handtekeningen : zie formulier 1),
14) Diploma van kandidaat in de wis en natuurkunde.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wettelijke graden. Vlaanderen.
Wij, voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering helast met het afnemen van het tweede gedeelte van het kandidaatsexamen {pf „het kandidaatsexamen”, in de wis en natuurkunde ; Gezien de wet van 10 April 1890, betreffende de begeving der wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs ; Aangezien de heer {naam en voornamen), geboren te , een getuigschrift heeft overgelegd, afgeleverd den (datum) door en waaruit blijkt dat hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken : (vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het eerste gedeelte van het kandidaatsexamen in de wis en natuurkunde uitmaken ; {voor het geval van een enig examen wordt deze overweging vervangen door de volgende : „Aangezien de heer {naam en voornamen), geboren te. . . ., houder is van een getuigschrift van middelbare studiën vereist bij artikel 5 der wet van 10 Afril 1890, welk getuigschrift behoorlijk werd goedgekeurd door de jury ingesteld hij Koninklijk besluit van 14 Oktober 1890 ter uitvoering van artikel 11 dier wef\ of door de volgende : Aangezien de heer (naam en voornamen), geboren te , houder is van een getuigschrift, waaruit hlijkt dat hij het voorbereidend examen, hij artikel 12 der wet van 10 April 1890 bepaald, met goed gevolg heeft afgelegd”) ; Aangezien hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken : (vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het tweede gedeelte van het kandidaatsexamen (of, volgens het geval: „het kandidaatsexamen”) in de wis en natuurkunde uitmaken ; (desvoorkomend bijvoegen : ,,en hij een praktisch examen in de proefondervindelijke natuurkunde heeft afgelegd”) ; Hebben verleend en verlenen den heer (naam en voornamen) den graad van kandidaat in de wis en natuurkunde. Ten oorkonde waarvan wij hem dit diploma hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften van de loet van 10 April 1890, betreffende den duur der studie en de openbaarheid der examens, werden nageleefd, Aldus gedaan te , den (Handtekeningen : zie formulier 1),
15) Getuigschrift van het eerste gedeelte van het doctoraal examen in de wis en natuurkunde.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wettelijke graden, Vlaanderen.
Wij, voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering helast met het afnemen van het gedeelte van het doctoraal examen in de wis en natuurkunde; Gezien de wet van 10 April 1890, betreffende de begeving der wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs ; Aangezien de heer {naam en voornamen), geboren te , een diploma heeft overgelegd van kandidaat in de wis en natuurkunde, afgeleverd den {datum) door en behoorlijk bekrachtigd den {datum) ; Aangezien hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken : {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het eerste gedeelte van het doctoraal examen in de wis en natuurkunde uitmaken; Verklaren dat de heer {naam en voornamen) tot het eindexamen mag worden toegelaten. Ten oorkonde waarvan wij hem dit getuigschrift hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften der wet van 10 April 1890 betreffende de openbaarheid der examens, werden nageleefd. Aldus gedaan te , den {Handtekeningen : zie formulier i).
16) Diploma van doctor in de wisen natuurkunde.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wettelijke graden. Vlaanderen. Wijf voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering belast met het afnemen van het tweede gedeelte van het doctoraal examen {of het „doctoraal examen”) in de wis’ en natuurkunde. Gezien de wet van 10 April 1890, betreffende de begeving der wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs ; Aangezien de heer (naam en voornamen), geboren te , een getuigschrift heeft overgelegd, afgeleverd den (datum) door en waaruit blijkt dat hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken : {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het eerste gedeelte van het doctoraal examen, in de wis en natuurkunde uitmaken ; {voor het geval van een enig examen, wordt deze overweging door de volgende vervangen : ..Aangezien de heer {naam en voornamen), geboren te , een behoorlijk bekrachtigd diploma heeft overgelegd van kandidaat in de wis en natuurkunde, afgeleverd den (datum) door “) ; Aangezien hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken : {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), en verder een grondig examen {voor groep D mathematische sterrenkunde en aardmeetkunde) en voor groep E proefondervindelijke natuurkunde en mathematische natuurkunde) bijvoegen : „alsook een praktisch examen”) in de vakken van groep {groep aanduiden volgens artikel 19 van de wet van 10 April 1890), welke vakken het laatste gedeelte van liet doctoraal examen (of Jiet doctoraal examen”) in de wiS’ en natuurkunde uitmaken ; ofioel : „Aangezien de heer (waarde van het examen) een grondig examen (desvoorkomend bijvoegen, in geval van groep E en groep D : alsook eenpraktischexamen”) heeft afgelegd in de vakken van groep (groep aanduiden volgens artikel 19 van de wet van 10 April 1890), welke vakken het tweede gedeelte van het doctoraal examen in de wisen natuurkunde uitmaken ;”) Aangezien hij een proefschrift over , wetenschappeîijk vraagstuk {of vraagstukken) tot voornoemde groep behoorende, heeft ingediend en in het openbaar verdedigd ; Aangezien hij twee openbare lessen heeft gegeven, de eene in de wiskunde over , de tweede in de proefondervindelijke natuurkunde over , ontwerpen door de Faculteit of commissie aangeduid. {Desvoorkomend deze overweging weglaten). Hebben verleend en verlenen den heer {naam en voornam n) den graad van doctor in de wisen natuurkunde, Ten oorkonde waarvan udj hem dit diploma hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften der wet van 10 April 1890, betreffende den duur der studie en de openbaarheid der examens, werden nageleefd, Aldus gedaan te , den {Handtekeningen: zie formulier 1),
17) Getuigschrift van het eerste gedeelte van hetcandidaatsexa men i n de natuurwetenschappen, voorbereidend tot het doctoraat in de natuurwetenschappen of tot de geneeskundeofde artsenijbereidkunde.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der weitelijke graden. Vlaanderen. Wijy voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering helast m t het afnemen van het eerste gedeelie van het kandidaatsexamen in de natuurwetenschappen voorbereidend tot het doctoraat in de natuurwetenschappen of tût de artsenijbereidkunde ; Gezien de wet van 10 April 1890, betreffende de begeving der wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs; Aangezien de heer (naam en voornamen), geboren te , houder is van een getuigschrift van volledige humaniora, vereist bij artikel 5 der wet van 10 April 1890, welk getuigschrift behoorlijk werd goedgekeurd door de jury ingesteld hij Koninklijk besluit van 14 Oktober 1890, ter uitvoering van artikel 11 dier wet ; [desvoorkomend wordt deze overweging door de volgende vervangen : ,, Aangezien de heer (naam envoornamen), geboren te , hoicder is van een getuigschrift, waaruit hlijkt dat hij het voorbereidend examen, hij artikel 10 der wet van 10 April 1890 bepaald, met goed gevolg heeft afgelegd” ;] Aangezien hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken : {vakken opsomm n in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het eerste gedeelte van het kandidaatsexamen in de natuurwetenschappen voorbereidend tot het doctoraat in de natuurwetenschappen of tot de artsenijhereidkunde, uitmaken ; {desvoorkomend bijvoegen : „en hij een microscopische demonstratie heeft gehouden ;”) Aangezien hij ook examen heeft afgelegd over de hijgevoegde lessen, vereist hij artikel 20 der wet van 10 April 1890 ; Verklaren dat de heer tot de verdere examens mag worden toegelaten, Ten oorkonde waarvan wij hem dit getuigschrift hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften der wet van 10 April 1890, betreffende de openbaarheid der examens, werden nageleefd, Aldus gedaan te , den (Handtekeningen : zie formulier 1).
18) Diplomavan kandidaat in de natuurwetenschappen, voorbereidend tot het doctoraat in de natuurwetenschappen of tot de geneeskunde of de artsenijhereidkunde.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wette lijke graden. Vlaanderen. Wijy voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering belast met het afnemen van het tweede gedeelte van het kandidaatsexamen {of „het kandidaatsexamen”) in de natuurwetenschappen, voorbereidend tot het doctoraat in de natuurwetenschappen of tot de artsenijhereidkunde ; Gezien de wet van 10 April 1890, betreffende de begeving van wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs. Aangezien de heer {naani en voornamen), geboren te , een getuigschrift heeft overgelegd, afgeleverd den (datum) door en waaruit blijkt dat hij (waarde van het examen) examen heeft afgeîegd in de volgende vakken : (vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het eerste gedeelte van het kandidaatsexamen in de natuunvetenschappen voorbereidend tot het doctoraat in de natuunvetenschappen of tot de artsenijhereidkunde, uitmaken; [yoor het geval va7i een enig examen, wordt deze overweging vervangen door de volgende : „ Aangezien de heer {naam en voornamen), geboren te , houder is van een getuigschrift van volledige humaniora, vereist hij artikel 5 der wet van 10 April 1890, welk getuigschrift behoorlijk tverd goedgekeurd door de jury ingesteld hij Koninklijk besluit van 14 Oktober 1890, ter uitvoering van artikel 11 dier wet ;” of door de volgende : „ Aangezien de heer {naam en voornamen), geboren te , houder is van een getuigschrift, waaruit hlijkt dat hij het voorbereidend examen, hij artikel 10 der wet van 10 April 1890 bepaald, met goed gevolg heeft afgeîegd” ;] Aangezien hij (waarde van het examen) examen
heeft afgelegd in de volgende vakken : (vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het tweede gedeelte van het kandidaatsexamen {of ,Jiet kandidaatsexamen”) in de natuurwetenschappen, voorbereidend tot het doctoraat in de natuurwetenschappen of tot de artsenijbereidkundey uitmaken ; Aangezien hij eenpraktischexamen in de scheikunde heeft afgelegd en een microscopische demonstratie heeft gehouden ; Aangezien hij ook examen heeft afgelegd over de hijgevoegde lessen vereist hij artikel 20 der icet van 10 April 1890 ; Hebben verleend en verlenen den heer (naam en voornamen) den graad van kandidaat in de natuunvetenschappen. Ten oorkonde waarvan wij hem dit diploma hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften der wet van 10 April 1890, betreffende den duur der studie en de openbaarheid der examens, werden nageleefd. Idus gedaan te , den (Handtekeningen
zie formulier 1).
19) Diploma van kandidaat in de natuurwetenschappen, vo o r b e r ei d e n d tot de geneeskunde (e en i g examen).
Middenjury voor hoger onderwijs tot begeving der wettelijke graden. Vlaanderen, Wij, voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door
de Regering helast met het afnemen van het kandidaatsexamen in de natuurwetenschappen, voorbereidend tot de geneeskunde ; Gezien de wet van 10 April 1890, betreffende de begeving der wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs ; Aangezien de heer (naam en voornamen), geboren te , houder is van een getuigschrift van volledige humaniora, vereist hij artikel 5 der wet van 10 April 1890 y welk getuigschrift behoorlijk werd goedgekeurd door de jury ingesteld hij Koninklijk besluit van 14 Oktober 1890, ter uitvoering van artikel 11 dier wet [desvoorkomend: ,, Aangezien de heer {naam. en voornamen), geboren te , houder is van een getuigschrift, waaruit blijkt dut hij het voorbereidend examen, hij artikel 10 der wet van 10 April 1890 bepaald, met goed gevolg heeft afgelegd”;’} Aangezien hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken : {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het kandidaatsexameri in de natuurwetenschappen, voorbereidend tot de geneeskunde, uitmaken ; Aangezien hij eenpraktischexamen in de scheikunde heeft afgelegd en een microscopische demonstratie heeft geJiouden ; Hebben verleend en verlenen den heer {naam en voornamen) den graad van kandidaat in de natuurwetenschapfen. Ten oorkonde waarvan wij hem dit diploma hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften der wet van 10 April 1890, betreffende den duur der studie en de openbaarheid der examens, werden nageleefd. Aldus gedaan te , den {Handtekeningen : zie formulier 1).
20) G e t u i g s c h r i f t van het eerste gedeelte van het doctoraaLexamen in de natuurwetenschappen.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wettelijke graden, Vlaanderen. Wij, voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering helast met het afnemen van het eerste gedeelte van het doctoraal examen in de natuurwetenschappen ; Gezien de wet van 10 April 1890, betreffende de begeving der wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs ; Aangezien de heer {naam en voornamen), geboren te , een diploma heeft overgelegd van candidaat in de, natuurwetenschappen voorbereidend tot het doctoraat in de natuurwetenschappen of tot de artsenijhereidkunde, afgeleverd den (datum) door en behoorlijk bekrachtigd den (datum) ; Aangezien hij ( waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken : {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde) van groep (groep aanduiden volgens artikel 21 der wet van 10 April 1890), welke vakken het eerste gedeelte van het doctoraal examen in de natuunvetenschappen uitmaken ; (desvoorkomend bijvoegen : „en hij eenpraktischexamen heeft afgelegd in de vakken dezer groep”) ; Verklaren dat de heer (naam en voornamen) tot het eindexamen mag worden toegelaten. Ten oorkonde waarvan wij hem dit getuigschrift hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften der wet van 10 April 1890, betreffende de openbaarheid der examens, werden nageleefd. Aldiis gedaan te , den {Handtekeningen : zie formulier 1). 21) Diploma van doctor indenatuurwetenschappen.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begemng van wettelijke graden. Vlaanderen.
Wij, voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering helast met het afnemen van het tweede gedeelte van het doctoraal examen (of : „het doctoraal examen”) in de natuurwetenschappen ; Gezien de wet van 10 April 1890, betreffende de begeving der wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs ; Aangezien de heer (naam en voornamen), geboren te , een getuigschrift heeft overgelegd, afgeleverd den (datum) door , en waaruit hlijkt dathij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken : {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde) van groep {g oep aanduiden volgens artikel 21 der wet van 10 April 1890), welke vakken het eerste gedeelte van het doctoraal examen in de natuurwetenschappen uitmaken ; [voor het geval van een enig examen, wordt deze overweging door de volgende vervangen : „ Aangezien de heer (naam en voornamen), geboren te , een diploma heeft overgelegd van kandidaat in de natuurwetenschappen, voorbereidend tot het dodoraat in de natuurwetenschappen of tot de artsenijhereidkunde, afgeleverd den {datum) door en behoorlijk bekrachtigd den {datumy ;] Aangezien hij (waarde van het examen) examen heeft af gelegd in de volgende vakken : (vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde) van groep (groep aanduiden volgens artikel 21 der wet van 10 April 1890), welke vakken het laatste gedeelte van het doctoraal examen (of „het doctoraal examen”) in de natuurwetenschappen uitmaken, en hij eenpraktischexamen in de vakken dezer groep heeft af gelegd ; Aangezien hij een proefschrift heeft ingediend over. . . . , vraagstuk {of vraagstukken) hehoorende tot de vakken van het examen ; Hebben verleend en verlenen den heer (naam en voornamen) den graad van doctor in de natuurwetenschappen. Ten oorkonde waarvan wij hem dit diploma hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften der wet van 10 April 1890, betref fende den duur der studie en de openbaarheid der examens, werden nageleefd, Aldus gedaan te , den (Handtekeningen : zie formulier 1).
D. FACULTEIT DER GENEESKUNDE. 22) Getuigschrift van het eerste gedeelte van het kandidaatsexamen in de genees-,heelen verlosk u n d e.
Middenjury voor hoger ondenvijs ter begeving der wettelijke graden. Vlaanderen. Wij, voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering belast met het afnemen van het eerste gedeelte van het kandidaatsexanien in de genees-, heelen verloskunde ; Gezien de wet van 10 April 1890, betref fende de begeving der wettelijke graden en het ‘programma der examens van hoger onderwijs ; Aangezien de heer (naam en voornamen), geboren te een diploma heeft overgelegd van kandidaat in de natuurwetenschappen, afgeleverd den {datum) door en behoorUjk bekracJitigd den (datum) ; Aangezien hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakke7i : {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het eerste gedeelte van het kandidaatsexamen in de genees-, heelen verloskunde uitmaken ; (desvoorkomend bijvoegen : „en hij eenpraktischexamen heeft afgelegd, bestaande in gewone of macrpscopische en in microscopischs demonstraties”) ; Verklaren dat de heer [naam en voornamen) tot de verdere examens mag worden toegelaten. Ten oorkonde waarvan wij hem dit getuigschrift hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften der wet van 10 April 1890, betreffende de openbaarheid der examens, werden nageleefd. AîdîiS ,gedaan te , den (Handteeke7iingen : zie formulier 1).
23) Diploma van kandidaat in de g e n e e s-, h e e 1en verloskunde.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wettelijke graden. Vlaanderen.
Wij, voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering helast met h et afnemen van h et tweede gedeelte van het kandidaatsexamen in de genees-, lieelen verloskunde Gezien de wet van 10 April 1890, betreffende de begeving van wettelijke graden en het programvia der examens van hoger onderwijs ; Aangezien deheer (naam en voornamen), geboren te , een getuigschrift heeft overgelegd, afgeleverd den {datum) door en waaruit hlijkt dat hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd m de volgende vakken : (vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het eerste gedeelte van het kandidaatsexamen in de geneeskunde uitmaken, en hij eenpraktischexamen heeft afgelegd, hestaande in gewone of macroscopische en in microscopische demonsiraties ; Aangezien hij (waarde van het examen) examen heeft afgeîegd in de volgende vakken : (vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het laatste gedeelte van het kandidaatsexamen in de genees-, heelen verloskunde uitmaken, en hij eenpraktisch examen heeft afgeîegd, hestaande in gewone of macroscopische en in microscopische ontleedkundige demonstraties ; Hebben verleend en verlenen den heer {naam en voornamen) den graad van kandidaat in de genees-, heelen verloskunde. Ten oorkonde waarvan wij hem dit diploma hebben afgeîeverd, tevens getuigende dat de voorschriften der wet van 10 April 1890, betreffende den duur der studie en de openbaarheid der examens, werden nageleefd. Aldus gedaan te , den {Handtekeningen : zie formuîier 1),
24) Getuigschrift van het eerste gedeelte van het doctoraal examen in de genees-, heelen verloskunde.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der weitelijke graden. Vlaanderen. Wij, voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering helast met het afnemen van het eerste gedeelte van het doctoraal examen in de genees-, heelen verloskunde; Gezien de wet van 10 April 1890, betreffende de begeving der wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs ; Aangezien de heer {naam en voornamen), geboren te , een diploma heeft overgelegd van kandidaat in de genees-, heelen verloskunde, afgeleverd den {datum) door en behoorlijk bekrachtigd den (datum) ; Aangezien hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken : {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het eerste gedeelte van het doctoraal examen in de genees-, heelen verloskunde uitmaken, en hij eenpraktisch examen heeft afgelegd, hestaande in microscopische demonstraties van pathologische ontleedkunde ; Verklaren dat de heer {naam en voornamen) tot de verdere examens mag worden toegelaten. Ten oorkonde waarvan wij hem dit getuigschrift hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften der wet van 10 April 1890, betreffende den duur der studie en de openbaarheid der examens, werden nageleefd, AldiLS gedaan te , den
{Handtekeningen : zie formulier 1),
25) Getuigschriftt van het tweede gedeelte van het doctoraal examen in de genees-, heelen verloskunde.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wettelijke graden.
Vlaanderen. Wij, voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering helast met Jiet afnemen van h et tweede gedeelte van h et doctoraal examen in de genees-, heelen verloskunde ; Gezien de wet van 10 April 1890, betreffende de begeving der wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs ; Aangezien de heer {naam en voornamen), geboren te , een getuigschrift heeft overgelegd, afgeleverd den (datum) door , en waaruit hlijkt dat hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken : {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het eerste gedeelte van het doctoraal examen in de genees-, heelen verloskunde uitmaken, en hij eenpraktischeocamen heeft afgelegd, hestaande in microscopische demonstraties van pathologische ontleedkunde ; Aangezien hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken : (vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het tweede gedeelte van het doctoraal examen in de genees-, heel’ en verloskunde uitmaken ; Verklaren dat de heer (naam en voornamen) tot het eindexamen mag worden toegelaten. Ten oorkonde waarvan wij hem dit getuigschrift hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften der icet van 10 April 1890, betreffende de openbaarheid < »’ romens, werden nageleefd. Aldv;S gedaan te , den (Handtekeningen : zie fornmlier 1),
26) D i p 1 o m a v a ii doctor in de geneesh e e 1en v e r 1 o sk u n d e.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wette lijke graden. Vlaanderen. Wij, voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering helast met het afnemen van het der de gedeelte van het doctoraal examen in de genees-, heelen verloskunde ; Gezien de wet van 10 April 1890, betref fende de begeving der wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs ; Aangezien de heer {naam en voornamen), geboren te , twee getuigscJiriften heeft overgelegd, afgeleverd door , en waaruit hlijkt dat hij respectievelijk den [datum) (waarde van het examen) en den {datum) (waarde van het examen) het eerste en het tweede gedeelte van het doctoraal examen in de genees-, heelen verloskunde heeft afgelegd, welke gedeelten omvatten, het eerste, de volgende vakken {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), alsook een practiscli examen hestaande in microscopische demonstraties van pathologische ontleedkunde, het tweede, de volgende : {vak-ken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde) ; Aangezien hij. . . . (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken : {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het derde gedeelte van het doctoraal examen in de genees-, h.eelen verloskunde uitmaken, en liij daarenhoven tiuee practische examens heeft afgelegd, hestaande: het eerste in macroscopische demonstraties van pathologische ontleedkunde, het tweede in demonstraties van plaatsheschrij vende ontleedkunde ; Aangezien hij door getuigschriften {of : „door een getuigschrift, waarvan het emstig karakter wordt hevestigd door de geneeskundige commissie der provincie {jpromncie aanduidenY* of „door den algemeenen opziener van den gezondheidsdienst des legers”) heeft hewezen dat hij, gedurende ten minste twee jaar na het hekomen van den graad van kandidaat in de genees-, heelen verloskunde, met vlijt en goed gevolg, de geneeskundige, de heelkundige, de oogheelkundige en de verloskundige kliniek heeft bezocJit ; Hebben verleend en verlenen den heer (naam en voornamen) den graad van doctor in de genees-, heelen verloskunde. Ten oorkonde waarvan wij hem dit diploma hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften der wet van 10 April 1890, betreffende den duur der studie en de openbaarheid der examens, werden nageleefd, Aldus gedaan te , den {Handtekeningen : zie formulier 1).
27) Getuigschrift van het eerste gedeelte van het apothekersexamen.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wettelijke graden. Vlaanderen.
Wij, voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering helast met het afnemen van het eerste gedeelte van het apothekersexamen ; Gezien de wet van 10 April 1890, betreffende de begeving der wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs ; Aangezien de heer {naam en voornamen), geboren te , een diploma heeft overgelegd van kandidaat in de natuurwetenschappen, voorbereidend tot het doctoraat in de natuurwetenschappen of tot de artsenijhereidkunde, afgeleverd den (datum) door en behoorlijk hekrachtigd den (datum) ; Aangezien hij (waarde van het examen) het eerste gedeelte van het apothekersexamen heeft afgelegd, hetwelk de volgende vakken omvat : (vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde) ; Verklaren dat de heer {naam en voornamen) tot de verdere examens mag worden toegelaten. Ten oorkonde waarvan wij hem dit getuigschrift hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften der loet van 10 April 1890, betreffende de openbaarheid der examens, werden nageleefd, Aldus gedaan te , den {Handtekeningen : zie formulier 1),
28) Getuigschrift van het tweede gedeelte van het apothekersexamen.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wettelijke graden. Vlaanderen.
Wij, voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering helast met het afnemen van het tweede gedeelte van het apothekersexamen ; Gezien de wet van 10 April 1890, betreffende de begeving der wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs ; Aangezien de heer (naam en voornamen), geboren te , een getuigschrift heeft overgelegd, afgeleverd den (datum) door en waaruit blijkt dat hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken : (vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het eerste gedeelte van het apothekersexamen uitmaken ; Aangezien hij (waarde van het examen) het tweede gedeelte van het apothekersexamen heeft afgelegd, hetwelk omvat de volgende praktische examens : twee scheikundige bewerkingen, een algemene analyse, een toxicologisch onderzoek, een onderzoek van aard om de vervalsing van genees of levensmiddelen vast te stellen en een microscopisch onderzoek ; Aangezien hij een kwantitatieve bepaling omtrent de tweede of der de of vierde analytische bewerking heeft gedaan ; Verklaren dat de heer {naam en voornamen) tot het eindexamen mag worden toegelaten. Ten oorkonde waarvan wij hem dit getuigschrift hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften der wet van 10 April 1890, betreffende de openbaarheid der examens, werden nageleefd. Aldus gedaan te , den (Handtekeningen : zie formulier 1).
29) Diplom a van apotheker.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wettelijke graden, Vlaanderen.
Wijf voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering belast met het afnemen van het derde gedeelte van het apothekersexamen ; Aangezien de heer {naam en voornamen) twee getuigschriften heeft overgelegd, afgeleverd door , en waaruit blijkt dat hij respectievelijk den (datum) (waarde van het examen) en den (datum) (waarde van het examen) het eerste en het tweede gedeelte van het apothekersexamen heeft afgelegd, waarvan het eerste gedeelte omvat de volgende vakken : {vakken opsommen in de door de het aangeduide volgorde), het tweede de volgende praktische examens : {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde) ; Aangezien hij , (waarde van het examen) het derde gedeelte van het apothekersexamen heeft afgelegd, hetwelk de volgende vakken omvat : (vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), alsook een praktisch examen, bestaande in twee officinale en drie magistrale artsenijbereidingen ; Aangezien hij heeft bewezen door driemaandelijkse getuigschriften, behoorlijk gelegaliseerd en afgeleverd door een>en apotheker, die zijn ambt openhaar uitoefent (of : „doof een getuigschrift, afgeleverd door den algemenen opziener van den gezondheidsdienst des legers”) dat hij, na het afleggen van het tweede gedeelte van het apothekersexamen, een jaar proeftijd in een apothekerei heeft doorgebracht ; Hebben verleend en verlenen den heer {naam en voornamen) den graad van apotheker. Ten oorkonde waarvan wij hem dit diploma hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften der wet van 10 April 1890, betreffende den duur der studie en de openbaarheid der examens, loerden nageleefd. Aldus gedaan te , den {Handtekeningen : zie formulier 1).
E. TECHNISCHE VAKKEN. 30) Getuigschrift van het eerste gedeelte van het examen van kandidaat ingenieur.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wettelijke graden. Vlaanderen.
Wij, voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering belast met het afnemen van het eerste gedeelte van het examen van kandidaat-ingenieur; Gezien de wet van 10 April 1890, betreffende de begeving van wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs; Aangezien de heer {naam en voornamen), geboren te , houder is van een getuigschrift, waaruit blijkt, dat hij met goed gevolg het voorbereidend examen heeft afgelegd, voorzien bij artikel 12 dezer wet; Aangezien hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken: (vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het eerste gedeelte van het examen van kandidaat-ingenieur uitmaken; Aangezien hij grafische werken heeft uitgevoerd in verband met (vakken aanduiden); Verklaren dat de heer (naam en voornamen) tot de verdere examens mag worden toegelaten; Ten oorkonde waarvan wij hem dit getuigschrift hebben afgeleverd tevens getuigende dat de voorschriften der wet van 10 April 1890, betreffende de openbaarheid der examens,, werden nageleefd. Aldus gedaan te , den (Handtekeningen : zie formulier 1).
31) Diploma van c a n d i d a a t-i n g en i e u r.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wettelijke graden. Vlaanderen, Wij, voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering helast met het afnemen van het tweede gedeelte van het examen van kandidaat-ingenieur; Gezien de wet van 10 April 1890, betreffende de begeving der wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs; Aangezien de heer {naam en voornamen), geboren te , een getuigschrift heeft overgelegd, afgeleverd den , door en waaruit blijkt dat hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken: {vakken opsommen), welke vakken het eerste gedeelte van het examen van kandidaat-ingenieur uitmaken; Aangezien hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken: {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het tweede gedeelte van het examen van kandidaat-ingenieur uitmaken; Aangezien hij een praktisch examen heeft afgelegd in de algemene scheikunde en grafische werken heeft uitgevoerd in verband met (vakken aanduiden); Hebben verleend en verlenen den heer {naam en voornamen) den graad van kandidaat-ingenieur. Ten oorkonde waarvan wij hem dit diploma hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften der wet van 10 April 1890, betreffende den duur der studie en de openbaarheid der examens, werden nageleefd. Aldus gedaan te , den {Handtekeningen : zie formulier 1) .
32) Getuigschrift van het eerste gedeelte van het examen van burg e r lij k m ij n-i n g en i e u r.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wettelijke graden, Vlaanderen.
Wij, voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering helast met het afnemen van het eerste gedeelte van het examen van burgerlijk mijningenieur; Gezien de loet van 10 April 1890, betreffende de begeving der wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs; Aangezien de heer (naam en voornamen), geboren te , een diploma van kandidaat ingenieur heeft overgelegd, afgeleverd den door en behoorlijk bekrachtigd den ; Aangezien hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken: {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde) welke vakken h t eerste gedeelte van het examen van burgerlijk mijningenieur uitmaken; Aangezien hij een praktisch examen heeft afgelegd in de analytische scheikunde en grafische werken heeft uitgevoerd in verhand met {vakken aanduiden); Verklaren dat de heer {naam en voornamen) tot de verdere examens mag worden toegelaten. Ten oorkonde waarvan wij hem dit getuigschrift hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften der wet van 10 April , betreffende de openbaarheid der examens, werden nageleefd. Aldus gedaan te , den (Handtekeningen
zie formulier 1).
33) Getuigschrift van het tweede gedeelte van het examen van burgerlijk mijningenieur.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wettelijke graden, Vlaanderen.
Wij, voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering belast met het afnemen van het tweede gedeelte van het examen van burgerlijk mijningenieur; Gezien de wet van 10 April 1890, betreffende de begeving der wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs; Aangezien de heer {naam en voornamen), geboren te , een getuigschrift heeft overgelegd, afgeleverd den door. . . .,en waaruit blijkt dat hij …. (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken : {vakken opsommen), welke vakken het eerste gedeelte van het examen van burgerlijk mijningenieur uitmaken; Aangezien hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken: {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het tweede gedeelte van het examen van burgerlijk mijningenieur uitmaken; Aangezien hij een praktisch examen heeft afgelegd in de nijverheidsscheikunde en hij grafische werken heeft uitgevoerd in verhand met {vakken aanduiden); Verklaren dat de heer {naam en voornamen) tot het eindexamen mag worden toegelaten. Ten oorkonde waarvan wij hem dit getuigschrift hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften der wet van 10 april 1890, betreffende de openbaarheid der examens, werden nageleefd, Aldus gedaan te , den {Handtekeningen : zie formulier).
34) Diploma van burgerlijk mijningenieur.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wettelijke graden, Vlaanderen. Wij, voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering helast met het afnemen van het derde gedeelte van het examen van burgerlijk mijningenieur; Gezien de wet van 10 April 1890, betreffende de begeving der wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs; Aangezien de heer {naam en voornamen), geboren te , twee getuigschriften heeft overgelegd, afgeleverd door , en waaruit blijkt dat hij respectievelijk den (datum) (waarde van het examen) en den . . . (datum) (waarde van het examen), het eerste en het tweede gedeelte van het examen van burgerlijk mijningenieur heeft afgelegd, waarvan het eerste gedeelte de volgende vakken omvat: (vakken opsommen), en het tweede de volgende: {vakken opsommen); Aangezien hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken: (vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het derde gedeelte van het examen van burgerlijk mijningenieur uitmaken, en hij grafische ¦ werken heeft uitgevoerd in verhand met (vakken aanduiden); Hebben verleend en verlenen den heer (naam en voornamen) den graad van burgerlijk mijningenieur. Ten oorkonde waarvan wij hem dit diploma hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften van de wet van 10 April 1890, betreffende den duur der studie en de openbaarheid der examens, werden nageleefd. Aldus gedaan te , den (Handtekeningen : zie formulier 1).
35) Getuigschrift van het eerste gedeelte van het examen van ingenieur van burgerlijke bouwkunde.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wettelijke graden. Vlaanderen. Wij, voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering helast met het afnemen van liet eerste gedeelte van het examen van ingenieur van burgerlijke houwkunde; Gezien de wet van 10 April 1890, betreffende de begeving der wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs; Aangezien de heer (naam en voornamen), geboren te , een diploma van kandidaat-ingenieur heeft overgelegd, afgeleverd den door en behoorlijk bekrachtigd den ; Aangezien hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken: {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het eerste gedeelte van het examen van ingenieur van burgerlijke bouwkunde uitmaken, en hij grafische werken heeft uitgevoerd in verband met (vakken aanduiden); Verklaren dat de heer (naam en voornamen) tot de verdere examens mag worden toegelaten. Ten oorkonde waarvan wij hem dit getuigschrift hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften der wet van 10 April 1890, betreffende de openbaarheid der examens werden nageleefd. Aldus gedaan te , den (Handtekeningen : zie formulier 1),
36) Getuigschrift van het tweede gedeelte van het examen van ingenieur van burgerlijke bouwkunde.
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wettelijke graden. Vlaanderen. Wij, voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering belast met het afnemen van het tweede gedeelte van het examen van ingenieur van burgerlijke houwkunde; Gezien de wet van 10 April 1890, betreffende de begeving der wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs; Aangezien de heer (naam en voornamen), geboren te , een getuigschrift heeft overgelegd, afgeleverd den door ,en waaruit blijkt dat hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken {vakken opsommen), welke vakken het eerste gedeelte van het examen van ingenieur van burgerlijke houwkunde uitmaken; Aangezien hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken: {vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het tweede gedeelte van het examen van ingenieur van burgerlijke houwkunde uitmaken, en hij grafische werken heeft uitgevoerd, in verband met {vakken aanduiden); Verklaren dat de heer {naam en voornamen) tot het eindexamen mag worden toegelaten. Ten oorkonde waarvan wij hem dit getuigschrift hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften der wet van 10 April 1890, betreffende de openbaarheid der examens, werden nageleefd. Aldus gedaan te , de (Handtekeningen : zie formulier 1).
37) Diploma van ingenieur van burgerlijke bouwkunde
Middenjury voor hoger onderwijs ter begeving der wettelijke graden. Vlaanderen. Wij, voorzitter, secretaris en leden der Middenjury door de Regering belast met liet afnemen van het derde gedeelte van het examen van ingenieur van burgerlijke houwkunde; Gezien de wet van 10 April 1890, betreffende de begeving der wettelijke graden en het programma der examens van hoger onderwijs; Aangezien de heer (naam en voornamen), geboren te , twee getuigschriften heeft overgelegd, afgeleverd door en waaruit blijkt dat hij respectievelijk den. . . . (waarde van het examen) en den (waarde van het examen) het eerste en het tweede gedeelte van het examen van ingenieur van burgerlijke houwkunde heeft afgelegd, waarvan het eerste gedeelte de volgende vakken omvat: …. (vakken opsommen) en het tweede de volgende: (vakken opsommen); Aangezien hij (waarde van het examen) examen heeft afgelegd in de volgende vakken: (vakken opsommen in de door de wet aangeduide volgorde), welke vakken het derde gedeelte van het examen van ingenieur van burgerlijke houwkunde uitmaken, en hij grafische werken heeft uitgevoerd in verhand met {vakken aanduiden); Hebben verleend en verlenen den heer {naam en voornamen) den graad van ingenieur van burgerlijke houwkunde; Ten oorkonde waarvan wij hem dit diploma hebben afgeleverd, tevens getuigende dat de voorschriften der wet van 10 April 1890, betreffende den duur der studie en de openbaarheid der examens, werden nageleefd. Aldus gedaan te , den {Handtekeningen : zie formulier 1). Brussel, den 14n Januari 1918.

 

affiche KOKW invoeren legitimatiekaarten

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s