14 januari 1918 maandag. Sint Niklaas

Geen Nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
van 11.01.1918 tot en met 15.01-1918 geen nieuws

gedichtenblog terug online
tot en met 14-01-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen

No. 6.- 14. januari 1918.
Verordening ** houdende inbeslagneming van straatstoomlocomotieven.
{Zie Militar-Verordnungsblatt” Nr. 78 van 7 oktober 1916 alsook „Wet en Verordeningsblad” , Nr. 265 van 15 oktober 1916).
A. Wijziging van de Verordening van 25 September 1916, betreffende de stapelopneming van machienen met hun toebehoren.
Artikel 3, lid 1, wordt aangevuld als volgt : Machienen waarvan tot nog toe geen aangifte is gedaan en die onder klasse 2* opgesomd staan, moeten ten laatste op 25 januari 1918 schriftelijk aangegeven worden hij de „Leitung des Kraftfahrwesens*\ Wetenschapstraat 35, Brussel.
Artikel 8, lid 2, wordt als volgt gewijzigd : Elke bezitsverandering en ieder vervoer van de onder klasse i, 5, 4. 5, 6, 7,8 en 9 opgesomde voorwerpen is, zonder de toelating van den „Stabsoffizier der Pioniere Nr. 164 beim Generalgouvemement en, van de onder klasse 2* opgesomde voorwerpen, zonder de toelating van de „Leitung des Kraftfahrwesens beim ‘ Generalgouvernement” verboden.
Artikel 4 wordt aangevuld als volgt : De aangifte moet ingediend worden : voor de voorwerpen opgesomd onder klasse 1,3,4, 5, 6, 7,8 en 9 bij den „Stabsoffizier der Pioniere Nr. 164 beim Generalgouvernement” onder klasse 2* hij de „Leitung des Kraftfahrwesens beim Generalgouvernement
Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd : Wie verzuimt de voorgeschreven aangifte te doen of een onvolledige of valse aangifte indient, alsook wie de bedoelde voorwerpen zonder toelating van den „Stabsoffizierder Pioniere Nr. 164″ onderscheidenlijk van de „Leitung des Kraftfahrwesens” van bezitter doet veranderen of vervoert, wordt gestraft met ten hoogste 6 maand gevangenis of met ten hoogste 20000 mark geldboete. Ook kunnen beide straffen te gelijkertijd worden uitgesproken. Voorwerpen, die, hoewel onder toepassing van deze verordening vallende, niet worden Klasse 2 bevat: alle niet op sporen lopende vrachtlocomotieven en vracht- motorwagens door stoom of elektriciteit gedreven, dus ook stoomrolblokken, trekmachienen voor stoomploegen en andere dergelijke trektoestellen. aangegeven, kunnen ten bate van het Duitse leger- bestuur verbeurdverklaard worden.
Artikel 8 luidt voortaan als volgt : De „Stabsoffizier der Pioniere Nr. 164 beim General- gouvernement, onderscheidenlijk de ,,Leitung des Kraftfahrwesens” is gerechtigd, uitvoeringsbepalingen tot deze verordening uit te vaardigen.
B. Uitbreiding der ^Verordening van 25 September 1916, betreffende de stapelopneviing van machienen met alle toebrhoren”.
1. Inbeslagneming. De voorwerpen van klasse 2 : alle niet op sporen lopende vrachtlocomotieven en vrachtmotorswagens door stoom of elektriciteit gedreven, dus ook stoomrolblokken, trekmachienen voor stoomploegen en andere dergelijke trektoestellen zijn hierbij in beslag genomen.
Zonder de toelating van de „Leitung des Kraftfahrwesens” mag er op generlei wijze over worden beschikt : zij mogen bij gevolg noch verhuurd, noch verkocht, noch veranderd worden. Het gebruik van de betrokken voorwerpen is alleen geoorloofd, wanneer het Generaal Gouvernement daartoe, overeenkomstig § 3 der verordening van 26 Mei 1915, over het verkeer van private motorvoertuigen in België, de toelating verleend heeft.
2. Verplichting tot aflevering. De bezitters van bedoelde voertuigen zijn verplicht, deze desverlangend aan het legerbestuur af te staan.
3. Overheid, die met de inbeslagneming belast is. De „Leitung des Kraftfabricesens beim Generalgouvernement” is belast met de uitvoering van deze aanvullende verordening. Deze dienst zal de nodige bepalingen uitvaardigen.
4. Strafbepalingen. Wie de voorschriften van deze verordening overtreedt, wordt gestraft met ten hoogste 2 jaar gevangenis en met ten hoogste 20000 mark geldboete, of met één van deze straffen, bijaldien een andere strafwet geen zwaarder straf voorziet. Naast de straf is tevens de verbeurdverklaring van de voertuigen waarop de strafbare handeling betrekking heeft, in ieder geval toegelaten ; in geval van opzettelijke overtreding moet de verbeurdverklaring steeds worden uitgesproken,
Overigens zijn de bepalingen der verordening van 17 juni 1917, houdende uitbreiding van de strafbepalingen der in verband met de oorlogseconomie uitgevaardigde verordeningen, toepasselijk. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Deze verordening treedt onmiddelîijk in werking,
Brussel, den 8 januari 1918.
affiches uit de collectie KOKW

19180114 prijs gezwingeld vlas

Advertenties