8 januari 1918 dinsdag. Sint Niklaas

Tante Marie sterft aan eene hartziekte

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 10-01-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 10-01-1918 geen verordeningen
affiches uit de collectie KOKW

No. 2. – 5. januari 1918.
Beschikking
betreffende de koninklijke bibliotheek te Brussel. Onder wijziging van de koninklijke besluiten van 30 december 1912 en 22 oktober 1913, alsook van het ministerieel besluit van 23 oktober 1913, bepaal ik het navolgende,
dat op 1 januari 1918 in werking treedt:
Art. 1. Aan de Koninklijke bibliotheek te Brussel is de betrekking van bestuurder ingesteld. De betrekkingen van hoofdconservator en van opziener van beheer zijn afgeschaft. Al de rechten en plichten van den voormalige hoofdconservator en van den voormalige opziener van beheer gaan over op den bestuurder; de jaarwedde van bestuurder wordt van geval tot geval in het bijzonder vastgesteld. Aan de Koninklijke bibliotheek wordt eveneens een verdere betrekking van conservator ingesteld; de titularis zal in de eerste plaats den bestuurder behulpzaam zijn hij de leiding van de beheerszaken. De raad van toezicht hij de Koninklijke bibliotheek zal zijn werkzaamheden schorsen, zolang de hij beschikking van heden benoemde bestuurder zijn ambtsbezigheden zal uitoefenen, art van 30 december 1912 Artikel 33 van net reglement van 22 oktober 1913 tot inrichting van de Koninklijke bibliotheek, wordt in dier voege gewijzigd, dat de bestuurder, in overleg met de afzonderlijke afdelingsoversten, te beschikken heeft over de middelen, die aan de afzonderlijke afdelingen toegewezen zijn.
Art. 2. De bibliotheek van het muziekconservatorium te Brussel, wordt hij de Koninklijke bibliotheek aangesloten en is in de lokalen van die instelling onder te brengen. Samen met het Fétis-fonds maakt zij een afzonderlijke afdeling van de Koninklijke bibliotheek uit. De werken, die voor het geven van het onderricht in het conservatorium rechtstreeks nodig zijn, blijven in de klassen van het conservatorium, onder toezicht van den bestuurder dezer instelling.
Art. 3. Het hoofd van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen (Verwaltungschef) is belast met de uitvoering van deze beschikking,
Brussel, den 15n december 1917.
No. 2. – 5. januari 1918.

Verordening
betreffende de vervaardiging van en den handel in bijtende soda, bijtende sodaloog en vetloze wasmiddelen
Art. 1, Te rekenen van den dag der bekendmaking van deze verordening is het verboden, zonder toelating van de Abteilung fur Handel und Gewerhe, BohstoffvenvaltungS’ sklle {Afdeling voor Handel en Nijverheid, Kantoor van grondstoffen) bijtende soda en bijtende sodaloog te vervaardigen en te verhandelen, alsook vetloze wasmiddelen te vervaardigen. Al de tot nog toe verleende toelatingen tot het vervaardigen en verhandelen dier voortbrengselen zijn ingetrokken. De afgeleverde desbetreffende bewijsstukken moeten onverwijld teruggezonden worden aan de Afdeling voor Handel en Nijverheid, Kantoor voor grondstoffen.
Art, 2. Als bijtende sodaloog, onverschillig uit welke andere stoffen zij nog is samengesteld, zijn te beschouwen al de vloeistoffen, die bijtende soda bevatten, inzonderheid zulke vloeistoffen, die benevens uit bijtende soda voor het merendeel uit koolzure of zwavelzure soda of kali bestaan. Onder wasmiddelen zijn naar den zin van deze ver ordening te verstaan al de vaste, halfvaste en vloeibare was- en reinigingsmiddelen, alsook al de was– en reiniging middelen in poeder, die geen vetbestanddelen bevatten.
Art. 3, Personen en vennootschappen, die handel drijven in vetloze wasmiddelen, mogen deze voortbrengselen alleen betrekken van personen en fabrieken, die de toelating verkregen hebben om dezelve te vervaardigen. Zij zijn verplicht hoek te houden over elke aanschaffing; zij moeten eveneens de herkomst van de te koop gestelde voortbrengselen aan de hand van regelmatige rekeningen kunnen bewijzen. Vetloze wasmiddelen mogen slechts verkocht worden in een verpakking, waarop aan den buitenkant de nauwkeurige samenstelling van den inhoud en de juiste klein-handelsprijs aangeduid is. De verkoop van nog bestaande voorraden aan vetloze wasmiddelen, waarvan de verpakking niet voldoet aan dit voorschrift, is nog toegelaten tot 1 Februari 1918.
Art. 4. Wie de bepalingen van deze verordening over- treedt, wordt, zoover een andere strafwet geen zwaardere straf voorziet met ten hoogste 2 jaar gevangenis en met ten hoogste 25 000 mark boete, of met één dezer straffen gestraft. Bovendien kan in ieder geval tot de verbeurdverklaring overgegaan worden van de voortbrengselen, waarop de strafbare handeling betrekking heeft, als ook van de inrichtingen die tot de vervaardiging dienen; in geval van opzettelijke overtreding moet de verbeurdverklaring steeds worden uitgesproken. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd. Brussel, den 15n december 1917,

No. 2. – 5. januari 1918.
Verordening
betreffende de fondsenbeurzen.
Art. 1. De Generaal Kommissaris voor de Banken in België is belast met het toezicht over de fondsenbeurzen en gelijkaardige verenigingen en vergaderingen van om het even welke soort, alsook over al de inrichtingen of instellingen en gebouwen, die op beurshandelingen betrekking hebben. Aïs verhandeling ter fondsenbeurzen is, naar den zin dezer verordening te beschouwen: de handel in muntspeciën en- edele metalen, in bankbrieven, in papieren geld, in voor het handelsverkeer geschikte geldswaardige papieren van den Staat en andere, intrestkoepons, dvidendbewijzen, winst- aandeelkoepons, wissels, checks, aanwijzingen en betalingen.
Art. 2. De Generaal Kommissaris voor de Banken in België zal de voorschriften uitvaardigen, die voor de regeling en de bewaking van de beurshandelingen met de in lid 2 van artikel 1 bedoelde voorwerpen nodig zijn. De organen en personen, die aan de beurshandelingen deelnemen of zich er mede bezighouden, moeten zich gedragen naar de onderrichtingen en bevelen van den Generaal Kommissaris voor de Banken. Deze is inzonderheid ook bevoegd, vergaderingen en verenigingen van om het even welke soort die zich met verhandelingen bezighouden zoals de onder Iid 2 van artikel 1 bedoelde, te verbieden en bepaalde firma’s of personen van de deelneming aan de beurshandelingen uit te sluiten.
Art. 3. Wie de voorschriften, onderrichtingen of hevelen overtreedt, welke de Generaal Commissaris voor de Banken in België op grond van artikel 2 uitvaardigt of wie een overtreding helpt begaan, wordt met ten hoogste één jaar gevangenis en met ten hoogste vijftig duizend mark boete of met een van deze straffen gestraft. De poging tot overtreding is strafbaar. De firma’s of personen, wier vertegenwoordigers, beheerders of aangestelden in deze hoedanigheid een strafbare handeling hebben begaan, zijn samen met de veroordeelden verantwoordelijk voor de betaling van de geldboete. De krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Art. 4. Zolang de Generaal Commissaris voor de Banken in België met de regeling der beurshandelingen belast is, blijven al de bepalingen die in strijd zijn met de door hem uitgevaardigde voorschriften buiten kracht.
Brussel, den 20n December 1917,
No. 2. – 5. januari 1918.
Verordening
betreffende het begeven van leidende posten bij het Belgisch beheer van Posterijen voor het Vlaamse bestuursgebied. In aansluiting aan mijn verordening van 6 December 1917 over hetzelfde onderwerp (Wet- en Verordeningsblad, hl. 4883), ver or den ik het navolgende: Eenig artikel. Aan het Algemeen Sekretariaat van Zee- wezen, Posterijen en Telegrafen voor het Vlaams bestuursgebied zijn met ingang van 1 januari 1918 benoemd:
a) de heer J. T. Slachmuylders, bureeloverste bij het huidig Algemeen Sekretariaat van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen, te Brussel, tot bestuursopziener;
b) de heer M. A. A. Coenen, eerstaanwezend vertaler bij het Algemeen Secretariaat van Spoorwegen, te Brussel, tot afdelingsoverste 2e klasse;
c) de heer A. H. L. Van Hentenrijk, vertaler 1e klasse bij het Algemeen Secretariaat van Spoor- wegen, te Brussel, tot afdelingsoverste-2e klasse
d) de heer A, C. Caspers, vertaler te Masse bij het huidig Algemeen Secretariaat van Zeewezen, Posterijen en Telegrafen, te Brussel, tot bureeloverste. De Voorzitter van het keizerlijk Duits beheer van Posterijen en Telegrafen {Pràsident der Kaiserlich Deutschen Post- und Telegraphenverwaltung) in België is belast met de uitvoering van deze verordening.
Brussel, den 22n december 1917,
No. 2. – 5. januari 1918.
Bij beschikking van 15 december 1917 van den heer Generaal Gouverneur y is de heer Léo Stainier, opziener van beheer bij de Koninklijke bibliotheek te Brussel met ingang van 1 januari 1918 in het belang van den dienst op wachtgeld gesteld. De heer De Vreese, gewoon hoogleraar aan de Universiteit te Gent, is tot bestuurder van de Koninklijke bibliotheek benoemd ; hij blijft gewoon hoogleraar te Gent, doch wordt ontslagen uit zijn ambt van bibliothecaris der universiteitsbibliotheek aldaar,
Brussel, den 18n december 1917,
No. 3. – 8. januari 1918.
Verordening
betreffende het opzicht over het turnonderwijs.
Het opzicht over het turnonderwijs, bedoeld in artikel 4 van het koninklijk besluit van 31 december 1902, wordt afzonderlijk voor het Vlaams en voor het Waals bestuursgebied ingesteld. Brussel, den 3n September 1917»
No. 3. – 8. januari 1918.
Beschikking.
Krachtens mijn verordening C. FI. Illa, 137 van heden is [de bevoegdheid van den heer Bollansée, opziener over het turnonderwijs tot het Waals bestuursgebied beperkt. De heer Verbeke Bobrecht, leraar in het turnen, ie Leuven, is benoemd tot opziener over het turnonderwijs voor het Vlaams bestuursgebied.
Brussel, den 3n September 1917.
No. 3. – 8. januari 1918.
Verordening
houdende wijziging van de verordening van 10 Februari 1915, betreffende de oprichting van scheidsgerechten voor huuraangelegenheden (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, No. 39, bl. 163).
Enig artikel. Artikel 13 van de verordening van 10 Februari 1915 , betreffende de oprichting van scheidsgerechten voor huuraangelegenheden, luidt voortaan als volgt:
Artikel 13: De partijen moeten persoonlijk verschijnen. Wordt een partij ten gevolge van ziekte belet te verschijnen, zoo kan zij zich laten vertegenwoordigen door een persoon, die van een schriftelijke volmacht is voorzien. De volmacht mag op ongezegeld papier of op de dagvaarding geschreven worden. Advokaten en zaakwaarnemers van beroep zijn ter verhandeling niet toegelaten. De Hoofden van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschefs) voor Vlaanderen en voor Wallonië zijn gemachtigd ieder voor zijn bestuursgebied, uitzonderingen toe te laten op deze bepalingen, Het gerecht kan in ieder geval gehuwde vrouwen machtiging verlenen om voor den rechter te verschijnen; zij kan eveneens een bijzondere voogd aanstellen om een minderjarige, wiens vader of voogd afwezig of belet is, voor den rechter te vertegenwoordigen.
Brussel, den 20n december 1917,
No. 3. – 8. januari 1918. 25
Bekendmaking
betreffende het buiten koers stellen van de tweemark- stukken.
Bij bekendmaking van 12 Juli 1917 van den heer Rijks-kanselier {R. G. BL, bl. 625) zijn de twee-mark stukken [met uitzondering van de in vorm van gedenkpenning aangemunte stukken) buiten koers gesteld. Te rekenen van 1 januari
1918 zijn zij niet meer te beschouwen als wettig betaalmiddeL Binnen het Duitse Rijk aanvaarden de rijks- en lands- kassen nog ten laatste tot 1 Juli 1918 twee-markstukken tegen de wettige waarde hetzij in betaling, hetzij ter uit- wisseling ^ met rijksbankbriefjes (Reischbanknoten) , met rijkskasbons (Reichskassenscheiné) of met voorschot kasbons (Darlehenskassenscheine) . Binnen het gebied van hêt Generaal Gouvernement in België worden twee-markstukken ten laatste tot 1 juli 1918 in betaling of ter uitwisseling aangenomen door al de openbare Duitse kassen, Deze laatste kassen zijn echter niet verplicht doorboorde of op andere wijze dan door den gewone omloop aan ge- wicht verminderde, alsook nagemaakte muntstukken in betaling of ter uitwisseling te aanvaarden, Brussel, den 31n december 1917,
B. A.J. 39600,
No. 3. – 8. januari 1918.
Bekendmaking.
Bij besluit van den heer Generaal Gouverneur zijn de navermelde personen aangesteld om, ieder voor den duur van driejaar, het ambt van onderzoeksrechter waar te nemen : Voor namen zie Duits,

1.Instanz zu:
Van den Hove, Turnhout, 27. Màrz 1915
Van Danune, Brussel, 31. Mârz 1915
Castagne, Marche, 14. April1915
Groulard, Dinant 14 april 1915
Grégoire, Denis, Antwerpen, 14. April 1915
Van Dam Huy Charleroi 22. mei 1915
Cappellen, Castagne, 29. Mai 1915
No. 3. – 8. januari 1918.

Name: Dienststellung : m Eichter am Gericht Entlassung: I. Instanz zu;
Maes, Lôwen, 2. Juni 1915
Sosset, Mons, 16. Juni 1915
Bilaut, Brûssel, 30. Juni 1915
Lejeune, Arel, 30. Juni 1915
Adam, Charleroi, 4. August 1915
Babut du Mares , Brussel , 6. Oktober 1915
Delaruwière, Brussel , 6. Oktober 1915
Toussaint, Verviers, 6. Oktober 1915
De Froidmont, Nivelles, 6. Oktober 1915
Buydens, Brussel , 29. Oktober 1915
Chevalier, Mons, 29. Oktober 1915
Devos, Brussel , 23. December 1915
Lamproye, Antwerpen, 17. Januari 1916
Steyaert, Antwerpen, 29. Januari 1916
Winckelmans, Tournai, 25. Maart 1916
Simon, Lôwen, 25. Maart 1916
Bourlart, Neufchâteau, 5. April 1916
Coibray, Brussel, 22. April 1916
De Landtsheer, Brussel , 22. April 1916
De Tender, Mons, 22. April 1916
De Behr, Liittich, 6. Mai 1916
Genart, Namur, 13. Mai 1916
De Heyn-Woeste !, Brussel , 31. Mai 1916
Loslever, Liittich, 24. Juni 1916
Barbe, Antwerpen, 8. Juli 1916
Semai, Charleroi, 25. Oktober 1916
Pollet, Verviers, 15. November 1916
..Taquet, Antwerpen, 9. Dezember 1916
Bamps, Hasselt, 17. Dezember 1916
Thomas, Brussel , 30. december 1916
-Hellemans, Mechelen, 7. januarie 1917
No. 3. – 8. januari 1918.
Bekendmaking
betreffende de likwidatie van Fransehe ondernemiogea. Met toestemming van den heer Generaal Gouverneur in België, héb iky overeenkomstig de verordeningen van 29 Augustus 1916 en van 15 April 1917, over de îikwidaties van vijandelijke ondernemingen (Wet- en Verordenings-
blad voor de bezette streken van België, No. 253 van 13 Sep- temher 1916 en No, 335 van 19 April 1917), de likwidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van de firma „La Compagnie Anglaise, Choque é Zorn” te Brussel, Brouckère Plaats 7 en 9. De heer luitenant M aas, te Brussel, is tot likwidator benoemd. De likwidator verstrekt nadere inlichtingen» Brussel, den 31n december 1917,
H. G. A, 44756,

No. 3. – 8. januari 1918.
Beschikking.
Art. I, Op grond van de algemene bepalingen op de
Rijks lagere normaalscholen en van de verslagen der jury,
die voor het schooljaar 1917 1918 belast is met het afnemen
der toegangsexamens tot de Rijksnormaalschool te Laken,
zijn de Hiernavermelde kandidaten toegelaten tot de lagere
afdeling {le schooljaar) van de Rijksnormaalschool te
Laken :
Voor namen zie Duits. *’
1. Maurissens, Marguerite, Kuregem (Brabant)
2. Parmentier, Julienne, Laken (Brabant)
3. Chrispeels, Wilhelmine, Laken (Brabant)
4. Olsen, Madeleine, Antwerpen (Antwerpen)
5. Vermeiren, Joséphine, St.-Pieters-Jette (Brabant)
6. Pardon, Jeanne, Eppegem (Brabant)
7. Tesseur, Jeanne, Vilvoorde (Brabant)
8. Van de Vondel, Albertine, Antwerpen (Antwerpen)
9. Eabiot, Justine, Willebroek (Antwerpen)
10. Verheven, Maria, Ukkel (Brabant)
1 1 . De Coninck, Louise, Willebroek (Antwerpen)
12. Peremans, Julia, St.-Pieters-Jette (Brabant)
13. De Meyer, Thérèse, Antwerpen (Antwerpen)
14. Goyvaerts, Maria, Mecheln (Antwerpen)
15. Verleyen, Elza, St.-Pieters-Jette (Brabant)
16. De Coninck, Joséphine, Willebroek (Antwerpen)
17. Vervloet, Martha, Borgerhout (Antwerpen)
18. Jottier, Johanna, Schaarbeek (Brabant)
19. Dusessoi, AHce Schaarbeek (Brabant)
20. Declercq, Lucienne, St.-Pieters-Kapelle (Hennegau)
21. Couwenbergh, Albertine, Leopoldsburg (Limburg)

Art. II. De bestuurster zal de hiervoren genoemde leerlingen uitnodigen om den dag voor de opening der lessen in de normaalschool aanwezig te zijn. Het uitnodigings- schrijven zal tevens al de voorwerpen aanduiden, waarvan de leerlingen overeenkomstig de bepalingen moeten voorzien zijn.
Brussel, den 2n januari 1918.
32 No. 3. – 8. januari 1918.
Bekendmaking. ***
Met ingang van 15 januari 1918 y 10 uur ’s voormiddags wordt de landtong van Gwet {het Frans gebied rondom Gwet en Fumay) afgestaan aan de Etappen-Inspektie van het le leger. De achterwaartse grens van het Etappengehied, van het 1e leger, tussen dat gebied en het Generaal Gouvernement, volgt de vroegere Belgisch-Franse grens van Fumay tot Hautes-Rwières. De bekendmaking van 19 december 1915 la Nr. 14881, Wet- en Verordeningsblad, hl. 1436, wordt hierbij dienovereenkomstig gewijzigd.
Brussel, den 5n januari 1918,

postkaart Statiestraat Sint Niklaas zicht vanaf het station

 

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s