4 januari 1918 vrijdag. Sint Niklaas

Onzen Albert Zaliger trekt 100 fr: van den staat over achterstallige gelden over October en September 1916.
Jacques Lentacker trekt van den Belgischen Staat voor zijn zoon Edmond 61 fr: voor januari 1917 en 100 fr: voor achterstallige gelden over October en September 1916.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 04-01-1918 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen

No. 1. – 3. januari 1918.

Verordening *** betreffende den aankoop van de nog voorhanden zijnde voorraden aan koren en meel uit het oogstjaar 1917 en uit vroegere oogstjaren.
§ 1. Al de landbouwers moeten hun “koren ten laatste (yp 15 Februari uitgedorst hebben en het ter beschikking houden van de opkopers van het Nationaal Komiteit,

§ 2. Het Nationaal Komiteit is verplicht al het koren en meel van den oogst van 1917 en van vroegere oogstjaren, dat nog in handen is van de landbouwers en niet voor eigen gebruik afgestaan werd, ten laatste op 28 februari op te kopen, het naar de bergplaatsen en molens te vervoeren en het op te stapelen. Ingeval het Nationaal Komiteit ten laatste op 28 februari niet tot den aankoop of het vervoer is overgegaan, moeten de eigenaars al de hiervoren bedoelde voorraden, die zij nog in hun bezit of elders ondergebracht hebben, ten Iaatste op 15 maart hij den burgemeester van hun gemeente schriftelijk aangeven. De burgemeester moet de aangiften ten Iaatste op 16 Maart aan de bevoegde provinciale Oogst- kommissie (Provinzial-Errite-Kommission) overmaken.
§ 3. Koren, dat na 15 Februari niet uitgedorst is, of koren en meel, dat na 15 Maart niet afgeleverd of aan- gegeven is, wordt, zoover het niet voor het eigen verhruik van den landhouwer afgestaan îverd, zonder schadeloosstelling verbeurdverklaard. De voorzitter van de provinciale Oogstkommissie spreekt de verbeurdverklaring uit. Verbeurdverklaard koren en meel wordt aan het Nationaal Komiteit toegekend. Het Nationaal Komiteit moet de verbeurdverklaarde stapels betalen, rekening houdende met de geldende hoogste prijzen. De daarvoor betaalde sommen zullen door den voorzitter der provinciale Oogstkommissie aan de bestendige afvaardigingen, voor liefdadige werken binnen de provin- des, overgemaakt worden.
Met verbeurdverklaarde stapels koren en meel zal op dezelfde wijze worden te werk gegaan, alsof die stapels door het Nationaal Komiteit hij den landbouwer aangekocht waren.
§ 4. De voorzitter van de provinciale Oogstkommissie is gemachtigd, met het oog op de uitvoering van deze verordening, geschikte onderrichtingen en aanwijzingen uit te vaardigen.
§ 5. Wie de bepalingen van § 1 en van § 2, lid 2, le zin, alsmede de overeenkomstig § à dezer verordening uitgevaardigde onderrichtingen en aanwijzingen van den voorzitter der provinciale Oogstkommissie overtreedt, wordt gestraft met ten hoogste 1 jaar gevangenis of met ten hoogste 20 000 mark boete. Ook kunnen gevangenisstraf en geldboete te gelijkertijd worden uitgesproken. Bovendien moeten de meel- of korenstapels, die het voorwerp van de strafbare handeling uitmaken, verbeurdverklaard worden, zoover de verbeurdverklaring niet reeds van ambtswege is geschied
overeenkomstig § 3. Is de overtreding begaan met het inzicht een ongeoorloofde winst op te strijken, zoo moet met de gevangenisstraf ook een geldboete worden uitgesproken, die voor ieder kg. koren of meel, dat het voorwerp der overtreding uitmaakt, het tienvoud van den hoogsten prijs bedraagt. De geldboete mag niet meer dan het in het le lid bepaalde bedrag van 20 000 mark, en niet minder dan 25 mark belopen. Het koren of het meel, dat gerechtelijk verbeurdverklaard is, is te gebruiken zoals in § 3 is aangegeven.
§ 6. Al de dors’ en leveringstermijnen, die vroeger door de provinciale Oogstkommissie en door de „Kreischefs” vastgesteld werden, blijven bestaan, indien zij niet na de hij deze verordening bepaalde termijnen vallen, Brussel, den 20n december 1917.
affiches uit de collectie KOKW

postkaart antwerpse steenweg waar Raphael later gewoond heeft

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s