7 november 1917 woensdag Sint Niklaas

De twee Duitsche infanterieregimenten zijn van hier weggetrokken naar het front na een vier weken hier bij de burgers ingekwartierd te zijn geweest.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
nieuws overgeschreven uit NRC

19171107 – Russische revolutie. De maximalisten meester van Sint Petersburg. Ze vragen den wapenstilstand en den vrede aan de centralen.
verordeningen

No. 412. – 7. NOVEMBER 1917.
Beschikking.
Ik benoem :
a) den heer Dr. Karel Borms, hoogleraar, tot algemeen bestuurder van den gezondheidsdienst aan het Vlaams ministerie van Binnenlandse Zaken ;
b) de heer Dr. Julius Bussens, tot opziener van den gezondheidsdienst voor Groot-Brussel en tot bestuurder van het laboratorium van den gezondheidsdienst te Brussel ;
c) den heer Gaston Bibauw, kandidaat in de Geneeskunde, tot assistent aan het laboratorium van den gezondheidsdienst te Brussel.
Brussel, den 25n oktober 1917.
No. 412. – 7. NOVEMBER 1917.
Beschikking.
Bij besluit van 31 oktober 1917 is de Maatschappij van Gemeentekrediet, te Brussel, gemachtigd, voor rekening van verschillende besturen een lening van honderd miljoen frank (100.000.000 fr.) tegen 4 % intrest uit te geven ; genoemde maatschappij heeft de lening zelf onderschreven met benuttiging van haar stamkapitaal en van haar steunkapitaal.

No. 412. – 7. NOVEMBER 1917.
Beschikking.
Daar de heer Remacle, studieprefect aan het koninklijk atheneum te Aarlen, sedert het begin van den oorlog zijn post heeft verlaten en zijn huidige verblijfplaats onbekend is gebleven, is zijn ambt opengevallen verklaard.* De heer Karel Nikolaas Warker, leraar aan voornoemd atheneum, is in de plaats van den heer Remacle tot studieprefekt benoemd. Aangezien het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) voor Wallonië, die thans de ambtsbezigheden van den verbeteringsraad voor het middelbaar onderwijs uitoefent (Verordening van 18 September 1917 van den heer generaal Gouverneur in België, Wet- en Verordeningsblad, bl. 4467), daarvoor gehoord zijnde, geen bezwaren heeft geopperd, wordt den belanghebbende, krachtens artikel 7, laatste lid, van de wet van 15 juni 1881, vrijstelling verleend van het luidens artikel 5 der wet voorgeschreven omtrent het bezit van het Belgisch staatsburgerschap en het bekwaamheidsdiploma om bij het middelbaar onderwijs van den hogere graad onderricht te geven. De jaarwedde van den studieprefect Warker is vastgesteld op 5700 (vijf duizend zevenhonderd) frank. De belanghebbende zal zijn ambt onmiddellijk waarnemen.
Brussel, den 6n oktober 1917.

postkaart gedenkteken Edith Cavell en Marie Depage

Advertenties