9 oktober 1917 dijnsdag. Sint Niklaas

De 2 Duitsche infanterieregimenten zijn heden avond naar ’t front vertrokken na een 25 dagen hier te zijn geweest.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 08-10-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC

19171009 – Mahenge in Oost Afrika door den Belg bezet.
19171009 – Mangelaere door de Fransen Poelcapelle door de Engelsen bij Ieper bezet, 3000 gevangenen
verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor oktober zijn)

No. 401. – 9. oktober 1917.
Uitvoeringsverordening ***
lot de Verordening van 22 September 1917, houdende regeling van den handel in bieten, rapen, koolrapen en wortelen van elke soort Krachtens Art. 3 en 4 van de Verordening van 22 September 1917, houdende regeling van den handel in bieten, . rapen, koolrapen en wortelen van elke soort, wordt voor de suikerbieten het navolgende bepaald :

Art. 1. De suiker- en stroopfabrieken, die krachtens artikel 3 van de Verordening van 18 Juli 1916 over het benuttigen van suikerbieten door het Suikerverdelingskantoor (Zuckerverteïlungsstelle) toegelaten zijn, zijn alleen gerechtigd de suikerbieten op te kopen. Al de suikerbieten moeten aan een dier fabrieken worden afgeleverd. Zij mogen slechts in die fabrieken en volgens de aanwijzingen van het Suikerverdelingskantoor verwerkt worden. Het is verboden suikerbieten aan andere afnemers te verkopen, ze elders dan in de toegelaten fabrieken te verwerken, ze te vervoederen of ze anderszins te verbruiken.

Art. 2. Met het oog op den aankoop zullen de in artikel 1 vermelde fabrieken voor 1 december 1917 leveringsverdragen met de verbouwers van suikerbieten sluiten. Al de suikerbieten moeten voor 15 januari 1918 afgeleverd zijn. suikerbieten, die voor dien datum niet zijn afgeleverd, zullen tegen een nog vast te stellen prijs onteigend worden ; voor suikerbieten, waarvoor voor 1 december 1917 geen geldig leveringsverdrag gesloten is, wordt die prijs hierbij 20 frank per 1000 kgr. hoger gesteld dan voor de bieten, waarvoor een dergelijk verdrag tijdig werd gesloten.

Art. 3. Voor het vervoer van suikerbieten per spoorweg, per schip of per as, is een toelating van het Suikerverdelingskantoor te Brussel vereist. De toelatingen zijn aan te vragen bij een van de suiker of stroopfabrieken, waarvan spraak in artikel 1. Voor het vervoer per as wordt een vervoertoelating afgeleverd ; voor het vervoer per spoorweg of per schip, worden de verzendingsbescheiden afgestempeld. De vervoertoelating kan afhankelijk gemaakt worden van zekere voorwaarden of prestaties. Zodra het vervoer geëindigd is, en in elk geval binnen den termijn, die in de vervoertoelating of in de verzendingsbescheiden aangegeven is, moet het bewijs of moeten de verzendingspapieren teruggegeven worden aan het kantoor, dat die stukken heeft afgeleverd. De bepalingen van dit artikel zijn ook toepasselijk op het vervoer van beetstroop, kandijstroop en onvermengde melasse. De toelating moet aan het Suikerverdelingskantoor te Brussel worden aangevraagd.

Art. 4. Het is verboden :
1. Onjuiste verklaringen te doen om een vervoertoelating voor suikerbieten te bekomen ;
2. de voorwaarden, die voor het vervoer werden gesteld, niet na te komen ;
3. een vervoertoelating of een afgestempeld verzendingsbescheid meer dan éénmaal te benuttigen of, zonder daar recht toe te hebben, te behouden (artikel 3, 5e lid);
4. suikerbieten onder een valse benaming of met andere veldvruchten vermengd te vervoeren;
5. een vervoertoelating of afgestempelde verzendingsbescheiden te wijzigen of te beplakken, of aldus gewijzigde of beplakte bescheiden te benuttigen.

Art. 5. Wie de bepalingen van deze Verordening of de tot uitvoering er van uitgevaardigde aanwijzingen overtreedt, wordt overeenkomstig de Verordening van 22 September 1917 over het verkeer met bieten enz., met hechtenis of ten minste één jaar gevangenis of met ten minste 10.000 mark boete gestraft ; beide straffen kunnen ook tegelijk worden uitgesproken ; daarenboven kunnen de waar en de vervoermiddelen verbeurdverklaard worden. Brussel, den 29n September 1917.

Ruïnes  van Nieuwpoort zicht op de kazerne

Advertenties