5 oktober 1917 vrijdag. Sint Niklaas

.
Van 1sten Oktober 1917 af mag ieder huisgezin maar 30 m3 gas verbranden, plus den helft van de meerdere m3 die hij gedurende dezelfde maand van het vorige jaar verbrand heeft. De prijs der gas wordt 0,25 fr: de m3 of 0,10 fr: opslag: dit op order der Duitschers om kolen te sparen.
De tabakoogst wordt in België door de Duitschers opgeeischt. .
Ieder zoon van een Duitscher in België genaturaliseerd of niet, of mannen zonder land van Duitsche afkomst, moeten Duitsche soldaat worden afficheert de Duitscher. .

No. 399. – 4. OKTOBER 1917.
Verordening(voor Vlaanderen en Wallonie) betreffende het vormen van twee mijnraden. Als vervolg op de Verordening van 21 Maart 1917, betreffende de indeling van België in twee bestuursgebieden (Wet- en Verordeningsblad, bl. 3457), alsook op de Verordening van 5 Mei 1917, betreffende het vormen van twee minuteries van Nijverheid en Arbeid (Wet- en Verordeningsblad, bl. 3675), verorden ik het navolgende :
Art. 1. Voor elk der beide bestuursgebieden wordt een bijzondere mijnraad gevormd.
Art. 2. De Vlaamse mijnraad heeft zijn zetel te Brussel ; de Waalse mijnraad heeft zijn zetel te Namen. Overigens blijven voorlopig voor de beide mijnraden de bepalingen van de bestaande wetten en Verordeningen van kracht.
Art. 3. De samenstelling van de beide mijnraden zal bij bijzondere beschikking geschieden.
Brussel, den 27n September 1917

No. 399.-. 4. OKTOBER 1917.
Bekendmaking. ***
Op grond mijner Verordening van 19 Juli 1917, betreffende de Oogstcommissies (Erntekommissionen), evenals der uitvoeringsbepalingen van 19 Juli 1917 tot deze Verordening, heb ik, op voorstel der centrale Oogstcommissie *** Z. blz. 1. (Zentral-Ernte-Kommission), de hoogste prijzen voor de verkoop van gedorst koren, meel, zemelen en brood voorhands als volgt vastgesteld : voor tarwe uit stapelplaats of molen geleverd

voor tarwe uit stapelplaats of molen geleverd frank 68.48 per 100 kgr

„ rogge uit stapelplaats of molen geleverd frank 37,64 per 100 kgr

„ masteluin uit stapelplaats of molen geleverd frank 32,60 per 100 kgr

„ ongepelde spelt uit stapelplaats of molen geleverd frank 37,53 per 100 kgr

„zemelen uit stapelplaats of molen geleverd frank 21,50 per 100 kgr

„ tarwemeel aan bakkers of verbruikers geleverd frank 75,44 per 100 kgr

„ roggemeel aan bakkers of verbruikers geleverd frank 43,64 per 100 kgr

„ masteluinmeel aan bakkers of verbruikers geleverd frank 38,45 per 100 kgr

„ tarwebrood aan verbruikers geleverd frank 0,64 per 1kgr

Deze hoogste prijzen worden op 16 Oktober 1917 van kracht. De provinciale Oogstkommissies (Provincial~Ernte-Kommissionen), zijn bevoegd voor de omschrijving van afzonderlijke gemeenten, op verzoek of na raadpleging van de burgemeesters, telkens een hogeren hoogsten prijs voor brood, tot het bereiden waarvan roggemeel wordt gebruikt, vast te stellen. Voor den verkoop van koren door de verbouwers aan het Nationaal Hulp- en Voedingskomiteit, blijven de hoogste prijzen, vastgesteld in de uitvoeringsbepalingen tot de Verordening van 19 Juli 1917, betreffende de Oogstkommissies, van kracht.

Brussel, den 29n September 1917.

postkaart Ruïnes Zeebrugge stopplaats tram

Advertenties