4 oktober 1917 woensdag Sint Niklaas

We koopen 500 kgr. patatten aan 60 fr: de 100 kgr!
J. Lentacker trekt 62,50 fr: van den Belgischen Staat voor zijn zoon Edmond over Oktober 1917 in de Nationale Bank.
Hij ontvangt ook 60,00 fr: over de maand April 1916 en 60,00 fr: ov er de maand Mei 1916 in een huis van den boulevard Leopold II dit door tusschenkomst der banken.
We trekken ook 120,00 fr: van den staat voor onzen Albert zaliger voor gemelde maanden April en Mei 1916.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 04-10-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
verordeningen (tekst niet nagekeken)
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor oktober zijn)

No. 399. – 4. OKTOBER 1917.
Beschikking.

Art. 1. Overeenkomstig artikel 11, le en 2e lid, der organieke wet van 15 Juli 1849 op het hoger onderwijs, zijn, op voorstel der betrokken faculteiten der Universiteit te Gent, in uitbreiding van het programma der lessen aan deze Universiteit, de hiernavolgende wijzigingen en nadere bepalingen getroffen, betreffende zekere leergangen :

I. In de Faculteit der Wijsbegeerte en Letteren.
1. Dr. J. De Decker, bij beschikking van 22 Juli 1916 benoemd tot gewoon hoogleraar in de klassieke philologie, is belast met de hiernavolgende colleges en oefeningen : Geschiedenis der Latijnse letterkunde, Vertalen en verklaren van Latijnse schrijvers in de kandidatuur en in het doctoraat (partim) ; Romeinse geschiedenis met oefeningen ; igoiiiM Historische kritiek toegepast op de Romeinse geschiedenis, Romeinse Staatsinstellingen, 18 Latijnse epigraphie ; alsook tijdelijk, met : Griekse geschiedenis ; Filologische oefeningen in de Griekse en Latijnse taal in de kandidatuur (partim) ; Vertalen en verklaren van Griekse schrijvers in de kandidatuur (partim).
2. Dr. E. C. Godée-Molsbergen, bij beschikking van 28 Augustus 1916 benoemd tot gewoon hoogleraar in de buiten-Europese geschiedenis, in het bijzonder, in de koloniale en de politieke aardrijkskunde, is van den leergang in de politieke aardrijkskunde ontslagen en belast met de hiernavolgende colleges en oefeningen : Staatkundige geschiedenis der moderne tijden met oefeningen ; historische kritiek toegepast op de moderne geschiedenis ; Staatsinstellingen der moderne tijden ; overzicht van de hedendaagse geschiedenis ; Europese geschiedenis ; Koloniale geschiedenis en geschiedenis van de kolonisatie.
3 S. Dr, K. F. K bij beschikking van 2 September 1916 benoemd tot gewoon hoogleraar in de geschiedenis der Duitse letterkunde en in de wetenschappelijke grammatica der Duitse taal, is belast buiten den leergang in de geschiedenis van de Duitse letterkunde, alsook met de hiernavolgende colleges en oefeningen : Verklaren van Duitse schrijvers met filologische oefeningen in het doctoraat ; Geschiedkundige grammatica van de Duitse taal; Goti alsook tijtlclijk, met Vertalen en verklaren van Duitse schrijvers in de kandidatuur ; Filologische oefeningen in de Duitse taal in de kandidatuur.
4. Dr. W. A. Baehrens, bij beschikking van 16 Augustus 1916 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de klassieke filologie, is belast met de hiernavolgende colleges en oefeningen : Vertalen en verklaren van Griekse en Latijnse schrijvers in de kandidatuur en in liet doctoraat (partim); Vergelijkende grammatica, in het bijzonder deze van het Grieks en Latijn ; Beginselen der Griekse en der Latijnse paléographie ; Encyclopédie der klassieke filologie ; alsook tijdelijk, met : Filologische oefeningen in de Griekse en Latijnse taal in de kandidatuur (jpartim) ; Overzicht van de staatsinstellingen van Borne.
5. Dr. P. Menzerath, bij beschikking van 10 oktober 1916 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de zielkunde en, bij beschikking van 25 oktober 1916, bovendien tijdelijk aangesteld voor het onderwijs in de Romaanse talen en letterkunde, is belast, buiten de colleges en oefeningen, bestemd voor de studenten van de faculteit der wijsbegeerte en letteren, namelijk : Zielkunde en eerste begrippen van ontleedkunde en physiologie ; Grondige studie van vraagstukken uit de zielkunde ; Critische ontleding van philosophische werken ; Oefeningen in de zielkunde ; alsook met een college in de : Zielkunde en eerste begrippen van ontleedkunde en physiologie van den mensch voor de studenten van de faculteit der wiskunde en der natuurwetenschappen (kandidatuur) en een college in de : Zielkunde met praktische oefeningen voor de studenten van de faculteit der geneeskunde ; alsook, zoals voorheen met het college in de Geschiedenis der Franse letterkunde.
6. Dr. V. Tack, algemeen bestuurder van het hoger onderwijs aan het ministerie van Wetenschappen en Kunsten, bij beschikking van 12 Augustus 1916 benoemd tot gewoon eere- hoogleraar in de Nederlandse filologie, is belast met het college in : Geschiedenis der Nederlandse letterkunde in de candidatuur ; alsook tijdelijk, met de hiernavolgende colleges en oefeningen : Vertalen en verklaren van Engelsche schrijvers in de candidatuur ; Phychologische oefeningen in de Engelse taal in de kandidatuur ; Geschiedkundige grammatica der Nederlandse taal in het doctoraat ; Vergelijkende grammatica, in het bijzonder deze der Germaanse talen in het doctoraat.
7. Dr. Il Meert, algemeen bestuurder van het middelbaar onderwijs aan het ministerie van Wetenschappen en Kunsten, bij beschikking van 18 November 1916 benoemd totaewoon eere- hoogleraar in de Nederlandse philologie, is belast, buiten Oef le Nederlandse taal, bestemd voor de van de faculteit der wijsbegeerie en leUeren, als- Stijloefen\ in de Nederlandse taal voor de studenten van de voorbereidende afdeeling der School voor burgerlijke bouwkunde en der School voor kunsten en fabne
8. Dr. L. Brûlez, bij beschikking van 29 Juli 1916 benoemd tot docent in de wijsbegeerte, is belast met de hiemavolgende colleges en oefeningen : Algemeene en bijzondere metaphysica; Logica ; Practische oefeningen in de wijsbegeerte ; Grondige studie van vraagstukken uit de logica ; Critische ontleding van een philosophisch werk ; alsook met : Logica en ethica in de faculteit der wiskunde en der natuurwetenschappen.
9. Dr. A. Vlamynck, bij beschikking van 2 September 1916 benoemd tot docent in de paléographie en geschiedkundige hulpwetenschappen, is belast met de hiernavolgende colleges en oefeningen : Paléographie der Middeleeuwen : Oorkondenleer ; Archiefkunde ; alsook tijdelijky met : Geschiedenis van Belgiëf met de daarbij behoorende practische oefeningen.
10. Dr. A. Jacob, bij beschikking van 14 Oktober 1916 benoemd tot docent in de Nederlandse taal en letterkunde, is belast met de hiernavolgende colleges en oefeningen : Overzicht van de belangrijkste verschijnselen in de moderne (Germaanse,Romaanse en Slavische) letterkunde; Grondige geschiedenis van de Nederlandscde letterkunde; Grondige geschiedenis van de moderne letterkunde ; Critische oefeningen tot de Nederlandse letterkunde ; alsook tijdelijky met : Philologische oefeningen tot de Nederlandse grammatica in de candidatuur.

II. In de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
11. Dr. J. H. Labberton, bij beschikking van 30 September 1916 benoemd tot gewoon hoogleraar in het natuurrecht en in de moraal-philoosophie, is belast met colleges in : Natuurrecht voor de studentenf die zich in de faculteit der wijsbegeerte en letteren tot de studie der rechtswetenschap voorbereiden en voor de candidaat-notarissen ; Moraal-philosophie voor de candidaat-notarissen ; alsook tijdelijk met : Internationaal privaatrecht voor het doctoraat in de faculteit der rechtsgeleerdheid.
12. Dr. A. R. Van Roy, bij beschikking van 29 Juli 1916 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de rechtsencyclopedie en in het handelsrecht, is belast met de hiernavolgende colleges : Grondbeginselen van het recht ; Handels- en zeevaartrecht aan de Hogere School voor handehwetenschap ; alsook tijdtlijk, met : Romeins recht :Pandecten in het doctoraat van de faculteit der rechtsgeleerdheid.
13. Dr. J. L. M. Eggen, bij beschikking van 9 September 1916 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de geschiedeni8 van het recht, in het burgerïijk recht en in de burgerlijke rechtsplegingt is belast met de hiernavolgende colleges : Geschiedkundige inleiding tot de studie van het burgerïijk recht in de candidat u: Beginselen der recJiterlijke organisatie, bevoegdJieid en burgerlijke rechtspleging ; Burgerlijk redit, Boek III, titel 5 en 18 in het doctoraat ; alsook tijdelijk, met : Romeinse recht : Instituten iu de candidatnur.
14. Dr. K. Claeys, bij beschikking van 14 Oktober 1916 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in het voïkenrecht en in de sociale wetenschappen, is belast met de hiernavolgende colleges : Staathuishoudkunde ; Voïkenrecht in het doctoraat van de fakulteit der rechtsgeleerdheid en aan de Hogere School voor handelswetenschap ; alsook met : Hedendaagsche geschiedenis van liandel en nijverheid aan de Hogere School voor handelswetenschap.
15. Dr. A. Th. M. Jonckx, bij beschikking van 18 Oktober 1916 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in het strafrecht en het fiscaal recht, is belast met de hiemavolgende colleges : Strafrecht en beginselen der strafrechtspleging in det doctoraat en fiscale wetten voor de candidaat-notarissen ; alsook tijdelijk, met : Burgerlijk recht, Boek III, titel 1—4, 6—17, 19, 20 in het doctoraat en voor de candidaat-notarissen.

III. In de Fakulteit der Wiskunde en der Natuurwetenschappen en in de daarbij aangesloten technische scholen.
16. De heer E. Haerens, hoofdingenieur van bruggen en wegen, aan de hoogeschool te Gent benoemd met den rang van gewoon hoogleraar, bîijft met dezeîfde bevoegdheden bekleed en is tijdelijk belast met de hiernavolgende colleges : Analytische mechanica, le en 2e deelt voor de candidaat-ingenieurs.
17. Dr. J. Versluys. bij beschikking van 23 Augustus 1916 benoemd tot gewoon hoogleraar in de dierkunde en in de vergelijkende ontleedkunde is belast met de hiernavolie colleges en oefeningen : in de candidatuur in de natuurwetenschappen en in de geneeskunde Beginselen der dierkunde ; practische oefeningen in de dierkunde; in de candidatuur in de geneeskunde Beginselen der vergelijkende ontleedkunde ; Practische oefeningen in de vergelijkende ontleedkunde; in het doctoraat in de natuurwetenschappen Stelselmatige dierkunde ; Aardrijkskunde van het dierenrijk ; Herkundige paléontologie ; Ontleedkunde en physiologie der dieren; alsook tijdelijk : Ontwikkelingsleer in de candidatuur in de geneeskunde.
18. Dr. C. De Bruyker, bij beschikking van 29 Juli 1916 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de plantenkunde, is belast met de hiernavolgende colleges en oefeningen : in de candidatuur in de natuurwetenschappen Beginselen der plantenkunde ; Practische oefeningen in de plantenkunde; Erfelijkheidsleer ; aUook tijdelijk: in het doctoraat in de natuurwetenschappen Stelselmatige plantenkunde ; Aardrijkskunde van het plantenrijk ; Paléontologie der planten ; Morphologie, ontleedkunde en physiologie der planten; aan de Hogere Land- en Tuinbouwschool Erfelijkheidsleer ; Landbouwplantenkunde ; aan de Hogere School voor handelswetenschap (voor het akademisch jaar 1917-1917) Inleiding tot de warenkunde.
19. Dr. J. J. P. Valeton, bij beschikking van 2 September 1916 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de algemeene en de physische scheikunde, is belast met de hiernavolgende colleges en oefeningen : in de candidatuur in de natuurwetenschappen en in de voorbereidende klas tot de technische scholen Algemeene scheikunde (anorganisch gedeelte) ; Practische oefeningen in de scheikunde (anorganisch gedeelte) ; in het doctoraat in de natuurwetenschappen Algemeene scheikunde (anorganisch gedeelte) ; Physische scheikunde ; Practische oefeningen in de anorganische en physisehe scheikunde ; alsook tijdelijk, met : in de candidatuur in de natuurwetenschappen en in de voorbereidende klassen tot de technische scholen Algemeene scheikunde (organisch gedeelte) ; Practische oefeningen in de scheikunde (organisch gedeelte).
20. De heer F. Brûlez, ingénieur, bij beschikking van 9 September 1916 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de beschrijvende meetkunde, is belast met de hiernavolgende colleges en oefeningen in de kandidatuur in de wis- en natuurkunde en m de voorbereidende klassen tot de technische scholen Beschrijvende meetkunde met tekenoefeningen; alsook tijdelijk, met : in de voorbereidende klas tot de afdeeling voor de burgerlijke bouwkunde Toepassingen der beschrijvende meetkunde met tekenoefeningen, graphostatica met oefeningen.
21. Dr. J. A. Vollgraff, bij beschikking van 30 September 1916 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de wiskunde, is belast met de hiernavolgende colleges en oefeningen : in h et doctoraat in de uns- en natuurkunde en in de voorbereidende klassen tot de technsische scholen Anaîytische mechanica ; Analytische meetkunde van hetplatte vlak en in de ruimte ; alsook tijdelijk : Stelkunde ; Differentiaal- en integraalrekening ; Integraalrekening 2e deel en beginselen der variatieen der differentierekening; Beginselen der waarschijnlijkheidsrekening ; Syntfietische meetkunde ; Beginselen der sterrekunde en der aardmeetkunde.

IV. In de Faculteit der Geneeskunde.
23. Dr. R. Speleers, bij beschikking van 13 September 1916 benoemd, tot gewoon hoogleraar in de oogheelkunde, is belast met de hiernavolgende collges en klinische lessen : in het doctoraat van de faculteit der geneeskunde Oogheelkunde ; Oogheelkundige kliniek ; Oogheelkundige polikliniek ; alsook tijdelijk, met : Gerechtélijke geneeskunde.
24. Dr. H. Schoenfeld, bij beschikking van 7 Oktober 1916 benoemd tot gewoon hoogleraar in de heelkunde, is belast met de hiernavolgende colleges en klinische lessen : in het doctoraat van de faculteit der geneeskunde Bijzondere heelkundige ziekteleer (partim); Heelkundige kliniek (partim) ; Heelkundige polikliniek (partim) ; Heelkundige polikliniek, verbandsleer {partim) ; alsook tijdelijk, met : Theoretische verloskunde ; Kliniek der vrouwenziekten ; Verloskundige kliniek.
25. Dr. J. De Keersmaecker, bij beschikking van 12 Âugustus 1916 benoemd tot gewoon eere- hoogleraar in de inwendige ziekteleer en, in het bijzonder, in de urologie, is belast met de hiernavolgende colleges en klinische lessen : in het doctoraat van de faculteit der geneeskunde Inwendige ziekteleer (jpartim) ; Hoofdstuk : Urologie ; Inwendige ziekteleer (partim ) ; Hoofdstuk : Nierziekten ; Urohgische kliniek en polikliniek.
26. Dr. A. Claus, bij beschikking van 13 September 1916 benoemd tot gewoon eere- hoogleraar in de psychia46 trie en de neurologie, is beîast met de hiernavolgende colleges en klinische lessen : in het doctoraat van de faculteit der geneeskunde Intoendige ziekteleer (partim), Hoofdstuk : Neurologie ; Psychiatrische kliniek en polikliniek
27. Dr. E. Van Bockstaele, bij beschikking van 23 September 1916 benoemd tot gewoon eere- hoogleraar in de algemeene en practische heelkunde, is belast met de hiernavolgende colleges : in het doctoraat van de faculteit der geneeskunde : Algemeene heelkunde en heelkundige ziekteleer; Théorie en techniek der heelkundige operaties.
28. Dr. K. Borms, bij beschikking van 29 September 1916 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de inwendige geneeskunde, is belast met het hiernavolgende college : in het doctoraat van de faculteit der geneeskunde Inwendige ziekteleer en bijzondere geneesmiddelen (partim).
29. Dr. C. ten Horn, bij beschikking van 11 November 1916 benoemd tot buitengewoon hoogleraar in de heelkunde, is belast met de hiernavolgende colleges en klinische lessen : in het doctoraat van de faculteit der geneeskunde Bijzondere heelkundige ziekteleer {partim) ; Heelkundige kliniek (partim) ; Heelkundige polikliniek (partim) ; Heelkundige polikliniek, verbandsleer (partim) ; alsook tijdelijk, met : Patfwlogische ontleedkunde ; Bôntgenologie.
30. Dr. A. Picard, bij beschikking van 2? »iber 1916 benoemd tot docent in de plaatsbesc r ontleedkunde, is belast met de hiernavolgende colleges en oefemngen: in de candidatuur en in het docioraat van de faculieit der geneeskunde Plaatsbeschrijvende ontleedkunde ; Stelselmatige ontleedkunde van den mensch; Microscopische oefeningen in de stelselmatige ontleedkunde van den mensch ; Oefeningen in de plaatsbeschrijvende ontleedkunde.
31. Dr. E. Forster, is bij beschikking van 23 November 1916 belast geworden met de hiernavolgende colleges en oefeningen : in de candidatuur van de faculteit der geneeskunde Algemeene weefselleer ; Bijzondere weefselleer; Microscopische oefeningen in de ontleedkunde.

Art. 2. Bovenstaande bepalingen zijn van kracht van 24 Oktober 1916 af.

Art. 3. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur voor Vlaanderen (Verwaltungschef fur Flandern) is belast met de uitvoering van deze beschikking.
Brussel, den 3In Augustus 1917.

postkaart zeebrugge ingang mole

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s