1 oktober 1917 maandag. Sint Niklaas

Cafés moeten van heden af om 8 uur BT ’s avonds gesloten zijn en des zondags een uur later.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
gedichtenblog terug online
tot en met 01-10-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 25-09-1917 geen verordeningen
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW (zal iets voor oktober zijn)

postkaart Ruines van Zeebrugge

No. 398. -1. OKTOBER 1917.
VERORDENING
De met drie sterretjes gemerkte Verordeningen worden ook door
middel van aanplakbrieven bekend gemaakt, Ale andere Verordeningen
moeten door de gemeente-overheid volgens de gebruikelijke
wijze van bekendmaken vooral aan de belanghebbenden medegedeeld
worden.
No. 398. – 1. OKTOBER 1917.
Verordening (voor Vlaanderen),betreffende het getuigschrift van bekwaamheid tot het ambt van kantonnaal schoolopziener van het lager onderwijs.

Art. 1. Artikel 11 van het koninklijk besluit van 1 Februari 1896 (Belgisch Staatsblad, bl. 499) is opgeheven.

Art. 2. De tekst van het getuigschrift, voorgeschreven bij het koninklijk besluit van 1 februari 1896, is gewijzigd als volgt :
Na de woorden : „De jury door de Regering, in uitvoering van het koninklijk besluit van 1 februari 1896 ‘.’, wordt het volgende ingelast : „gewijzigd bij Verordening van 23 Mei 1917″.
Aan het slot van den tekst wordt een bemerking toegevoegd, waaruit blijkt, op welke der in artikel 8 bedoelde wijzen het examen afgelegd werd.
Brussel, den 20n Juli 1917.
No. 398. – 1. OKTOBEB 1917.
Verordening voor Vlaanderen. Het 2e en 3de lid van artikel 47 van het koninklijk besluit gedagtekend 14 oktober 1890, houdende organiek reglement van de kommissie tot bekrachtiging der akademise diploma’s, zijn voorshands als volgt gewijzigd :
Met het oog op de huidige bijzondere toestanden, is de vergoeding voor reiskosten en verblijf van de voorzitters en leden van de kommissie tot bekrachtiging der akademische diploma’s, bij wijziging van artikel 47 van het koninklijk besluit gedagteekend 14 Oktober 1890, voorshands als volgt vastgesteld :
De voorzitters en leden van de kommissie tot bekrachtiging der akademische diploma’s, die wonen in gemeenten, weïke meer dan 8 kilometer van Brussel gelegen zijn, békomen :
1) 1.50 fr. per 5 kilometer spoorweg en 2.50 „ „ 5 „ gewonen weg
2) 25 fr. vergoeding per zittingsdag.
Brussel, den 15n Augustus 1917.
No. 398. – 1. OKTOBER 1917.
Verordening
betreffende de getuigschriften van middelbare studlen en de voorbereidende examens.
Ter wijziging van artikel 3 van de Verordening van 13 Juni 1917, betreffende de getuigschriften van middelbare studiën en de voorbereidende examens (Wet- en Verordeningsblad, bl. 3885), verorden ik het navolgende :
De bevoegdheid van de jury, die bij Verordening van 8 Augustus 1917 voor het Vlaams bestuursgebied samengesteld is, omvat ook het Waals bestuursgebied, zolang hiervoor geen eigen jury is samengesteld.
Brussel, den 21n September 1917.

No. 398.-1. OKTOBER 1917.
Betreffende het verbod van betaling tegenover Siam, Liberia en China en het verbod om over het vermogen te beschikken tegenover onderdanen van China en China
Art 1. De voorschriften van de verordening van 3 november 1914, betreffende het verbod van betaling tegen-Engeland en Frankrijk, gewijzigd bij de Verordening van 12 August s 1915 (Wet- en Verordeningsblad voor van België, nrs 10 en 109), zijn bij wijze van vergelding toepasselijk verklaard op Siam, Liberia en China.
De toepassing is aan volgende beperkingen onderworpen:

1) Voor de vraag,of het verbod van betaling en de schorsing tegenover de overnemer geldt of niet (artikel 2, 2e lid van de Verordening), komt niet de woonplaats of de zetel van den overnemer in aanmerking, maar enkel en alleen het feit of de overneming voor Siam na of voor 22 Juli 1917, voor Libéria na of voor 4 Augustus 1917 en voor China na of voor 14 Augustus 1917 heeft plaats gehad.

2) De aanduidingen omtrent de tijdsbepaling van het van kracht worden der Verordening van 3 november 1914 worden vervangen door de tijdsbepaling van het in werking treden dezer Verordening.

Art. 2. Als vijandelijke Staten in den zin van de Verordening van 5 Mei 1916, betreffende het vermogen van onderdanen van vijandelijke Staten (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, nr 212) zijn eveneens te beschouwen Siam en China, met dien verstande echter, dat wat Siam betreft 22 Juli 1917 wat China betreft 15 Augustus 1917 de in artikel 1 aangegeven tijdsbepaling 9 oktober 1915 vervangt.
Brussel, den 22n September 1917.
B. A. 36071.
No. 398. – 1. oktober 1917.
Verordening
Betreffende den Hogeren Raad voor Handel en Nijverheid. (Voor Vlaanderen.) In aanvulling van het koninklijk besluit van 15 Januari 1896, is bij den Hogeren Raad voor Handel en Nijverheid, het ambt van deskundig verslaggever ingesteld.
Brussel, den 22n September 1917.

Beschikking.
De heer Léo Meert, fabrikant, zal bij den Hogeren Raad voor Handel en Nijverheid het ambt van deskundig verslaggever, ingesteld bij Verordening van heden, waarnemen. Mijn beschikking IV 2 van 30 Juni 1917 (Wet- en Verordeningsblad, bl. 4325) is dienovereenkomstig gewijzigd.
Brussel, den 22n September 1917.
No. 398. – 1. OKTOBER 1917.
Uitvoeringsbepalingen ***
tot de Verordening van 22 September 1917, houdende regeling van den handel in beten, rapen, koolrapen en wortelen van elke soort.Overeenkomstig artikel 4 van de Verordening van 22 September 1917, houdende regeling van den handel in beten, rapen, koolrapen en wortelen van elke soort, wordt het navolgende bepaald :

Art. 1. Alle toelatingen voor het vervoer per spoorweg, per schip of per as van beten, rapen, koolrapen en wortelen van elke soort, zijn aan te vragen bij den burgerlijken Kommissaris (Zivilkommissar) uit wiens ambtsgebied deze veldvruchten vervoerd moeten worden. Voor de aanvraag zal men gebruik maken van het formulier A, dat in dubbel exemplaar moet ingediend worden. Voor de verzending per spoorweg of per schip moeten de vereiste verzendingsbescheiden, behoorlijk ingevuld, bijgevoegd worden.

Art. 2. De vervoertoelating wordt gegeven door het afstempelen van . een vervoerbewijs en het afstempelen van de verzendingsbescheiden. De toelating kan afhankelijk gemaakt worden van zekere voorwaarden en prestatie*. Zodra het vervoer geëindigd is en ten laatste binnen den in het toelatingsbewijs aangegeven termijn, moet het bewijs met de verzendingsbescheiden teruggegeven worden aan de overheid, die ze afgeleverd heeft.

Art. 3. Het aardappelbevoorradingskantoor (Kartoffelversorgungsstelle) kan aan afzonderlijke gemeenten, bonden tot nut van Het algemeen en nijverheidsondernemers bepaalde gebieden voor den aankoop van beten, rapen, koolrapen en wortelen aanwijzen. De aanvragen moeten met behulp van bijgaand formulier B opgesteld en bij den bevoegden burgerlijke Kommissaris ingediend worden.

Art. 4. Het is verboden :
1. Beten, rapen, koolrapen en wortelen van elke soort zonder geleibrief te vervoeren, of ten vervoer aan te nemen buiten de gemeente, waarin zij gewonnen werden.
2. Beten, rapen, koolrapen en wortelen te verkopen, te kopen of er anderszins over te beschikken, wanneer men zeker is of, naar de omstandigheden te oordeelen, moet aannemen dat zij zonder de voorgeschreven toelating vervoerd zijn of zullen vervoerd worden,
3. Onjuiste verklaringen te doen om de vervoertoelating voor beten, enz., te bekomen.
4. Te handelen in strijd met de bepalingen op het vervoer.
5. Een vervoertoelating meer dan éénmaal te benuttigen of die te behouden zonder daar recht toe te hebben (Artikel 2, 2e lid).

Art. 5. De bevoegde burgerlijke Kommissarissen kunnen doorlopende geleibrieven afleveren voor het vervoer van wortelen naar de markten. Voor het vervoer van wortelen met voertuigen die door mensen of honden worden getrokken, is geen vervoertoelating vereist.

Art. 6. De bepalingen van deze Verordening zijn niet toepasselijk op de suikerbeten ; voor deze zal een bizondere uitvoeringsVerordening uitgevaardigd worden.
Art. 7. Wie de bepalingen van deze Verordening overtreedt, wordt overeenkomstig artikel 5 van de Verordening van 22 September 1917 van den heer Generalgouverneur, met hechtenis of Un hoogste een jaar gevangenis of met ten hoogste 10.000 mark boete gestraft ; beide straffen kunnen ook tegelijk worden uitgesproken ; daarenboven kunnen de waar en de vervoermiddelen verbeurd verklaard worden.
Brussel, den 22n September 1917.
FORMULIER A.
(Aanvraag tot het bekomen van een vervoertoelating voor beten, rapen, koolrapen of wortelen). hem
De ondergetekende verzoek— haar een toelating te verlenen voor hun voor het vervoer van kg.( *) van naar met (**)
De beten, enz. t zijn bestemd : Voor het eigen gebruik
Om af te leveren aan ie
De levering geschiedt door ik wij verplichte(n) de voorwaarden, die —- voor de toelating door ons ons werden opgelegd. na te komen.
Ik
Wij . verzeker( en), dat de bovenstaande aangiften juist en volledig zijn.
(*) De soort nader bepalen.
(**) soort van vervoermiddel.
Den heer burgerlijke Kommissaris te
No. 398. – 1. OKTOBER 1917.
FORMULIER B.
(Aanvraag tot het bekomen twn een toelating voor het aankoopen ton beten, rapen, koolrapen of wortelen binnen een bepaald gebied).
De ondergetekende ondernemer, gemeente gemeentemagazijn vraagt (vragen) de toelating kgr. beten, rapen, koolrapen en wortelen aan te kopen, en **l(*) te verdelen over de volgende gebieden :
De aankoop wordt gedaan door
De beten, rapen, koolrapen en wortelen zijn bestemd voor
ik wij verplicht(en) —- de voorwaarden, die—- voor de toelating door ons werden opgelegd, na te komen. Ik wij verzeker(en), dat bovenstaande aangiften juist en volledig zijn.

De soort nader bepalen. Den heer burgerlijke Kommissaris
te ……………………….

Advertenties