28 juli 1917 zaterdag. Geen nieuws.

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

tot en met  31-08-2017 geen gedichtenblog
tot en met 31-07-1917 geen nieuws  overgeschreven uit NRC

tot en met 18-07-1917 geen verordeningen

Verordening betreffende de leerkrachten en bestuurder der Hogere school voor Handelswetenschap bij de Staatsuniversiteit te Gent, alsmede de betrekking tussen de Hogere School en de Universiteit.

I. Leerkrachten.

Art. 1. 1) Naar luid van art, 6 der Verordening van 23 Mei 1917, G. C. Illh 2229, betreffende de inrichting een Hogere School voor Handelswetenschappen bij de Staatsuniversiteit te Gent, wordt aan deze Hogere School onderwijs gegeven door de professoren en docenten aan de Hogere School zelf en door professoren en docenten in de faculteiten der Universiteit alsmede aan de andere hij de Universiteit bestaande scholen.

2) Daarenboven kunnen al naar gelang van de behoefte, hoofdassistent en assistenten en technici aangesteld worden,
3) Bovendien kunnen mannen van bijzondere bekwaamheid in de wetenschap of de techniek, die niet tot de Hogere School behoren, belast worden met het houden van afzonderlijke voordrachten.

Art. 2. 1) De professoren en docenten aan de Hogere School voor Handelswetenschap worden benoemd door de regering, op advies van den Raad van professoren der Hogere School, alsmede van den Rector en den Curator (Beheerder -opziener) der Universiteit.

2) Bij de benoeming der professoren en docenten wordt bepaald in welke vakken zij onderwijs zullen geven.

3) De professor of docent die benoemd wordt voor een bepaald vak, is in den regel ook gelast over de verzamelingen die met dat vak in verband staan, toezicht te houden en de instituten, die ermede verbonden zijn, te besturen.

4) leder professor en docent is verplicht de colleges en oefeningen, waarmede hij uit hoofde van zijne aanstelling belast is, op regelmatige wijze te houden, Mocht het voorkomen dat hij in een of ander semester geen onderwijs heeft te geven dan is hij verplicht andere colleges of oefeningen te houden in een der vakken waartoe hij benoemd is.

5) De professoren en docenten zijn verplicht de examens af te nemen, de verslagen te leveren over wedstrijden of over andere aangelegenheden van het onderwijs of van de Hogere School, waarmede ze krachtens de algemene bepalingen of bijzondere ministeriele onderrichtingen helast worden ; de vergaderingen van den raad van professoren geregeld hij te wonen en mede te werken aan de uitvoering van de werkzaamheden die deze laatste te vervullen heeft.

6) Buiten hunne betrekking aan de Hogere School mogen de professoren geen openbare of private beroepsbezigheid uitoefenen, zonder toestemming van het Ministerie van Wetenschappen en Kunst.

Art. 3. 1) De professoren der Hogere School voor Handelswetenschap genieten een jaarwedde van 6.000 frank, die na drie jaren, te rekenen van hunne benoeming, met 500 frank en na drie verdere jaren, nogmaals met 500 frank verhoogd kan worden. Deze verhogingen kunnen reeds voor afloop van 3 respectievelijk 6 jaren toegekend worden, als de belanghebbenden ten minste 6 respectievelijk 12 jaren bij Staat, provincie of gemeente in dienst was.

2) Verdienstelijke professoren der Hogere School die sedert meer dan 25 jaren in staats-, provincie- of gemeentedienst zijn, meer dan 60 jaar oud zijn en sedert ten minste drie jaar de maximum -jaarwedde genieten die voor hun ambt bepaald is, kunnen een vermeerdering van jaarwedde krijgen van een tiende en na drie verdere jaren een nieuwe vermeerdering van een tiende der maximumjaarwedde.

3) Bij het berekenen der dienstjaren kan ook de diensttijd die buiten België, in staats-, provincie- of gemeentedienst doorgebracht werd, in aanmerking genomen worden.

4) Voor bijzondere redenen kan aan professoren een bijslag of vergoeding toegekend worden.

5) De jaarwedde der docenten wordt telkenmale hij afzonderlijke beschikking geregeld. Nochtans dient tot grondslag voor de vaststelling der jaarwedde van docenten, die aan de Hogere School voor Handelswetenschap hunne hoofdbezigheid hebben, een aanvankelijke jaarwedde van 4000 frank, die na drie jaren met 500 frank en na drie verdere jaren nogmaals met 500- frank verhoogd kan worden. Docenten die aan de Hogere School slechts een bijkomende betrekking uitoefenen genieten een vergoeding, die berekend wordt naar het belang van dit onderwijs

Art. 4. De bepalingen van de wet van 30 juli 1879, betreffende het pensioen der leden van het leraarskorps der Staatsuniversiteiten, alsook die van de Verordening van 21 Maart 1917 tot aanvulling diezelfde wet, zijn toepasselijk op het pensioen en het emeritaat van de professoren en docenten aan de Hogere School voor Handelswetenschap.

Art. 5. 1) Professoren en docenten aan de Universiteit bestaande bijzondere scholen, kunnen aan het onderwijs aan de Hogere School voor Handelswetenschap mede werken, door het feit, dat door hen aan de Universiteit of aan de daarbij bestaande bijzondere scholen gehouden colleges of oefeningen in het programma der Hogere School opgenomen worden, of ook nog daardoor, dat zij met het houden van afzonderlijke colleges of oefeningen aan de Hogere School voor Handelswetenschap belast worden.

2) In dit laatste geval kan hun ene bijzondere vergoeding worden toegestaan, berekend naar het belang van dit onderwijs. S) De bepalingen van artikel 2 zijn toepasselijk op de benoeming en de plichten van deze professoren en docenten.

Art. 6. 1) Al naar gelang van de behoeften worden hoofdassistenten, assistenten en technici aangesteld, op voorstel van de professoren of docenten onder wier leiding zij zullen hebben te werken en behoudens advies van den Raad van professoren aan de Hogere School voor Handelswetenschap. Hunne rechten en plichten worden geregeld hij het besluit van hunne benoeming, hij bijzondere voorschriften voor den dienst en hij afzonderlijke beschikkingen van hunne oversten.

2) Hunne jaarwedde wordt vastgesteld overeenkomstig de algemene voor de Staatsuniversiteiten geldende bepalingen.

Art. 7. Mannen van bijzondere bekwaamheid in de wetenschap of de techniek, die niet tot de Hogere School 6ehooren, kunnen door het Ministerie van Wetenschap en Kunsten met het houden van afzonderlijke voordrachten {niet op het gewoon programma voorkomende leergangen) belast worden, op voorstel of behoudens advies van den Raad van professoren der Hogere School Hunne betrekkingen tot de Hogere School worden door het Ministerie in elk afzonderlijk geval geregeld.

II. Organen der Hogere School.

Art. 8. 1) De Hogere School voor Handelswetenschap staat onder de leiding van een Bestuurder, die na raadpleging van den Rector en den Curator der Universiteit, door de regering benoemd wordt onder de leden van den Raad van professoren.

2) De Bestuurder is onmiddellijk gelast zorg te dragen voor den wetenschappelijke en economische toestand der Hogere School. Hij houdt toezicht over alles wat het onder – wijs en het handhaven der tucht betreft. Hij is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle maatregelen betreffende de inrichting en het beheer der Hogere School. De beambten en bedienden der Hogere School zijn hem ondergeschikt.

3) De Bestuurder is voorzitter van den Raad van professoren aan de Hogere School. Hij onderwerpt aan het oordeel van den Raad alle zaken die door dezen laatste mogen besproken worden. Al naar gelang van de bepalingen nopens de bevoegdheid voert hij de besluiten van den Raad rechtstreeks uit of brengt ze ter kennis van de overheid van wie de beslissing afhangt.

4) De Bestuurder is belast met de inrichting en de Hogere leiding der examens die door de Hogere School afgenomen worden.

a) Jaarlijks moet de Bestuurder verslag geven aan het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten over den wetenschappelijke disciplinaire en economische toestand der Hogere School.

Art. 9. Behalve zijne bezoldiging als professor geniet de Bestuurder der Hogere School ene jaarwedde van ten hoogste 3.000 frank, waarop de bepalingen van de wet van 30 Juli 1879f betreffende het pensioen en het emeritaat van professoren en andere leden van het leraarskorps der Staatsuniversiteiten toepasselijk zijn.

Art. 10. Bij tijdelijke verhindering of ontstentenis van den Bestuurder worden zijne ambtsverrichtingen waargenomen door het oudste in dienst zijnde lid van den Raad van professoren. In geval van langer durende verhindering of ontstentenis wordt door de regering een plaatsvervanger aangeduid onder de leden van den Raad van professoren, na raadpleging van den Bestuurder der Hogere School {zoo mogelijk) en van den Rector en den Curator der Universiteit,l

Art. 11. 1) De Raad van professoren der Hogere School voor Handelswetenschap bestaat uit de professoren aan de Hogere School zelf, alsmede uit de professoren der Universiteit of der andere bij de Universiteit bestaande scholen, die aan de Hogere School voor Handelswetenschap onderwijs geven,

2) De docenten aan de Hogere School voor Handelswetenschap en al de docenten der Universiteit en der hij de Universiteit bestaande scholen, die aan de Hogere School voor Handelswetenschap onderwijs geven, worden uitgenodigd om de vergaderingen van den Raad van professoren bij te wonen. Bij beslissing over vragen die in verband staan met hun onderwijs zijn zij tot stemmen gerechtigd.

3) De Raad van professoren beraadslaagt over alle belangrijke zaken, die de Hogere School voor Handelswetenschap, bijzonderlijk het onderwijs en zijne ontwikkeling betreffen, Inzonderheid is hij gemachtigd : jaarlijks het programma der lessen vast te stellen. voorstellen te doen tot het toekennen van reis- en studiebeurzen, wedstrijden uit te schrijven en de prijzen toe te kennen, hij het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten voorstellen in te dienen tot verbetering van het onderwijs en tot het invoeren van nieuwe inrichtingen wanneer de wenselijkheid ervan gebleken is. aan het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten adviezen uit te hrengen over zaken die de Hogere School betreffen, inzonderheid over benoemingen voor openstaande of nieuw te stichten leerstoelen.

4} De vergaderingen van den Raad van professoren worden gelegd door den Bestuurder, die tevens de punten ter behandeling aangeeft. In elk geval moet ene vraag, in de bevoegdheid van den Raad vallende, ter bespreking gebracht worden, wanneer ten minste drie professoren of docenten, die in deze zaak tot stemmen gerechtigd zijn, het aanvragen.

5) Voor zoverre in afzonderlijke gevallen geen andere bepalingen bestaan, heslist den Raad van professoren hij meerderheid van stemmen; hij staking van stemme7i heeft de voorzitter beslissende stem. Opdat de vergadering bevoegd weze een besluit te nemen, is de aanwezigheid van ten minste de helft der leden vereist. Als de minderheid het verlangt, wordt haar advies hij het verslag over de genomen besluiten gevoegd.

Betrekkingen met de overheden der Universiteit. Art, 12. 1) Te samen met het beheer der zaken van de Universiteit in haar geheel, voert de Curator der Universiteit het beheer van de Hogere School voor Handelswetenschap.

2) Hij beëdigt de beambten en wijst de bedienden der Hogere School oj) hunne plichten. Dit personeel staat onder zijn algemeen bestuurlijk toezicht.

3) Hij heeft het Hoger toezicht over de gebouwen instituten en verzamelingen der Hogere School.

Art. 13. 1) De Rector der Universiteit vertegenwoordigt naar buiten, de Hogere School voor Handelswetenschap met de algeheelheid der Universiteit. Hij waakt over hare wetenschappelijke en pedagogische belangen.

2) Hij beëdigt de leerkrachten der Hogere School. Hij aanvaardt de leerlingen door hunne inschrijving op de rol der Universiteit en bekrachtigt door zijne handtekening de academische getuigschriften en diplom is die door de examencommissie afgeleverd worden.

Art. 14. 1) De bestuurder vertegenwoordigt de Hogere School in het College van Assessoren en in den Academische senaat der Universiteit. Hij wordt tot de zittingen uitgenodigd als vragen van algemenen aard die de Universiteit in haar geheel of vragen die vooral de Hogere School voor Handelswetenschap betreffen, behandeld worden. In dit laatste geval is hij tot stemmen gerechtigd.

2) Professoren der Hogere School voor Handelswetenschap kunnen hij bespreking van vragen die in verband staan met hun onderwijs uitgenodigd worden om met raadplegende stem de vergaderingen van den Academische Senaat der Universiteit hij te wonen,
Brussel, den 20 juni 1917

No. 374. – 27. juli 1917
. Verordening betreffende de leerkrachten en het bestuur der Hogere- Land- en Tuinbouwschool bij de Staatsuniversiteit te Gent, alsmede de betrekking tussen de Hogere School en de Universiteit.
I, Leerkrachten.l

Art. 1. 1) Naar luid van artikel 6 der Verordening van 23 Mei 1917, C. C. Ulh 2230, betreffende de inrichting ener Hogere Land- en Tuinbouwschool hij de Staatsuniversiieit te Gent, wordt aan deze Hogere School onderwijs gegeven door de professoren en docenten aan de Hogere School zelf en door professoren en docenten in de faculteiten der Universiteit alsmede aan de andere hij de Universiteit bestaande scholen.

2) Daarenboven kunnen, al naar gelang van de behoefte, hoofdassistenten, assistenten en technici aangesteld worden.

3) Bovendien kunnen mannen van bijzondere bekwaamheid in de wetenschap of de techniek, die niet tot de Hogere School behoren belast worden met het houden van afzonderlijke voordrachten.

Art. 2. 1) De professoren en docenten aan de Hogere Land- en Tuinbouwschool worden benoemd door de regering, op advies van den Raad van professoren der Hogere School, alsmede van den Rector en den Curator (Beheerder opziener) der Universiteit.

2) Bij de benoeming der professoren en docenten wordt bepaald in welke vakken zij onderwijs zullen geven.

3) De professor of docent die benoemd wordt voor een bepaald vak is in den regel ook gelast over de verzamelingen, die bij dat vak in verband staan, toezicht te houden en de instituten die ermede verbonden zijn, te besturen.

4) leder professor en docent is verplicht de colleges en oefeningen, waarmede hij uit hoofde van zijne aanstelling belast is, op regelmatige wijze te houden. Mocht het voorkomen dat hij in een of andere semester geen onderwijs heeft te geven, dan is hij verplicht andere colleges of oefeningen te houden in een der vakken waartoe hij benoemd is.

5) De professoren en docenten zijn verplicht de examens af te nemen, de verslagen te leveren over wedstrijden of over andere aangelegenheden van het onderwijs of van de Hogere School, waarmede ze krachtens de algemene bepalingen of bijzondere ministeriële onderrichtingen belast worden; de vergaderingen van den Raad van professoren geregeld bij te wonen en mede te werken aan de uitvoering van de werkzaamheden die deze laatste te vervullen heeft.

6) Buiten hunne betrekking aan de Hogere School mogen de professoren gene openbare of private beroepsbezigheid uitoefenen, zonder toestemming van het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten.

Art. 3. 1) De professoren der Hogere Land- en Tuinbouwschool genieten ene jaarwedde van 6.000 frank, die na drie jaren, te rekenen van hunne benoeming, met 500 frank en na drie verdere jaren, nogmaals met 500 frank verhoogd kan worden. Deze verhogingen kunnen reeds voor afloop van 3 respectievelijk 6 jaren toegekend worden, als de belanghebbende ten minste 6 respectievelijk 12 jaren hij Staat, provincie of gemeente in dienst was.

2) Verdienstelijke professoren der Hogere School die sedert meer dan 25 jaren in staats -, provincie- of gemeentedienst zijn, meer dan 50 jaar oud zijn en sedert ten minste drie jaar de maximum -jaarwedde genieten die voor hun ambt bepaald is, kunnen ene vermeerdering van jaarwedde krijgen van een tiende en na drie verdere jaren ene nieuwe vermeerdering van een tiende der maximum -jaarwedde.

3) Bij het berekenen der dienstjaren kan ook de diensttijd die buiten België, in staats -, provincie- of gemeentedienst doorgebracht werd, in aanmerking genomen worden.

4) Voor bijzondere redenen kan aan professoren een bijslag of vergoeding toegekend worden.

5) De jaarwedde der docenten wordt telkenmale hij afzonderlijke beschikking geregeld. Nochtans dient tot grondslag voor de vaststelling de jaarwedde van docenten, die aan de Hogere Land- en Tuinbouwschool hunne hoofdbezigheid hebben, ene aanvankelijke jaarwedde van 4.000 frank, die na drie jaren met 500 frank en na drie verdere jaren nogmaals met 500 frank verhoogd kan worden. Docenten die aan de Hogere School slechts ene bij komende betrekking uitoefenen genieten ene vergoeding, die berekend wordt naar het belang van dit onderwijs.
Artikel 4. De bepalingen van de wet van 30 juli 1879, betreffende het pensioen der leden van het lerarenkorps der Staatsuniversiteiten alsook die van de Verordening van 21 maart 1917 tot aanvulling diezelfde wet, zijn toepasselijk op het pensioen en het emeritaat van de professoren en docenten aan de Hogere Land- en Tuinbouwschool.
Art, 5. 1) Professoren en docenten aan de Universiteit of aan ene der hij de Universiteit bestaande bijzondere scholen, kunnen aan de Hogere Land- en Tuinbouwschool medewerken, ofwel, door het feit, dat door hen aan de Universiteit of aan de daarbij bestaande bijzondere scholen gehouden colleges of oefeningen in het programma der Hogere School opgenomen worden, of ook nog daardoor dat zij met het houden van afzonderlijke colleges of oefeningen aan de Hogere Land- en Tuinbouwschool belast worden.

2) In dit laatste geval kan hun ene bijzondere vergoeding worden toegestaan, berekend naar het belang van dit onderwijs.

3) De bepalingen van artikel 2 zijn toepasselijk oj> de benoeming en de plichten van deze professoren en docenten.

Art. 6. 1) Al naar gelang van de behoefte worden hoofdassistenten, assistenten en technici aangesteld, op voorstel van de professoren of docenten onder wier leiding zij zullen hebben te werken en behoudens advies van den Raad van professoren aan de Hogere Land- en Tuinbouwschool, Hunne rechten en plichten worden geregeld bij het besluit van hunne benoeming, bij bijzondere voorschriften voor den dienst en bij afzonderlijke beschikking van hunne oversten.

2) Hunne jaarwedde wordt vastgesteld overeenkomstig de algemene voor de Staatsuniversiteiten geldende bepalingen.
Art, 7. Mannen van bijzondere bekwaamheid in de wetenschap of de techniek, die niet tot de Hogere School behoren, kunnen door het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten met het houden van afzonderlijke voordrachten {niet op het gewoon programma voorkomende leergangen) belast worden, op voorstel of behoudens advies van den Raad van professoren der Hogere School. Hunne betrekkingen tot de Hogere School worden door het Ministerie in elk afzonderlijk geval geregeld.

II. Organen der Hogere School.

Art. 8. 1) De Hogere Land- en Tuinbouwschool staat onder de leiding van een Bestuurder, die na raadpleging van den Bector en den Curator der Universiteit door de regering benoemd wordt onder de leden van den Raad van professoren.

3) De Bestuurder is voorzitter van den Raad van professoren aan de Hogere School. Hij onderwerpt aan het oordeel van den Raad alle zaken die door dezen laatste moeten besproken worden. Al naar gelang van de bepalingen nopens de bevoegdheid voert hij de besluiten van den Raad rechtstreeks uit of brengt ze ter kennis van de overheid van wie de beslissing afhangt.

4) De Bestuurder is belast met de inrichting en de Hogere leiding der examens die door de Hogere School afgenomen worden.

5) Jaarlijks moet de Bestuurder verslag geven aan het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten over den wetenschappelijke, disciplinaire en economische toestand der Hogere School.

Art. 9. Behalve zijn bezoldiging aïs professor geniet de Bestuurder der Hogere School ene jaarwedde van ten hoogste 3.000 frank, waarop de bepalingen van de wet van 30 Juli 1879, betreffende het pensioen en het emeritaat van professoren en andere leden van het leraarskorps der Staatsuniversiteiten, toepasselijk zijn.

Art. 10. Bij tijdelijke verhindering of ontstentenis van den Bestuurder worden zijne ambtsverrichtingen waargenomen door het oudste in dienst zijnde lid van den Raad van professoren. In geval van langer durende verhindering of ontstentenis wordt door de regering een plaatsvervanger aangeduid onder de leden van den Raad van professoren na raadpleging van den Bestuurder der Hogere School (zo mogelijk) en van den Rector en den Curator der Universiteit.

Art. 11. 1) De Raad van professoren der Hogere Landen Tuinbouwschool bestaat uit de professoren aan de Hogere School zelf, alsmede uit de professoren der Universiteit of der andere bij de Universiteit bestaande scholen die aan de Hogere Land- en Tuinbouwschool onderwijs geven.

2) De docenten aan de Hogere Land- en Tuinbouw school en al de docenten der Universiteit en der bij de Universiteit bestaande scholen, die aan de Hogere Land- en Tuinbouwschool onderwijs geven, worden uitgenodigd om de vergaderingen van den Raad van professoren bij te wonen. Bij beslissing over vragen die in verband staan met hun onderwijs zijn zij tot stemmen gerechtigd.

3) De Raad van professoren beraadslaagt over alle belangrijke zaken, die de Hogere Land- en Tuinbouwschool, bijzonderlijk het onderwijs en zijne ontwikkeling, betreffen. Inzonderheid is hij gemachtigd : jaarlijks het programma der lessen vast te stellen, voorstellen te doen tot het toekennen van reis- en studiebeurzen, wedstrijden uit te schrijven en de prijzen toe te kennen, bij het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten voorstellen in te dienen tot verbetering van het onderwijs en tot het invoeren van nieuwe inrichtingen wanneer de noodzakelijkheid ervan gebleken is. aan het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten adviezen uit te brengen over zaken die de Hogere School betreffen, inzonderheid over benoemingen voor openstaande of nieuw te stichten leerstoelen.

4) De vergaderingen van den Raad van professoren worden belegd door den Bestuurder, die tevens de punten ter behandeling aangeeft. In elk geval moet ene vraag, in de bevoegdheid van den Raad vallende, ter bespreking gebracht worden, wanneer ten minste drie professoren of docenten, die in deze zaak tot stemmen gerechtigd zijn, het aanvragen.

5) Voor zooverre in afzonderlijke gevallen geen andere bepalingen bestaan, heslist de Raad van professoren bij meerderheid van stemmen ; hij staking van stemmen heeft de voorzitter beslissende stem. Opdat de vergadering bevoegd weze een besluit te nemen, is de aanwezigheid van ten minste de helft der leden vereist. Aïs de minderheid het verlangt, wordt haar advies hij het verslag over de genomen besluiten gevoegd.
III Betrekkingen met de overheden der Universiteit.

Art. 12. 1) Te samen met het beheer der zaken van de Universiteit in haar geheel, voert de Curator der Universiteit het beheer van de Hogere Land- en Tuinbouwschool.

2) Hij beëdigt de beambten en wijst de bedienden der Hogere School op hunne plichten. Dit personeel staat onder zijn algemeen bestuurlijk toezicht.

3) Hij heeft het Hoger toezicht over de gehouwen, instituten en verzamelingen der Hogere School.

Art. 13. 1) De Rector van de Universiteit vertegenwoordigt, naar buiten, de Hogere Land- en Tuinbouwschool met de algeheelheid der Universiteit. Hij waakt over hare wetenschappelijke en pedagogische belangen.

2) Hij beëdigt de leerkrachten der Hogere School. Hij aanvaardt de leerlingen door hunne inschrijving op de rol der Universiteit en bekrachtigd door zijne handtekening de academische getuigschriften en diploma’s, die door de examencommissie afgeleverd worden.

Art. 14. 1) De Bestuurder vertegenwoordigt de Hogere School in het College van Assessoren en in den Academische Senaat der Universiteit. Hij wordt tot de zittingen uitgenodigd als vragen van algemene aard, die de Universiteit in haar geheel, qf vragen die vooral de Hogere Landen Tuinbouwschool betreffen behandeld worden. In dit laatste geval is hij tot stemmen gerechtigd.

2) Professoren der Hogere Land- en Tuinbouwschool kunnen hij bespreking van vragen die in verhand staan met hun onderwijs, uitgenodigd worden om met raadplegende stem de vergaderingen van den Academische Senaat der Universiteit hij te wonen. Brussel, den 20n juni 1917.

 

 

geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s