27 juli 1917 vrijdag Sint Niklaas

Een Duitsch regiment kannoniers 800 a 1000 man sterk met kannonnen, caissons en materiaal komt hier toe om zich te reformeeren en uit te rusten. De soldaten en officieren worden bij de burgers gelogeerd. De paarden in de fabrieken gestald. Voor ’t oogenblik zijn hier een 2400 Duitschers..

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 31-08-2017 geen gedichtenblog
tot en met 31-07-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 18-07-1917 geen verordeningen

No. 873. – 25. juli 1917.
Verordening
betreffende de Belgische begroting voor het dienstjaar 1917

Art. 1. De gewone ontvangsten van den Staat worden voor het dienstjaar 1917, geraamd op tweehonderd negentig millioen vijfhonderd een en zestig duizend tweehonderd mjftigfrank {290,561.250 fr.).

Art. 2. De uitgaven van den Staat worden voor het dienstjaar 1917, te zamen vastgesteld op tweehonderd negentig millioen vijf honderd een en zestig duizend tweehonderd vijftig frank {290.561.250 fr.), en wel :
I. voor het gehele dienstjaar 1917 voor het gezamenlijk staatsgebied : voor de openbare schuld, op een dertig miljoen achthonderd vier en vijftig duizend achthonderd dertig frank {51.854.830 fr.); voor de dotatiën, op zevenhonderd vijf en vijftig duizend vier honderd vijftig frank (755.450 h.) ; voor onwaarden en terugbetalingen op twee miljoen tweehonderd vijftig duizend frank (2.250.000 fr,) ; IL voor de eerste helft van het dienstjaar 1917 voor het gezamenlijk staatsgebied : voor het ministerie van Justitie, op zestien miljoen driehonderd twintig duizend achthonderd frank (16.320.800 fr.) voor de gewone uitgaven en honderd vijftien duizend frank (115.000 fr.) voor de buitengewone uitgaven samen op zestien miljoen vierhonderd vijf en dertig duizend achthonderd frank (16.435.800 fr.) ; voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, op vier miljoen honderd en vier duizend tweehonderd vijftig frank (4.104.250 fr.) voor de gewone uitgaven en vijf en zeventig duizend frank (75.000 frJ) voor de buitengewone uitgaven, samen op vier miljoen honderd negen en zeventig duizend tweehonderd vijftig frank (4.179.250 fr.) ; voor het ministerie van Wetenschappen en Kunsten, op een en twintig miljoen een en tachtig duizend vijfhonderd frank (21.081.500 fr.) voor de gewone uitgaven en zevenhonderd duizend frank (700.000 fr.) voor de buitengewone uitgaven, samen op een en twintig miljoen zevenhonderd een en tachtig duizend vijfhonderd frank (21.781.500 fr.) ; voor het ministerie van Nijverheid en Arbeid op twee miljoen vierhonderd een en vijftig duizend achthonderd frank (2.451.800 fr.) voor de gewone uitgaven en vijf en twintig duizend vijfhonderd frank (25.500 fr.) voor de buitengewone uitgaven, samen op twee miljoen vierhonderd zeven en zeventig duizend drie honderd frank (2. 477.300 fr.) ; voor het ministerie van Financiën op vijftig miljoen zeshonderd negen en vijftigduizend en zestig frank {50.659.060 fr.) voor de gewone uitgaven en vijf en twintig duizend frank {25.000 fr.) voor de buitengewone uitgaven, samen op vijftig miljoen zeshonderd vier en tachtig duizend en zestig frank {50.684.060 fr.) ; voor het ministerie van Landhouw en Openbare Werken, op veertien millioen zeshonderd vijf en vijftig duizend vierhonderd veertig frank {14.655.440 h.) voor de gewone uitgaven en tweehonderd dertig.duizend frank {230.000 fr.) voor de buitengewone uitgaven, samen op veertien miljoen achthonderd vijf en tachtig duizend vierhonderd veertig frank {14,885.440 fr.) ;
III. voor de tweede helft van het dienstjaar 1917 voor het Vlaams bestuurlijk gebied : voor het ministerie van Justitie, op tien miljoen tweehonderd vijf en negen duizend driehonderd frank {10.295.300 fr.) voor de gewone uitgaven en vijftig duizend frank {50.000 fr.) voor de buitengewone uitgaven, samen op tien miljoen driehonderd vijf en veertig duizend driehonderd frank {10.345.300 voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, op twee miljoen vijfhonderd zeven en vijftig duizend tweehonderd vijftig frank {2.557.250 fr.) voor de gewone uitgaven en vijftien duizend frank {15.000 fr.) voor de buitengewone uitgaven, samen op twee miljoen vijfhonderd twee en zeventig duizend tweehonderd vijftig frank (2.572.250 fr.) ; voor het ministerie van Wetenschappen en Kunsten, op twaalf miljoen vijfhonderd acht en twintig duizend vijftig frank {12.528.050 fr.) voor de gewone uitgaven en een miljoen vierhonderd acht en tachtig duizend zevenhonderd vijftig frank {1.488.750 fr.) voor de buitengewone uitgaven, samen op veertien miljoen zestien duizend achthonderd frank (14.016.800 Jr.) ; voor het ministerie van Nijverheid en Arbeid op zeven miljoen vijfhonderd drie en tachtig duizend tweehonderd frank (7.583.200 Jr.) voor de gewone uitgaven en twintig duizend frank (20.000 jr.) voor de buitengewone uitgaven samen op zeven miljoen zeshonderd en drie duizend tweehonderd frank (7.603.200 jr.) ; voor het ministerie van Financiën, op zeven en zestig miljoen zeshonderd negen en tachtig duizend honderd zestig frank (67.689.160 jr.) ; voor het ministerie van Landbouw en Openbare Werken, op twaalf miljoen driehonderd acht en twintig duizend en tien frank (12.328.010 jr.) voor de gewone uitgaven en honderd veertig duizend frank (140.000 jr.) y voor de buitengewone uitgaven, samen op twaalf miljoen vierhonderd acht en zestig duizend en tien frank (12.468.010 jr.).
IV. voor de tweede helft van het dienstjaar 1917 voor het Waals bestuurlijk gebied : voor het ministerie van Justitie op zes miljoen driehonderd een en dertig duizend vierhonderd frank (6.311.400 jr.) voor de gewone uitgaven en vijf en twintig duizend frank (25.000 jr.) voor de buitengewone uitgaven, samen op zes miljoen driehonderd zes en vijftig duizend vierhonderd frank (6.356.400 jr.) ; voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, op een miljoen zeshonderd twee en tachtig duizend frank (1.682.000 jr.) voor de gewone uitgaven en tien duizend frank (10.000 jr.) voor de buitengewone uitgaven, samen op een miljoen zeshonderd twee en negentig duizend frank (1.692.000 fr,) ; voor het ministerie van Wetenschappen en Kunsten, op negen miljoen negen en zestig duizend vijfhonderd frank {9.069.500 fr,) voor de gewone uitgaven en driehonderd twintig duizend frank {320.000 fr.) voor de buitengewone uitgaven, samen op negen miljoen driehonderd negen en tachtig duizend vijfhonderd frank {9.389.500 fr.); voor het ministerie van Nijverheid en Arbeid, op zes miljoen dertigduizend zeshonderd frank {6.030.600 fr.) voor de gewone uitgaven en vijf duizend vijfhonderd frank {5.500 fr.) voor de buitengewone uitgaven, samen op zes miljoen zes en dertig duizend en honderd frank {6.036.100 fr.) ; voor het ministerie van Financiën, op drie miljoen vijfhonderd drie en veertig duizend en honderd frank {3.543.100 fr.) voor de gewone uitgaven en vijfhonderd vijf en twintig duizend frank {525.000 fr.) voor de buitengewone uitgaven, samen op vier miljoen acht en zestig duizend en honderd frank {4.068.100 fr.) ; voor het ministerie van Landbouw en Openbare Werken, op twee miljoen negenhonderd dertig duizend achthonderd frank {2.930.800 fr.) voor de gewone uitgaven en negentig duizend frank {90.000 fr.) voor de buitengewone uitgaven, samen op drie miljoen twintig duizend achthonderd frank {3.020.800 fr.).

Art. 3. Zover voor de eerste en tweede helft van het dienstjaar 1917 bijzondere begrotingen opgemaakt zijn, moet de verdeling van de uitgaven over de eerste en de tweede helft van het dienstjaar naar dezelfde grondbeginselen geschieden, waarnaar bepaald wordt dat de uitgaven hij de begroting van het dienstjaar behoren. Uitgaven, die voor het ganse jaar in een enkele storting te doen zijn, komen ten laste van de begroting voor de eerste helft van het dienstjaar, in geval het stortingsbevel ten minste op 30 juni 1917 gegeven werd ; is dit bevel na dezen datum gegeven, zoo zijn de uitgaven op de kredieten van de begrotingen voor de tweede helft van het dienstjaar te boeken.

Art. 4. De uitgaven voor den termijn van 1 januari tot en met 30 juni 1917, zijn ook dan te bestrijden met de kredieten van de begroting voor de eerste helft van het dienstjaar, wanneer de vorming van afzonderlijke ministeries voor de bestuurlijke gebieden, bedoeld in de Verordening van 21 maart 1917 (Wet- en Verordeningsblad, bl. 3467), reeds bevolen was voor 1 Juli 1917.

Art. 5. Zover naar luid van te dien opzichte uitgevaardigde Verordeningen, enkele diensttakken voorlopig gemeenschappelijk onder de leiding van de Vlaamse ministeries te Brussel blijven, zijn de daaruit voortvloeiende uitgaven ook voor het Waals bestuurlijk gebied te bestrijden uit de begrotingen, opgemaakt voor het Vlaams bestuurlijk gebied.

Art. 6. De beschikking over het krediet, voorzien bij artikel 12a, Tabel B van de begroting voor liet Vlaams ministerie van Landbouw en Openbare Werken voor de tweede helft van het dienstjaar 1917, evenals de bevoegdheid om de bij de artikelen 3,7 en 9 van deze begroting toegelaten overdrachten van kredieten op artikel 12a der begroting te bevelen, blijft den leider van de afdeling van Financiën (Leiter der Finanzabteilung) voorbehouden. De uitgaven voor het Waals bestuurlijk gebied zijn eveneens met het krediet van artikel 12a te bestrijden.

Art. 7. Voor het ministerie van Wetenschappen en Kunsten wordt, behouden de door het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Verwaltungschef) bij den Generalgouvemeur in België of door den leider van de afdeling van Financiën te bepalen uitzonderingen, te rekenen van 15 juni 1917
de toewijzing van al de uitgaven, die na dien dag nog voor rekening van de begroting voor het dienstjaar 1916 of voor rekening van begrotingen voor vroegere dienstjaren toe te wijzen zijn, ook wat het Vlaams bestuurlijk gebied betreft, aan het Waals ministerie van Wetenschappen en Kunsten te Namen overgedragen.

Art. 8. Voor al de andere ministeries wordt, behoudens de door het Hoofd van het burgerlijk bestuur bij den Generaalgouverneur in België of door den leider van de afdeling van Financiën te bepalen uitzonderingen, te rekenen van de dag waarop voor de afgescheiden bestuurlijke gebieden twee afzonderlijke ministeries gevormd zijn, de toewijzing van al de uitgaven, die na dien dag nog voor rekening van de gemeenschappelijke begroting voor het eerste halfjaar 1917 of voor rekening van de begrotingen van vroegere dienstjaren toe te wijzen zijn, ook wat het Waals bestuurlijk gebied betreft, aan de Vlaamse ministeries te Brussel overgedragen.
Brussel, den 12n Juli 1917.

No. 373. – 25. juli 1917.
Verordenîng ***
houdende wijziging van de Verordening van 4 Juli 19l1f, betreffende de aangifte van het vermogen van onderdanen van het vijandelijk buitenland in België. Enig artikeL
§ 1 van de Verordening van 4 Juli 1917 {Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken in België, nr. 367, bl. 3962), moet voortaan dis volgt worden gelezen :
§ 1. Bij de Afdeling voor Handel en NijverJieid {Abteilung fiir Handel und Gewerhe), Wetstraat 175 te Brussel, zijn overeenkomstig de volgende voorschriften, aan te geven .»
1. Ondernemingen, die in België hetzij een nijverheidsbedrijf onderhouden, hetzij een warenhandel of verzekeringszaken drijven, bijaldien Britse of Franse onderdanen daaraan deel hebben. Aandeelhouders zijn eveneens als deelhebbers in den zin van deze bepaling te heschouwen.
2. Onroerende goederen, die geheel of gedeeltelijk in eigendom toebehoren aan Britse of aan Franse onderdanen. Brussel, den 15 Juli 1917.
No. 373. – 25. juli 1917.
Bekendmaking
betreffende de liquidatie van Franse ondernemingen.
Met toestemming van den heer Generaal-Gouverneur in België, heb ik, overeenkomstig de Verordeningen van 29 Augustus 1916 en van 15 April 1917, over de liquidaties van vijandelijke ondernemingen (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België nr. 253 van 13 september 1916 en nr. 335 van 19 April 1917), de liquidatie bevolen van het in België voorhanden zijnde vermogen van de firma S, A. des Etablissements Hutchinson, Parijs. De heer luitenant M aas, Krijgsschool te Brussel, is lot liquidator benoemd. De liquidator verstrekt nadere inlichtingen. Brussel, den 18n Juli 1917» H. B. 2336.
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW

afbeelding uit illustrierter kriegskurier vrouwen aan het werk Noordstation Parijs

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s