26 juli 1917 donderdag. Sint Niklaas

Niets nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918
tot en met 31-08-2017 geen gedichtenblog
tot en met 31-07-1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC
tot en met 18-07-1917 geen verordeningen

No. 372. – 22. juli 1917.
Verordening ***
Over het malen en vervoeren van koren.

§ 1. Het verwerken van koren tot meel en het uitbuilen van het meel mag alleen geschieden in molens, die tot hoofdhedrijf dienen en die een maalverlof van de provinciale Oogstkommissie {Provinzial-Emte-Kommission) verkregen hebben. Maaltoestellen, die volgens aard en omvang, dan andere bedrijven ondergeschikt zijn, mogen mits goedkeuring van de bevoegde provinciale Oogst-kommissie in gang gehouden worden.
§ 2. Het is verboden, om het even welke handmolens en toestellen voor het malen van koren als huis- of bijbedrijf aan te bieden, te koop te stellen en te verkopen, te kopen of anderszins te verwerven.
§ 3. De maalgraad, zoowel voor het inlands als voor het ingevoerd koren blijft tot nader bericht op ten minste 97 % vastgesteld. Deze maalgraad is zo te verstaan, dat al het koren, met de zemelen, geheel moet worden uitgemaald, De vastgestelde maalgraad geldt eveneens voor het koren dat voor de voeding van de verbouwers zelf dient. De molens die de toelating hebben om koren te malen zijn verantwoordelijk voor het nakomen van bovenstaand voorschrift betreffende den maalgraad. De voorgeschreven vaststelling van den maalgraad geldt niet voor het koren, dat uitsluitend voor het verbruik in het Etappen- en Operatiegebied gemalen wordt. Het Nationaal Komiteit moet aan de bevoegde provinciale Oogstkommissies {Provinzial-Ernte-Kommissionen) de molenaars bekendmaken, die gerechtigd zouden zijn van deze uitzonderingsbepaling gebruik te maken, Deze zijn aan een nauwkeurig toezicht van de provinciale Oogstkommissies onderworpen. Dit toezicht zal uitgeoefend worden overeenkomstig de onderrichtingen, die dé centrale Oogstkommissie {Zentral- Ernte-Kommission) te dien einde zal geven,
§ 4. De Voorzitters van de provinciale Oogstkommissies zijn gemachtigd, met het oog op de vervaardiging van zulk gebak of op de rechtstreekse levering van meel aan zieke of zwakke personen, aan de molens te dien einde door het Nationaal Komiteit aangeduid, vergunning te geven om op een geringere dan den hij deze Verordening vastgestelde maalgraad te malen. Het Nationaal Komiteit moet de hoeveelheden koren, die in de bedoelde molens voor een fijner gemaal nodig zijn, ter beschikking stellen van de bevoegde provinciale Oogstkommissies. De provinciale Oogstkommissies hebben er voor te zorgen, dat het op last van het Nationaal Komiteit fijner gemalen meel, enkel en alleen gebruikt wordt om er, in de door de Voorzitters van de provinciale Oogstkommissies hij wijze van uitzondering toegelaten bakkerijbedrijven, gebak van te maken voor zieke of zwakke personen, ofwel om als meel aan zieke of zwakke personen te worden afgeleverd.
§ 5. Het maalverlies mag bij het vervaardigen van meel niet meer dan 2 % bedragen.
§ 6. Voor ieder vervoer van koren is een geleibrief vereist.
§ 7. De provinciale Oogstkommissies mogen, voor hun omschrijvingen, binnen de grenzen van de bepalingen dezer Verordening, uitvoeringsbepalingen en, inzonderheid, de voor het bewaken van de molens en voor het vervoer vereiste voorschriften uitvaardigen.
§ 8, Overtredingen van deze bepalingen worden gestraft, met de straffen, voorzien in § 9 van de Verordening over de inbeslagneming van het koren. Inzonderheid bij verheling of ongeoorloofde benutting te koopstelling oj verwerving van maaltoestellen, moet de verbeurdverklaring of de onbruikbaarmaking van deze voorwerpen uitgesproken worden. De verbeurdverklaring van ongeoorloofd gemalen koren moet eveneens worden uitgesproken. De Duitse krijgsbevelhebbers en krijgsrechtbanken zijn tot oordelen bevoegd. Brussel, den 19n Juli 1917.

 

No. 372. – 22. juli 1917.
Verordening
houdende verbod om banketbakkerijwaren te bakken.
§ 1. Het is verboden meel en meelachtige stoffen te gebruiken om van beroepswege banketbakkerijwaren te bakken.
§ 2. Als banketbakkerijwaren in den zin van deze Verordening geldt alle gebak, dat meel of meelachtige stoffen bevat en dat door toevoeging van andere stoffen van om het even welken aard, b.v. van vet, zoetmakende voortbrengselen, honig, fruit, eiwit, chocolade, amandels, of door een bijzondere wijze van bakken de kentekenende eigenschappen van gewoon brood verloren heeft.
§ 3. Dit verbod geldt voor alle ambachts- en nijverheidsbedrijven, inzonderheid voor banketbakkerijen, biscuit, cakes, beschuit- en koekjesfabrieken, gasthoven, drank- en spijshuizen, gaarkeukens, verversing- en verenigingslokalen.
§ 4. De voorzitters van de provinciale Oogstkommissies (Provinzial-Ernte-Kommissionen) kunnen uitzonderingen toestaan voor de fabrieken, die gebak voor zieke en zwakke personen maken.
§ 5. De voorzitters van de provinciale Oogstkommissies zijn bevoegd
a) alle tot het uitvoeren dezer Verordening nodige vaststellingen doet
b) buiten de straffen voorzien onder § 6, 1, bakhuizen en bakinrichtingen, waarin zonder toelating banketbakkerijwaren worden gemaakt te sluiten. alle zonder toelating gemaakte banketbakkerijwaren en alle meelvoorraden, die tot het maken van verboden banketbakkerijwaren bestemd zijn, zonder verbeurd te verklaren. De verbeurdverklaarde voorwerpen moeten ten bate van de bevolking gebruikt worden.
§ 6. Wie de bepalingen van deze Verordening overtreedt, wordt met ten hoogste 6 maand gevangenis en met ten hoogste 2000 mark boete of met één van deze beide straffen gestraft. Bij het toepassen van de boete, moet de straf vastgesteld worden op het meervoud van de waarde van het onveroorloofd vervaardigd gebak. De poging tot overtreding is strafbaar. De Duitse krijgsbevelhebbers en krijgsrechtbanken zijn tot oordelen bevoegd. Brussel den 19n Juli 1917,
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW

afbeelding uit fantasio gasaanval

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s