20 juli 1917 vrijdag Sint Niklaas

Een 50 tal meisjes van Gent, Aalst en omstreken komen hier enige weken doorbrengen om hunne gezondheid die veel te wenschen over laat te versterken. Allen zijn gelogeerd in het Meisjesweezenhuis, Hofstraat T/S Om naar St Nikolaas te komen zijn ze met den trein van Gent over Brussel en Antwerpen naar hier gereden, bijgevolg den weg op zeven.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

door Raphael overgeschreven uit NRC
19170720 – De Centralen naderen de Russische grenzen in Galicië. De Roumeen neemt het offensief en rukt Zevenbergen binnen.
19170720 – De Russische stellingen bij Zloezov doorbroken.

verordeningen

Verpakking van de tabak bestemd tot de weging.
Art. 15. Met het oog op de weging moeten de tabaksbladeren na de afneming overeenkomstig de onderrichtingen van den accijnsdienst in bussels en bundels gepakt en aldus ter weging gebracht worden. Bovendien moeten de „grumpen” afgebroken bladeren en andere afval, ter weging gebracht worden. De vermindering voor tarra uit hoofde der verpakking van de afgewogen tabak zal vastgesteld worden op voet van proefwegingen,

Tijdstip der weging.
Art. 16. De accijnsdienst stelt na overleg met het gemeentebestuur den dag vast waarop de tabak tot onderzoek en toeging moet aangeboden worden ; de gemeentebesturen hebben voor de bekendmaking van dezen dag op de in hun gemeente gebruikelijke wijze te zorgen. Waar de noodwendigheid bestaat vroeger over te gaan lot de ambtelijke weging van de grumpen of van de zandbladeren dan tot die van het bovengoed, kan het gemeentebestuur een bijzondere termijn voor het drogen van grumpen en van de zandbladeren aanvragen. In dit geval moet het gemeentebestuur in bijzonder kennis geven aan den accijnsdienst van den aanstaanden verkoop van de grumpen of van het begin der afneming van de zandbladeren.

Handelwijze.
Art. 17. Hei aantal ter weging gebrachte bundels (art, 15) moet voor het onderzoek en van de weging schriftelijk aangegeven worden aan de beambten-wegers. Ontstaan er naar aanleiding van de aangiften of tijdens het onderzoek of de weging bedenkingen, welke een verder onderzoek vergen, dan is de eigenaar van de tabak gehouden deze op zijn kosten onder ambtelijke bewaring en afsluiting te stellen, totdat de aangelegenheid bepaald geregeld is.

Vaststelling van den accijns.
Art. 18. Over den uitslag van de weging wordt een ambtelijk getuigschrift afgeleverd. Onmiddellijk daarna heeft de vaststelling van het accijnsbedrag plaats, waarbij het bevonden gewicht van de plukrijpe tabak aangenomen wordt als belasthaar gewicht van de tabak in gedroogde toestand.

http://www.richards-garten.de/tabak/pflege/pflege.htm
Een goede sigaar bestaat voor 100% uit tabak. Tabaksplantages zijn te vinden in subtropische landen. De voornaamste landen die sigarentabak telen zijn Cuba, Brazilië, Indonesië en de Dominicaanse Republiek. De kwaliteit van de tabaksplant is, net als bij wijn, afhankelijk van vele factoren, zoals het klimaat en de bodemgesteldheid. De beste sigarentabak gedijt rond de evenaar op vulkanische of kleiachtige humusrijke bodem. Het duurt ongeveer vijf maanden voordat uit een zaadje een volwassen tabaksplant is gegroeid. De bladeren worden blad voor blad van onderen naar boven geplukt. De onderste bladeren noemen we het zandblad, naar boven toe volgt het voetblad, het middenblad en het topblad. sigarenHet zandblad is het duurste. Het heeft een fijne nerfstructuur, is zeer aromatisch en heeft een bruine, lichte kleur. Na het plukken worden de bladeren gedroogd door ze aan dunne draden te rijgen en in droogschuren op te hangen. Daarna volgt het fermenteren. Dit is het laten broeien van de tabaksbladeren op een temperatuur van 50º C. Hiermee verkrijgt de tabak zijn exquise geur, kleur en soepelheid. Omdat de sigaar een natuurproduct is en om de geur, smaak en soepelheid te bewaren, dient een sigaar bewaart te worden in een omgeving met een relatieve luchtvochtigheid van 60-70%.

Die Reife der Blätter

Nach dem Köpfen und Geizen wachsen die Blätter besonders bei feuchtwarmem Wetter sehr lebhaft. Sie reifen aber nicht auf einmal und können daher auch nicht gleichzeitig geerntet werden. Zuerst reifen die untersten 2-3 kleinen Blätter (die Grumpen) und dann schreitet die Reife der Blätter von unten her nach oben vorwärts.
geen nieuwe affiches uit de collectie KOKW