21 maart 1917 woensdag Sint Niklaas

De lente begint vandaag. ’t Sneeuwt. Een harde winter gehad.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

tot en met 28 3 1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC

No. 324. — 21. maart 1917.
VERORDENING.
Verordening.
België wordt in twee bestuurlijke gebieden ingedeeld, waar van het eerste de provincies Antwerpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen, alsook de arrondissementen Brussel en Leuven omvat, het tweede de provincies Henegouw, Luik, Luxemburg en Namen, alsook het arrondissement Nijvel. Het eerstgenoemd gebied zal vanuit Brussel, het laatstgenoemd van uit Namen bestuurd worden.
Alle nadere beschikkingen ter uitvoering der Verordening inzonderheid wat de inrichting van het bestuur der beide gebieden en de overgave der dienstzaken betreft, blijven voorbehouden.
Voor de bevoegdheden van het ministerie van Wetenschappen en Kunsten gelden, tot bedoelde schikkingen getroffen zijn, de voorschriften der Verordeningen van 25 oktober 1916, 12 december 1916 en 14 februari 1917 {Wet- en Verordeningsblad, bl. 2030, 3054 en 3319).
Brussel, den 21 maart 1917.

No. 324. — 21. maart 1917.
Verordening
Houdende opheffing der Verordening van 8 augustus 1916, betreffende verhoging van de postrechten op brieven en postkaarten voor het postverkeer met het Etappen- en Operatiegebied in West-België.
Mijn Verordening van 8 augustus 1916, betreffende verhoging van de postrechten op brieven en postkaarten voor het postverkeer met het Etappen- en Operatiegebied in West-België [Wet- en Verordeningsblad, Nr. 242), wordt met ingang van 20 maart 1917 opgeheven. De rechten op brieven en postkaarten voor het verkeer met het Etappen- en Operatie-gebied worden, te rekenen van die dag, algemeen in overeenstemming gebracht met de tarieven van de Wereldpostvereniging. Volgende rechten zullen geheven worden op
brieven tot 20 gram /r. 0,25,
voor elke 20 gram meer „ 0,15,
postkaarten enkele « „ 0,10,
met antwoordkaart „ 0,20,
De afzender moet al de brieven en postkaarten frankeren. Brussel, den 13 maart 1917,

No. 324. — 21. maart 1917. 2
Verordening. ***
In aanvulling mijner Verordening van 22 maart 1916, over het aanslaan van bomen, bepaal ik het navolgende :
De in § 2 voorgeschreven overhandiging van een beslagnemingsbewijs, kan vervangen worden door een (openbare *** Sehe Seite 1. — Voyez page 1. — Zie blz. 1. bekendmaking van de inbeslagneming. In dat geval, neemt de werking, waarvan sprake in § 3, aanvang op den dag dat de openbare bekendmaking verschijnt.
Brussel, den 16 maart 1917.

No. 324. — 21. maart 1917.
Verordening *
betreffend vuurwerkstukken.
1. Het is verboden vuurwerkstukken af U steken of op enige andere wijze te gebruiken. Het is eveneens verboden vuurwerkstukken te maken, et handel in te drijven en et in bezit te houden.
2. Wie vuurwerkstukken in zijn bezit heeft, moet er, onder vermelding van de hoeveelheid, ten laatste op 31 maart 1917 aangifte van doen bij de plaatselijke krijgsoverheid en ze (op bevel afleveren of de opgelegde wijze bewaren. S. Overtredingen worden met ten hoogste één jaar hechtenis, opsluiting en met ten hoogste 5.000 mark boete, of met één van beide straffen gestraft. De krijgsrechtbanken en de krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Brussel, den 16n maart 1917.

No. 324. — 21. maart 1917.
Verordening
Betreffende het overdragen van bevoegdheden der Belgische provinciale raden op de Voorzitters van het burgerlijk bestuur.
Onder gedeeltelijke buitenkrachtverklaring van artikel 66, lid 1, der provinciale wet van 30 april 1836, worden der Voorzitters van het burgerlijk bestuur {Presidenten de Zivilverwaltung) der provinciën gemachtigd, in vervanging der provinciale raden, na raadpleging van de bestendige afvaardigingen, de rekeningen van inkomsten en uitgaven voor het rekenjaar 1915 vast te stellen en de begroting der uitgaven voor het bedrijfsjaar 1917 te bepalen, evenals over het innen der vereiste middelen te beslissen. Deze Verordening is niet van toepassing op de provincie West-Vlaanderen ; zij wordt onmiddellijk van kracht.
Brussel, den 17 maart 1917.

affiches uit de collectie KOKW
19170320 uitoefenen visvangst op binnenwateren

Advertenties

20 maart 1917 dijnsdag Sint Niklaas

De gemeente en andere scholen mogen op bevel van den Duitschen wederom les geven.
Mama gaat naar Antwerpen, Albert beter (onderlijnd)

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

tot en met 28 3 1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC

tot en met 20 3 1917 geen verordeningen

affiches uit de collectie KOKW
19170320 aanvulling verordening aanslaan van woudbomen

19 maart 1917 maandag. Sint Niklaas

Ons rantsoen brood wordt van heden af op 335 gram per persoon gebracht.
Dezen avond was op order van de Duitschers de stad in ’t donker dit tegen vliegersgevaar. Ten titel van proef!

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

overgeschreven uit NRC
19170319 – Chaulnes door de Fransen bezet, Ham door de Engelsen. 

tot en met 20 3 1917 geen verordeningen

affiches uit de collectie KOKW
19170319 tweede uitvoeringsvoorschrift inbeslagneming en gebruiken van gerst

18 maart 1917 zondag Sint Niklaas

Mama gaat bij Albert naar Antwerpen; (onderlijnd) hij wandelt reeds.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

nieuws overgeschreven uit NRC
19170318 – De Strategische terugtocht der Duitsers tussen Arras en Soissons begonnen, Noyon en Nesles door de Fransen bezet, Péronne door de Engelsen. 

No. 323. — 18. maart 1917.
Verordening
betreffende bevordering van de kennis der Duitse taal bij de onderwijskrachten der gemeentescholen, aangenomen en aanneembare scholen en bewaarscholen van het Duits taalgebied.
Onder gedeeltelijke verwijzing van het koninklijk besluit van 21 september 1884 over het onderwijzersexamen, wordt het navolgende beschikt :
I. Voor al de onderwijskrachten, die in de gemeentescholen, aangenomen en aanneembare scholen en bewaarscholen van het Duits taalgebied werkzaam zijn, alsook voor hen die zich op dergelijk ambt toeleggen, worden van 2 tot 19 april 1917 Duitse taal leergangen ingericht, en wel te Arles {Aarlen) voor het onderwijzend ‘personeel der provincie Luxemburg, en te Welkenraad voor het onderwijzend personeel der provincie Luik.
De aanvragen om aan die taal leergangen deel te nemen, moeten ten laatste op 25 maart 1917 bij de Vlaamse afdeling van het Lager Onderwijs, op het Ministerie van Wetenschappen en Kunsten, Brussel, Waterwerktuigstraat 14, binnengekomen zijn.
Het hoofd van het burgerlijk bestuur {Verwaltungschef) zal nadere bepalingen omtrent de inrichting der leergangen uitvaardigen.
De deelnemers ontvangen voor den duur van de leergangen voor iedere dag een vergoeding van 10 frank, indien zij 5 of meer kilometer wonen van de plaats waar de leergang gegeven wordt, 5 frank, indien zij minder dan 5 kilometer van deze plaats wonen.

II. Wanneer de leergang geëindigd is, zullen al de deelnemers in beide voornoemde steden een examen af te leggen hebben, waardoor moet blijken of de kandidaten de nodige bekwaamheid hebben opgedaan.
1) om les te geven in de lagere scholen met Duits als voertaal, of
2) om les te geven in Waalse of Vlaamse klassen, waarin het Duits als leervak voorkomt.
Het examen omvat een schriftelijke, een mondelinge en een praktische proef. Het hoofd van het burgerlijk bestuur zal nadere bepalingen omtrent het afnemen van het examen en de samenstelling van den jury uitvaardigen.
Onderwijskrachten, die behalve hun gewoon diploma, een der onder 1) of 2) vermelde getuigschriften verwerven, zullen, overeenkomstig artikel 34 der wet op het lager onderwijs, een bijzondere vergoeding ten laste van den Staat ontvangen.
Deze vergoeding bedraagt 100 frank jaars voor de houders van het onder 1) genoemd getuigschrift, 50 francs jaars voor de houders van het onder 2) genoemd getuigschrift.

III. Voor onderwijskrachten, die bij het examen geen van voormelde getuigschriften kunnen verwerven, zullen later, overeenkomstig nadere door het Hoofd van het burgerlijk bestuur uit te vaardigen schikkingen, bijzondere Duitse taalleergangen worden gegeven, en wel afzonderlijke leergangen voor de deelnemers, die een getuigschrift volgens II, cijfer 1) en deze die een getuigschrift volgens II, cijfer 2) wensen te verwerven.

IV. Onderwijskrachten, die verzuimen de onder I vermelde leergangen regelmatig bij te wonen en het onder II vermelde examen af te leggen, of, indien zij dit examen zonder goeden uitslag hebben doorstaan, verzuimen een der onder III vermelde leergangen regelmatig bij te wonen, om een voldoende kennis der Duitse taal te verwerven, stellen er zich aan bloot, krachtens artikel 20 van de wet op het lager onderwijs, artikel 10 van de beschikking van 22 april 1916 {Wet- en Verordeningsblad, blz. 2050) en artikel 8 van de beschikking van 15 juni 1916 {Wet- en Verordeningsblad, bl. 2284), uitgesloten te worden van het geven van onderwijs in klassen, waarin het Duits voertaal is of als leervak voorkomt.
Brussel, den 15 maart 1917,

affiche uit de collectie KOKW
19170319 betreffende het verkeer van voertuigen die geschikt zijn om goederen en brieven te smokkeln

17 maart 1917 zaterdag Sint Niklaas

Kolen kosten van 80 tot 90 frank de 1000 kgr en men kan ten hoogste eens een 100 kilos bekomen. Veel brandstofgebrek is hier. Wij zitten ook reeds 14 dagen zonder kolen. Van den stadswinkel krijgt men alle weken 20 kgr kolen dus goed voor 2 dagen brandstof.
We stoken hout tegenwoordig.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

heel veel overgeschreven uit NRC
19170317 – Wan in Armenië door den Rus ingenomen. 
19170317 – Zeppelin door de Fransen boven Compiègne neergeschoten., de Engelsen bezetten de door de Duitsers ontruimde dorpen: Bapaume, Fresne, Horgny, Villers Carbonel,Barleux, Eterpigny, la Maisonette, le Transloy, Biefvillers, Achet le petit, Ablainzeville, Bucquoy en Essart. 

tot en met 17 3 1917 geen verordeningen

affiches uit de collectie KOKW 19170316 afromen melk

16 maart 1917 vrijdag Sint Niklaas

Wij gaan voor de 8ste maal voor Albert s genezing naar Gaverland beêwegen.
Den Duitscher afficheert dat bij hoorngeschal des nachts alle lichten moeten gedoofd worden, dit om vliegersgevaar te voorkomen. Hij afficheert ook van zooveel mogelijk ossen en ezels af te richten ten einde de schaarsch geworden paarden te kunnen vervangen. We betalen voor n’en kgr zeep 14,65 frank. ..

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

tot en met 16 3 1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC

No. 322. — 16. maart 1917.
Besluit
Als vervolg op de wet van 18 April 1898, belast ik de rechtsgeleerde faculteit van de hogeschool te Gent met het opmaken van een Vlaamse vertaling van de wetten, die voor 18 April 1898 uitgevaardigd werden en thans nog van kracht zijn, opdat een ambtelijke Vlaamse tekst dier wetten afgekondigd en geldig gemaakt kunnen worden.
Het hoofd van het burgerlijk bestuur {Verwaltungschef) hij den Generalgouvemeur in België wordt met de uitvoering van dit besluit belast.
Brussel, den 9 maart 1917.

No. 322. — 16. maart 1917.
Verordening
houdende aanvulling van de Verordening over het vervoer van goederen binnen het gebied van het Generalgouvernement.
Enige Paragraaf.
De voorschriften van de Verordening van 5 september 1916 {Wet- en Verordeningsblad, bl. 2683), op het vervoer, zijn met ingang van heden ook toepasselijk op het vervoer van rond, gevierkant of gezaagd hout van om het even welke soort, zowel van in- of van buitenlandse oorsprong.
Voor het afleveren der toelating zijn bevoegd:
voor mijnhout : „Bergverwaltung” {Duits mijnbestuur) van de omschrijving waaruit het vervoer moet geschieden :
voor al de andere houtsoorten: „Holzabgabestelle des General des Ingenieur- und Pionierkorps” {houtleveringskantoor van den generaal van het geniekorps), te Antwerpen.
Brussel, den l5 maart 1917.

No. 322. — 16. maart 1917.
Terechtbrenging.
De ondertekening onder de Verordening van 1 februari
1917 {Wet en Verordeningsblad, Nr. 308, bl 3251), houdende
vaststelling van een termijn voor het dorsen van
oliezaden, moet luiden:

affiches uit de colllectie KOKW 19170316 aangifte aardappelvoorraad

15 maart 1917 donderdag Sint Niklaas

Mama gaat bij Albert naar Antwerpen; (onderlijnd) deze eender.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

door Raphael overgeschreven uit NRC
19170315 – Het Fransche linieschip Danton in de Middelandsche Zee getorpedeerd. 

tot en met 15 3 1917 geen verordeningen

affiche uit de collectie KOKW 19170315 africhten ossen koeien en ezels

14 maart 1917 woensdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

Door raphael overgeschreven uit NRC
19170314 – Kermanschak in Perzië door den Rus bezet. 
19170314 – Revolutie in Rusland; de Ententegezinden baas, de tsaar treed af, zijn broer regent benoemd maar treed nadien ook af.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Russische_Revolutie 

tot en met 15 3 1917 geen verordeningen

tot en met 14 3 1917 geen nieuwe affiches

Nog zo een anonieme soldaat foto uit zelfde periode eind 1918 medisch centrum Avranches

13 maart 1917 dijnsdag Sint Niklaas

Mama gaat bij Albert naar Antwerpen; (onderlijnd) deze eender.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

nieuws overgeschreven uit NRC
19170313 – Grevillers aan de Somme door de Engelsman bezet. 

No. 331. — 13. maart 1917.
Bekendmaking
betreffende de liquidatie van Britse ondernemingen.
Met toestemming van den heer Generalgouverneur in België heb ik, overeenkomstig de Verordening van 29 augustus 1916, over de liquidatie van Britse ondernemingen {Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, Nr 253 van 13 september 1916), de liquidatie bevolen van de in België gevestigde vermogens
1. van den Engelsman David Pétrie,
2. van het huis Harry Wilson Burnyeat, voormalig te Antwerpen,
3. van het huis Kennedy, Hunier ce Co, te Antwerpen,
4. van de twee eigenaars van laatstgenoemd huis. Charles en Michel Hunter, evenals
5. van de in België gelegen onroerende goederen der verzekeringsmaatschappij „General Accident Fire Life Assurance Corporation Ltd.”, te Antwerpen.
De heer Dr. l.-M. Laypenberg, Rechtsanwalt, Kantoor van toezicht voor handelsondernemingen te Antwerpen, is tot liquidator benoemd. De liquidator zal nadere inlichtingen verstrekken.
Brussel, den 28 februari 1917.

No. 321. — 13. maart 1917. 189
Bekendmaking. ***
Dit jaar moet aan het verbouwen van aardappelen meer belang worden gehecht dan ooit. Op de Belgische landbouwers rust de plicht, niet alleen dezelfde akkervlakte als in ’t jaar 1916 met aardappelen te beplanten, maar zoo mogelijk die nog te vergroten.
Het ligt trouwens in het eigen belang van den landbouwer aardappelen te planten. Ik heb voorgenomen, voor de aardappelen uit den oogst van 1917 hoogste prijzen vast te stellen, die het verbouwen van aardappelen bijzonder lonend zullen maken. Bij het vaststellen van hoogste prijzen voor andere landhouwvoortbrengselen, zal ik eveneens van dat gezichtspunt uitgaan, zodat voor den landhouwer geen rede bestaat, in plaats van aardappelen, andere gewassen te verbouwen. De hoogste prijs voor de late aardappelen uit den oogst van 1917 zal derhalve op ten minste 16 frank de 100 kilogram. worden vastgesteld. Ik verwacht dat de gemeentebesturen het nodig inzicht aan den dag zullen leggen en met mij krachtdadig zullen samenwerken om mijn streven te helpen verwezenlijken.
Brussel, den 7 maart 1917.

tot en met 14 3 1917 geen nieuwe affiches

afbeelding soldaat van dezelfde periode 1917- 1918 (herstelde soldaten)

12 maart 1917 maandag Sint Niklaas

’t Brood kost van heden af 0,50 fr: de kilogram.
Paardenmelding op de Groote Markt vandaag voor St Nikolaas.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

tot en met 12 3 1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC

tot en met 12 3 1917 geen verordeningen

tot en met 14 3 1917 geen nieuwe affiches

afbeelding
gewond gevecht Doncieres 11 9 1914 vogezen mr maufoux 370