29 maart 1917 donderdag Sint Niklaas

Albert slecht.
We betalen 100 kgr. kolen tegen 87,50 fr. de 1000 kgr.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

overgeschreven uit NRC
19170329 – Coucy door de Fransen bezet. 

No. 327. — 29. maart 1917.
Verordening ***
over het inbeslagnemen van wissen en schors van wissen.
Ter aanvulling en onder wijziging van de tot nog toe door algemene of afzonderlijke beschikkingen van krijgsbevelhebbers uitgesproken inbeslagneming van wissen, bepaal ik hierbij het navolgende :

Artikel 1. De inbeslagneming van de wissen is uitgebreid tot al de groene, droge grauwe en geschilde {gepelde) wissen van om het even welke soort en lengte, die binnen het gebied van het General gouvernement voorhanden zijn. Zover in onderstaande artikelen niet anders is bepaald, is het verboden de in beslag genomen wissen te vervreemden, te vervoeren en te verwerken.

Artikel 2. Wie voorraden aan wissen in bewaring heeft, is verflicht, om het even of hij er vroeger al dan niet aangifte van heeft gedaan, de bij hem voorhanden hoeveelheden, met vermelding van eigenaar en ligplaats, aan te geven. Ingeval de „Kreischef” of een andere bevoegde overheid de wissen vroeger reeds vrijverklaard heeft, moet dat bij de aangifte vermelden worden. De aangifte moet in dubbel exemplaar gedaan worden op formulieren, die bij de „Kreischefs” of andere bevoegde overheden verkrijgbaar zijn gesteld. De ingevulde lijsten van aangifte moeten ten laatste op 15 april 1917 binnengekomen zijn bij de „Abteilung fur Handel und Gewerbe, Bohstoffverwaltungssteïle” {Afdeling voor handel en nijverheid, Kantoor voor grondstoffen) Kunstherlevingslaan 30, te Brussel.

Uit de aangifte moet blijken :
a) hoeveel bundels getrokken wissen
b) hoeveel bundels ongetrokken wissen er bij den inzender voorhanden zijn. Nog niet gesneden wissen moeten per begroeide teeltvlakte in hectaren worden aangegeven.

Artikel 3. De eigenaars, bezitters of ‘pachters van wisteelten, evenals de bezitters of beheerders van voorraden aan groene wissen zijn verplicht, er zorg voor te dragen dat hun voorraden bijtijds gesneden en geschild worden. Kan tot liet schillen in het eigen bedrijf niet worden overgegaan, dan mogen de groene misschien aan schillers verkocht worden. In zulke gevallen mag de verkoop en net ten gevolge daarvan noodzakelijk zijnde vervoer zonder toelating geschieden ; daarvan dient evenwel op de voorgeschreven formulieren aangifte te worden gedaan bij het kantoor bedoeld in het 4e lid van artikel 2. De schillers moeten de wissen op de behoorlijke wijze schillen en met de nodige zorg behandelen.

Artikel 4. Al de schors, voortkomend van het schillen der wissen, is hierbij in beslag genomen. Het is verboden schors van wissen dis strooisel, als mest of tot andere doeleinden te gebruiken. De schors van wissen moet gedroogd, behoorlijk gebundeld en tegen vochtigheid beschut worden. De bezitters, die de wissen schillen of doen schillen zijn daarvoor verantwoordelijk.

Artikel 5. Al de voorraden aan droge grauwe wissen of aan geschilde missen van om het even welk lengte, alsook aan schors van wissen mogen uitsluitend verkocht worden aan het huis Struss Vogel, meir 14, te Antwerpen, dat de „Kriegsivirtschafts-Aktiengesellschaft” vertegenwoordigt, of aan de opkopers van genoemd huis, die een opkopingstoelating van het vestingsgouvernement Antwerpen {Festungs-Gouvernment Antwerpen) kunnen vertonen. Bedoelde voorraden moeten aan genoemd huis te koop worden aangeboden ; ingeval de verkoop tot stand komt, zijn zij op uitnodiging tegen betaling met gereed geld af te leveren.
Voor geschilde wissen van eerste hoedanigheid van de beste sortering is de hoogste prijs per bundel van 1 meter.omvang, op den ezel gebonden, vastgesteld op 4.20 fr.; voor wissen van mindere hoedanigheid worden lagere prijzen betaald.
Heeft een bundel bij het overnemen niet den voorgeschreven omvang van 1 meter, dan worden voor elken ontbrekenden centimeter 0.20 fr. afgetrokken.
Voor schors van wissen van beste hoedanigheid op den spoorwegwagen geladen, is de hoogste prijs vastgesteld op 5 fr. per 100 kg.
De wissen en schors van wissen moeten op uitnodiging, gescheiden naar soorten volgens de onderrichtingen van het huis Struss é Vogel, in de door dit huis aangeduide spoorwegstaties stipt afgeleverd en geladen worden. De afdeling K. B. van het Generalgouvernement zal de voorraden aan droge grauwe en geschilde wissen, welke niet te koop aangeboden worden aan het huis Struss é Vogel, of waarvan de verkoop aan dit huis geweigerd wordt, tegen een ontvangbewijs {Gutschein) opeisen. In dit laatste geval zal de „Tteichsentschdigungskommission'” [Eijkskommissie tot regeling der schadeloosstellingen) de vergoeding vaststellen.

Artikel 6. De eigenaars, bezitters en pachters moeten hun wisteelten na het snijden bijtijds van onkruid zuiveren en voor de behoorlijke bewerking er van zorgen.

Artikel 7. Alleen het kantoor, dat in het 4e lid van artikel 2 aangeduid is, kan uitzonderingen op vorenstaande bepalingen toestaan. De inbeslagneming is niet toepasselijk op vroeger reeds door de „Kreischefs” of andere bevoegde overheden vrijverklaarde waren. In de aanvragen om een vrijverklaring of een vervoertoelating te bekomen is op te geven tot welke doeleinden en voor welke huizen de verkoop of de verwerking van de wissen of de schors zou moeten geschieden. Wissen en schors van wissen, die het huis Struss é Vogel aangekocht heeft, mogen zonder toelating vervoerd worden.

Artikel 8. Wie deze Verordening opzettelijk of uit grove nalatigheid overtreedt, wordt met ten hoogste 20.000 mark boete en met ten hoogste 2 jaar gevangenis of met één dezer straffen gestraft. De wissen en de schors van wissen, die het voorwerp der overtreding uitmaken, worden verbeurdverklaard. Ingeval de overtreding en het uit nalatigheid geschiedt, kun van de verbeurdverklaring worden afgezien. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsoverheden zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Brussel, den 21n maart 1917.
C. C. IV B 3989/11.

affiches uit de collectie KOKW
19170323 hoogste prijzen voor verkoop van gedorst meel zemelen brood

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s