21 maart 1917 woensdag Sint Niklaas

De lente begint vandaag. ’t Sneeuwt. Een harde winter gehad.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

tot en met 28 3 1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC

No. 324. — 21. maart 1917.
VERORDENING.
Verordening.
België wordt in twee bestuurlijke gebieden ingedeeld, waar van het eerste de provincies Antwerpen, Limburg, Oost- en West-Vlaanderen, alsook de arrondissementen Brussel en Leuven omvat, het tweede de provincies Henegouw, Luik, Luxemburg en Namen, alsook het arrondissement Nijvel. Het eerstgenoemd gebied zal vanuit Brussel, het laatstgenoemd van uit Namen bestuurd worden.
Alle nadere beschikkingen ter uitvoering der Verordening inzonderheid wat de inrichting van het bestuur der beide gebieden en de overgave der dienstzaken betreft, blijven voorbehouden.
Voor de bevoegdheden van het ministerie van Wetenschappen en Kunsten gelden, tot bedoelde schikkingen getroffen zijn, de voorschriften der Verordeningen van 25 oktober 1916, 12 december 1916 en 14 februari 1917 {Wet- en Verordeningsblad, bl. 2030, 3054 en 3319).
Brussel, den 21 maart 1917.

No. 324. — 21. maart 1917.
Verordening
Houdende opheffing der Verordening van 8 augustus 1916, betreffende verhoging van de postrechten op brieven en postkaarten voor het postverkeer met het Etappen- en Operatiegebied in West-België.
Mijn Verordening van 8 augustus 1916, betreffende verhoging van de postrechten op brieven en postkaarten voor het postverkeer met het Etappen- en Operatiegebied in West-België [Wet- en Verordeningsblad, Nr. 242), wordt met ingang van 20 maart 1917 opgeheven. De rechten op brieven en postkaarten voor het verkeer met het Etappen- en Operatie-gebied worden, te rekenen van die dag, algemeen in overeenstemming gebracht met de tarieven van de Wereldpostvereniging. Volgende rechten zullen geheven worden op
brieven tot 20 gram /r. 0,25,
voor elke 20 gram meer „ 0,15,
postkaarten enkele « „ 0,10,
met antwoordkaart „ 0,20,
De afzender moet al de brieven en postkaarten frankeren. Brussel, den 13 maart 1917,

No. 324. — 21. maart 1917. 2
Verordening. ***
In aanvulling mijner Verordening van 22 maart 1916, over het aanslaan van bomen, bepaal ik het navolgende :
De in § 2 voorgeschreven overhandiging van een beslagnemingsbewijs, kan vervangen worden door een (openbare *** Sehe Seite 1. — Voyez page 1. — Zie blz. 1. bekendmaking van de inbeslagneming. In dat geval, neemt de werking, waarvan sprake in § 3, aanvang op den dag dat de openbare bekendmaking verschijnt.
Brussel, den 16 maart 1917.

No. 324. — 21. maart 1917.
Verordening *
betreffend vuurwerkstukken.
1. Het is verboden vuurwerkstukken af U steken of op enige andere wijze te gebruiken. Het is eveneens verboden vuurwerkstukken te maken, et handel in te drijven en et in bezit te houden.
2. Wie vuurwerkstukken in zijn bezit heeft, moet er, onder vermelding van de hoeveelheid, ten laatste op 31 maart 1917 aangifte van doen bij de plaatselijke krijgsoverheid en ze (op bevel afleveren of de opgelegde wijze bewaren. S. Overtredingen worden met ten hoogste één jaar hechtenis, opsluiting en met ten hoogste 5.000 mark boete, of met één van beide straffen gestraft. De krijgsrechtbanken en de krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Brussel, den 16n maart 1917.

No. 324. — 21. maart 1917.
Verordening
Betreffende het overdragen van bevoegdheden der Belgische provinciale raden op de Voorzitters van het burgerlijk bestuur.
Onder gedeeltelijke buitenkrachtverklaring van artikel 66, lid 1, der provinciale wet van 30 april 1836, worden der Voorzitters van het burgerlijk bestuur {Presidenten de Zivilverwaltung) der provinciën gemachtigd, in vervanging der provinciale raden, na raadpleging van de bestendige afvaardigingen, de rekeningen van inkomsten en uitgaven voor het rekenjaar 1915 vast te stellen en de begroting der uitgaven voor het bedrijfsjaar 1917 te bepalen, evenals over het innen der vereiste middelen te beslissen. Deze Verordening is niet van toepassing op de provincie West-Vlaanderen ; zij wordt onmiddellijk van kracht.
Brussel, den 17 maart 1917.

affiches uit de collectie KOKW
19170320 uitoefenen visvangst op binnenwateren

Advertenties