5 maart 1917 maandag. Sint Niklaas

Geen Nieuws.

zie ook Oorlogsdagboeken Rafael Waterschoot wereldoorlog 1914 1918

tot en met 8 3 1917 geen nieuws overgeschreven uit NRC

No. 318. — 5. Maart 1917.
Verordening
betreffende het oprichten van een schoolraad voor de Duitse lagere school te Gent
§ 1. Voor de leiding der zaken der Duitse school te Gent en voor het beheer der nodige geldmiddelen, wordt een schoolraad opgericht.
§ 2. Deze schoolraad bestaat :
1. uit den dienstdoende Voorzitter van het burgerlijk bestuur {Pràsident der Zivilverwaltung) te Gent als als voorzitter en 2. uit een hogeren ambtenaar van het burgerlijk bestuur te Gent, die tevens plaatsvervanger is van den voorzitter, 3. uit den bestuurder der Duitse school te Gent,
4. uit twee personen, behorende tot de Duitse Kolonie in de ‘provincie Oost-Vlaanderen als leden. De leden van den schoolraad worden door den voorzitter benoemd.
§ 3. De schoolraad bezit de eigenschap der rechts’persoonlijkheid. In rechtszaken wordt de schoolraad vertegenwoordigd door den voorzitter of door dezes ‘plaatsvervanger.
§ 4. De raad moet in elk schoolkwartaal ten minste tot een zitting opgeroepen worden. In de zittingen worden de besluiten bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de stem van den voorzitter. De schoolraad mag steeds besluiten nemen, om ’t even hoeveel leden er aanwezig zijn.
§ 5. De voorzitter leidt de lopende zaken ; hij is gehouden den schoolraad te raadplegen in alle aangelegenheden van eeig belang, inzonderheid echter bij benoeming van onderwijskrachten.
§ 6. De geldzaken worden door een kashouder geleid. Deze wordt door een voorzitter benoemd en zal, zoo mogelijk, genomen worden onder de onderwijskrachten der Duitse lagere school.
§ 7. De kashouder moet jaarlijks rekenschap geven hij den schoolraad. Deze verleent ontlasting.
§ 8. De kashouder mag alleen O’p aanwijzing van den voorzitter of van dezes plaatsvervanger betalingen doen.
§9. Het bedrijfsjaar begint op 1 oktober van elk jaar en eindigt den 30n september van het volgend jaar. Voor elk bedrijfsjaar zal een begroting der inkomsten en uitgaven opgemaakt worden. De begroting moet door het Hoofd van het burgerlijk bestuur [Verwaltungschef] bij den Generalgouverneur in België worden goedgekeurd. De bevoegdheid van den voorzitter of van dezes plaatsvervanger tot het opleggen van betalingen, blijft beperkt tot de bedragen die in de begroting voorkomen.
§ 10. Binnen twee maand na afloop van elk bedrijfsjaar stuurt de schoolraad, aan het Hoofd van het burgerlijk bestuur bij den Generalgouverneur in België, een verslag over al de gebeurtenissen van enig belang, die in het afgelopen schooljaar zijn voorgekomen, als ook over den gang van het schoolbeheer en over het aantal leerlingen. Bij dat verslag zal een o-p grond der kasboeken afgesloten rekening over het afgelopen bedrijfsjaar gevoegd worden.
Brussel, den 14n februari 1917.

No. 318. — 5. maart 1917.
Aanvullingsverordening ***
tot de „Verordening van 10 augustus 1915, betreffende aangifte van rekgombanden, oude rekgom, rekgomafval, ruwe rekgom en rekgomwaren, gewijzigd bij Verordening van IT oktober 1916 “.
De banden van motorrijwielen zijn eveneens aan de in artikel 1 vastgestelde verplichting M aangifte onderworpen. Ingeval zij nog niet aangegeven zijn, moet dit ten laatste 24 maart 1917 geschieden hij de „KraftfahrsteW , die voor de ‘provincie bevoegd is.
Brussel, den 27n februari 1917.
G. G. Vlh 6356/M.

tot en met 6 3 1917 geen nieuwe affiches

voorblad uit la baïonnette

Advertenties