21 october 1916 zaterdag Sint Niklaas

Leonie Lentacker verdiendt deze week op de fabriek fr;2,75.
’t Brood kost van heden af 0,46 fr: de kilo.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

niets overgeschreven uit NRC

No. 266. — 17. OKTOBER 1916. Pag. 2821
Verordening *** betreffend het opnemen en in beslag nemen der stapels snelwerktuigstaal(rapidestaal).
Onder opheffing van de voorschriften der Verordening van 22 April 1916 betreffend het aanslaan en stapelaangeven van mangaan, wolfram enz van 22 april*
(Weten Verordeningsblad bl. 2078), zover er op wolframstaal met (en minste l% wolframgehalte (artikel 1, klasse 4) betrekking hebben, wordt het navolgende bepaald:

Art. 1. Het in beslag nemen. Hierbij wordt al het snelwerktuigstaal van om het even welke soort en benaming in beslag genomen. Onder snelwerktuigstaal is te verstaan staal in legering met wolfram (tungsten), vanadium of iridium, zoals bij voorbeeld de merken: Novo, Capital, Tireless, Mushet, Bôhler-Rapid, Becker-Rapid, Torno, Velocity, Goliath, Clifton, Armstrong, e. a. De inbeslagneming strekt zich uit op snelwerktuigstaal onder vorm van staven in oorspronkelijke toestand of in stukken gesneden, op snelwerktuigstaal onder vorm van gans- of halfafgewerkte, nieuwe of gebruikte werktuigen van om het even welke soort, alsook op afval van om het even welke soort en hoeveelheid.

Art, 2. Het aangeven der stapels. Al de stapels voorwerpen, die krachtens artikel 1 onder de inbeslagneming vallen, moeten, ten laatste op 31 october 1916, schriftelijk aangegeven worden bij de Afdeling voor handel en nijverheid, kantoor voor grondstoffen (Abteilung fur Handel und Gewerbe, Rohstoffverwaltungsstelle), Kunstherlevingslaan 30, te Brussel. De belanghebbenden zullen voor de aangifte gebruik maken van de daartoe voorgeschreven lijsten van aangifte. Deze zijn kosteloos de te verkrijgen bij den bevoegden „Kreischef’ (Abschnitts- Kommandeur) , alsook op de Afdeling voor handel en nijverheid (kantoor voor grondstoffen). Vroeger gedane aangiften, b. v. op grond van de hoger vermelde Verordening „betreffend het aanslaan en stapelaangeven van mangaan enz. ontslaan niet van de verplichting tot aangifte. Heeft een en dezelfde onderneming bijhuizen binnen het gebied van het Generaal-Gouvernement, zoo moet voor elk dezer bijhuizen een afzonderlijke lijst van aangifte worden ingevuld.

Art, 3. Personen, vennootschappen, enz., die onder toepassing van deze Verordening vallen. Vallen onder toepassing van deze Verordening: a) alle nijverheidsondernemers en -ondernemingen in wier bedrijf de onder artikel 1 opgesomde voorwerpen voortgebracht of verwerkt, gebruikt of verbruikt worden, zover de stapels zich bij hen in bewaring of onder toltoezicht bevinden;
b) alle personen en handelshuizen, die zulke voorwerpen wegens hun handelsbedrijf of anders uit winstbejag in bewaring hebben, zover de stapels zich bij hen in bewaring of onder toltoezicht bevinden;
c) alle gemeenten, openbaar rechtelijke lichamen en verenigingen, in wier bedrijf zulke voorwerpen voortgebracht, verwerkt of verbruikt worden, of die zulke voorwerpen in bewaring hebben, zover de stapels zich bij hen in bewaring of onder toltoezicht bevinden. Bij stapels, die op vreemde zolders, stapelplaatsen of andere bergplaatsen liggen, zijn, bijaldien hij die gerechtigd is om over de stapels te beschikken, deze zelf niet onder het slot houdt, de bezitters der betreffende bewaarplaatsen voor het naleven dezer Verordening verantwoordelijk. Zijn binnen het gebied van het Generaal-Gouvernement bijhuizen voorhanden (fabrieken, filialen, kantoren en dergel,), zo is het hoofdhuis ook voor de aangifte van deze bijhuizen verantwoordelijk (zie artikel 2),

Art. 4. Werking der inbeslagneming. Het is verboden, de voorwerpen die onder de inbeslagneming vallen, op welke wijze ook te gebruiken, te verwerken of er enige wijziging aan toe te brengen. Afgewerkte werktuigen uit snelwerktuigstaal, waarvan bewezen kan worden, dat zij op het ogenblik van het in kracht treden dezer Verordening nog in gebruik waren, mogen voorlopig ook verder in gebruik blijven; het kantoor voor grondstoffen kan evenwel de verdere benuttiging van deze werktuigen verbieden. De Afdeling voor handel en nijverheid kan, in bijzondere gevallen, naar aanleiding van schriftelijke aanvragen uitzonderingen op het verbod van lid 1 toestaan. Behoudens in onderstaande gevallen van uitzondering, is het verboden over de voorwerpen, die onder de inbeslagneming vallen, enige rechtszakelijke beschikking te treffen of bedoelde voorwerpen op welke wijze ook van bezit te doen veranderen.

Art. 5. Toelating tot vervreemding. Het is toegelaten de onder toepassing der Verordening vallende voorwerpen te verkopen:
1. aan de „Zentral-Einkaufsgesellschaft fur Belgien\ 54 Koloniënstraat, te Brussel;
2. aan de personen, die een schriftelijke machtiging hebben van de Afdeling voor handel en nijverheid, om bedoelde voorwerpen aan te kopen. Verder zijn rechtszakelijke beschikkingen, op grond van een schriftelijke goedkeuring der Afdeling voor voor handel en nijverheid, hij wijze van uitzondering toegelaten.

Art. 6. Prijzen.
De kantoren en personen, die op grond van artikel 5 gemachtigd zijn aankopen te doen, zullen voorshands voor één kilogram snelwerktuigstaal volgende prijzen betalen franko geleverd. Verzamelplaats voor staal (Stahl Sammellager) Brussel-Zuidstatie: met Tan 6% tot 8% wolframgehalte van 5 tot 7.50 frank z ijn hoedanigheid van eigenaar hoeft te bewijzen, den koopprijs naar bevinding van de ontleding. Mogelijke veranderingen in vorenstaande prijzen, julien bij wege van openbare bekendmaking door de Afdeling voor handel en nijverheid ter kennis gebracht worden.

Art. 7, Onteigeningsrecht. Het snelwerktuigstaal onder vorm van staven en stukken of aïs afval, dat onder toepassing dezer Verordening volt, doch ten laatste op 15 december 1916 niet vrijwillig aan de in artikel 5 opgesomde kantoren en personen verkocht zou zijn, kan, op voorstel van de Afdeling voor handel en nijverheid, ten bate van het Duits legerbestuur (Deutsche Heeresverwaltung) onteigend worden. In dit laatste geval bekomt de onteigende eigenaar een opeisingsbekentenis; de „Reichsentscadigungskommission” (Rijkskonmissie tot regeling der schadeloosstellingen) kent, overeenkomstig de bestaande grondregels, de schadeloosstelling toe.

Art. 8. Strafbepalingen.
Wie de bepalingen dezer Verordening opzettelijk of uit grove nalatigheid overtreedt, wordt met ten hoogste 5 jaar gevangenis en met ten hoogste 25,000 “mark boete, of met één dezer beide straffen gestraft. Bovendien kan het voorwerp, waarop de strafbare handeling betrekking heeft, bij vonnis ten bate van het Duits legerbestuur verbeurdverklaard worden; in geval van opzettelijke overtreding moet de verbeurdverklaring worden uitgesproken. De poging tot overtreding is strafbaar. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
De stapelaangifte overeenkomstig vorenstaande Verordening waarborgt straffeloosheid aan al wie de bepalingen aangaande wolframstaal uit de Verordening van 22 April, „betreffend het aanslaan van stapel aangeven van mangaan, wolfram\ enz. heeft overtreden^ in geval bij de afkondiging van vorenstaande Verordening evenwel nog geen strafvordering aanhangig was gemaakt. Brussel, den 30n september 1916.
C, C, IV./R. 20139.

afbeelding komt van https://hetarchief.be/nl/media/verordeningsblad-voor-het-etappengebied-van-het-4e-leger/sOE5ZVWeNJ6XZQoF7CfsK6zz

20 october 1916 vrijdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

overgeschreven uit NRC
19161020 – In de Doubroutcha moet de Roumeen opnieuw voor de Centralen wijken. 

No. 265. — 15 OKTOBER 1916.
VERORDENING. ***
aanvulling mijner Verordening van 16 September 1916 over de stapelaangifte van zwavel, zwavelhoudende grondstoffen, zwavelzuur, asbest, asbestfabricaten en natriumfluosilicaat (Wet- en Verordeningsblad, nr. 257, bl. 2671) bepaal ik het navolgende:

Art. 1. Al de stapels boraks (NaBO), die op 20 Oktober 1916 binnen het gebied van het Generaal-Gouvernement voorhanden zijn en meer dan 50 kg. bedragen, moeten ten laatste op 1 November 1916 bij het Hoofd van het burgerlijk bestuur, Afdeling voor handel en nijverheid, kantoor voor grondstoffen (Verwaltungschef Abteïlung fur Handel und Gewerbe, Rohstoffverwaltungsstelle), aangegeven worden.

Art. Voor het overige zijn de voorschriften uit voornoemde Verordening van 16 September 1916 op de aangifte van boraks en op het houden ter beschikking van de aangegeven stapels van toepassing.
Brussel, den 7n Oktober 1916.
C. C. IV A 15120.

afbeelding uit j’ai vu koningin Elisabeth bij kinderen van de slachtoffers van den Duits

19 october 1916 donderdag. Sint Niklaas

Mama gaat naar Antwerpen Albert betert (onderlijnd).

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

niets overgeschreven uit NRC

vervolg en einde deze verordening
Voor Masse 7: In brede trekken vernielden of de machines met de hand bewogen of door stoom of elektriciteit gedreven worden; in geval zij door stoom worden gedreven, de stookvlakte en het weerstandsvermogen van den ketel het vermogen van de machine in P. K. opgeven: in geval zij door elektriciteit worden gedreven, het aantal motoren in P. K., de sterkte van den stroom en de spanning opgeven. Het hoogste draagvermogen en een bondige beschrijving van de hef- en bewegingstoestellen geven. In ’t bijzonder voor gewone kranen, portaal- en brugkranen vermelden, of zij ingebouwd of beweegbaar zijn, de breedte aan de binnenzijde tussen de voetstukken, den afstand tussen de sporen, de hoogte aan de binnenzijde, de grootste afstand tussen de vrachthaak en den grond opgeven. voor draaikranen: den afstand tussen de sporen de grootste vracht en de grootste afstand tussen den vrachtwagen den grond opgeven.
Voor klasse 8: de soort van de weg te nemen stof vermelden; opgeven of de machine door stoom of elektriciteit gedreven wordt; in h et eerste geval, de stookvlakte en het weerstandsvermogen van den ketel, evenals het vermogen van de drijfmachine opgeven; in het tweede geval, het aantal drijfmotoren en hun vermogen, de sterkte van den stroom en de spanning opgeven. Het grootste schepbereik van den grijpemmer, het grootste draagvermogen en de grootste voordelige tilhoogte boven den grond opgeven. Bondige inlichtingen geven omtrent de hef- en bewegingstoestellen. Voor klasse 9: vermelden of de machines met de hand bewogen of door stoom of elektriciteit gedreven worden; of het droog-, zwem- of spoelbaggers zijn. Het vermogen per uur, de stookvlakte en het weerstandsvermogen van den ketel, het vermogen der machines in P.K., alsook het aantal elektromotoren, hun vermogen, de sterkte van den stroom en de spanning opgeven. Een bondige beschrijving van de algemene inrichting geven, en zoo mogelijk, er een schets of een afbeelding bijvoegen. De aangiften, hij de „Kreischefs” of Kommandanturen binnengekomen, moeten over den dienstweg aan den „General der Pioniere hij het Generaal-Gouvernement te Brussel worden overgemaakt.
Brussel, den 22n september 1916.

eigen postkaart: Antwerpen Sint Camillusgestichtwintertuin

18 october 1916 woensdag. Sint Niklaas

Niets aan te stippen.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

overgeschreven uit NRC
19161018 – Sailly Saillisel aan de Somme door de Fransman bezet.

vervolg onderrichting
f) vermelden of de machine een loodrechte of waterpas schijf heeft; aanduiden of zij een vervoerslede heeft voor het te bewerken stuk; enige aanduidingen omtrent de soort der uitvoerbare freeswerken.
g) vermelden of de machine op zich zelf staat dan wel aan den muur bevestigd, loodrecht, of waterpas is; de hoogste grootte der te boren gaten opgeven.
h) de grootste doorsnede en de diepte der gaten opgeven, vermelden of er een toestel tot het boren en groeven van wielnaven is.
i) enige aanduidingen geven omtrent de dikte en de lengte der spaken en hamerstelen die vervaardigd kunnen worden en het aantal stukken opgeven die tegelijkertijd kunnen vervaardigd worden,
k) de hoogte der spitsen en den afstand tusscn dezelve opgeven. 1) enige aanduidingen geven omtrent de soort en de grootte der te scherpen sagen, messen. frezen, enz. vermelden of de voortbeweging met de h and of automatisch geschiedt.
Voor Masse 4: a, b, c) de soort der pomp (enkel of meervoud werkend niet zuiger, plungerzuiger of met tegendruk, het vermogen in liter per uur, of, indien deze niet bekend voor a) en b) ; het aantal cilinders, de binnendoorsnee van de cilinders, de doorsnee van den zuiger, van de plungerzuiger en van de zuigerstang, de speelruimte van den zuiger; voor c); de binnendoorsnee van de zuig- en van de uitstromingsklep; verder voor a), b) en c); drukhoogte in meter, soort der drijfkracht, aantal wentelingen.
d) de soort der drijfkracht, het aantal wentelingen, hoogste bedrijfsdruk in atmosferen of mm. waterzuil opgeven; verder het aantal der cilinders en de binnendoorsnee der cilinders, de speelruimte van den zuiger en zoo mogelijk de luchtlevering per uur in m2, de binnendoorsnee van de zuig- en van de uitstromingsklep.
e) voor vleugelluchtverversers opgeven: of het a een tafel- of wand- of zoldering- .of muurluchtververser is; de soort der drijfkracht, het aantal wentelingen per minuut, de doorsnee van het vleugelrad, en den druk in mm. waterzuil vermelden; voor turbocompressoren het aantal wentelingen, de hoogste bedrijfsdruk, de doorsnee van de zuig- en uitstromingsklep en zoo mogelijk de leverbare hoeveelheid per uur in m2 opgeven. Voor klasse 5: aard van het materiaal opgeven, vermelden of er randen, handen en repen zijn, de binnendoorsnee, en de wanddikte aanduiden.
Voor klasse 6: korte aanduidingen geven (omtrent den bouw (waterpas of loodrecht), de trommel of katroldoorsnede, de dikte en het weerstandsvermogen van het touw of van de ketting, de draag- of trekkracht; indien deze onbekend zijn, de lengte van den arm der draaikruk, de doorsnee en de breedte der drijfriemschijf, de werkkracht en het aantal wentelingen der drijfmachine en de overdrachtsverhouding tussen drijfkracht en trommel opgeven.
 

vervolg serie Sint Camillus zaal d Antwerpen

17 october 1916 dinsdag. Sint Niklaas

Niets te melden.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

niets overgeschreven uit NRC

No. 265. — 15. oktober 1916 (als je dit leest is het duidelijk dat ze een catalogus maken voor de Duitse bedrijven zodat alles gestructureerd kan leeggeroofd worden

Uitvoeringsbepalingen bij de Verordening^ van 25 September 1916 GG. J. Illa No. 17090 16 betreffend de stapelopneming van machines met alle toebehoren. De aangiften moeten voor de machines in elk geval vermelden:
Bezitter, bergplaats, fabriekmerk (vervaardiger), ouderdom toestand, of de machinei al dan niet in gebruik is. Voor elke klasse moet een bijzonder meldingsblad worden gebruikt. Verder moet m£n:
Voor klasse 1: vermelden of de machines beweegbaar of onbeweegbaar zijn, de gemiddelde en hoogste werkkracht in PK., aantal: wentelingen per minuut, de overdruk in atmosferen, stookvlakte van den ketel in m^ aangeven.
Voor klasse 2: vermelden of door stoom of door elektriciteit gedreven worden; (in dit laatste geval, of zij hun stroom rechtstreeks uit een geleidingsnet of wel door middel van accumulatoren ontvangen); of de inrichting rechtstreeks voor het vervoer van personen of vrachten gebruikt kan worden (zoals dit h. V. het geval is hij personen- of vrachtmotorwagens), dan wel of dit alleen door middel van tussentoestellen mogelijk is (zoals, h. v., hij inrichtingen voor stoomploegen); het vermogen van den in de inrichting ingebouwde motor — hij stoomdrijfkracht, stookvlakte van den ketel en bedrijfsoverdrukking in atmosferen; — hij elektrische drijfkracht, stroomsoort en spanning, opgeven hoeveel personen- of vrachtwagens kunnen getrokken worden: verder het gewicht der zware kracht en de eigenlijke laadvlakte.

Voor Masse 3:
a) vermelden of de machines waterpas of loodrecht zijn; ook de doorsnede of de dikte en de breedte van het te zagen hout opgeven, hoogst mogelijk aantal zagen, breedte van het zaagblad; hij blokzagen, of de stam in de lengte of dwars gesneden wordt.
b) de middellijn van het vliegrad en de grootste breedte van het zaagblad, de grootste hoogte van de zaagsnede evenals den aard van het vermogen opgeven en vermelden of de machine waterpas of loodrecht is.
c) middellijn van het vliegrad en de grootste breedte van het zaagblad opgeven. d) de doorsnee van het zaagblad, de breedte en de lengte van de tafel opgeven en verwielden
of het gestel van ijzer of van hout is. Bij zoomzagen bovendien enige aanduidingen omtrent gestel, tafel en omtrent het vermogen geven; bij slingerzagen, of zij aan de zoldering, aan den grond of aan den muur vastgemaakt zijn, of zij ijzeren of houten ramen hebben; de lengte van het raam opgeven; by tuimelzagen de grootste te bereiken breedte en diepte der groeven; bij schrobzagen enige aanduidingen geven over de wijze van gebruik.
e) de breedte van het schaafmes, de breedte en de lengte van de tafel, het aantal der schijven en de soort van messen opgeven.
postkaart eigen bezit Sint Camillus Verbandkamer (in dit ziekenhuis verbleef de broer van Raphaël)

16 october 1916 maandag. Sint Niklaas

Geen nieuws. (3 dagen geen nieuws)

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

ook niets overgeschreven uit NRC

vervolg en einde verordening
Art. 5. Alle personen, die deze machines in bewaring hebben, zijn gehouden aangifte te doen.

Art. 6. Wie verzuimt de voorgeschreven aangifte te doen of ze onvolledig of onjuist doet, of wie zonder toelating van den generaal der genie bedoelde machines van bezitter doet veranderen of ze vervoert, wordt met ten hoogste 6 maand gevangenis of ten hoogste 20.000 mark boete gestraft. Beide straffen kunnen ook tegelijk uitgesproken worden. Aan te geven stapels, die verzwegen zijn, kunnen ten bate van het Duitse legerbestuur verbeurd verklaard worden.

Art. 7. Bevoegd tot rechtsvervolging zijn de Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers.

Art. 8. De generaal der genie bij het Generaal-Gouvernement in België, is gerechtigd, uitvoeringsbepalingen bij deze Verordening uit te vaardigen.
Brussel, den 25n September 1916.
17090/16.

nog een postkaart van Sint Camillus Antwerpen, weet niet van welk jaar maar zoveel verandert er niet in een ziekenhuis

15 october 1916 zondag Sint Niklaas

Mama gaat naar Antwerpen, Albert betert (onderlijnd)
ps (verblijft in Sint Camillus vandaar de Antwerpse foto’s)

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

tot en met 17-10 niets overgeschreven uit NRC

vervolg verordening
Klasse 4. Toestellen voor het aanzuigen en verdringen van water, stof, slijk enz. (pompen luchtverversers, compressoren) en wel:
a) Alle handpompen in fabrieken waar het werk stil ligt in pakhuizen, evenals in fabrieken, die zulke pompen vervaardigen;
b) Alle zuiger- en stoompompen en met drijfkracht bewogen pompen;
c) Alle centrifugaalpompen, met tandradaandrijving, door -stoom of drijfkracht bewogen pompen;
d) Alle compressoren voor lage of hoge drukking;
e) Alle vleugellucht verversers en turbocompressoren voor lage of hoge drukking.
Klasse 5. Alle stapels aan niet ingebouwde huizen* voor water-, gas- en luchtleiding, uit gegoten ijzer, gesmeed ijzer of blik.
Klasse 6. Alle kaapstanders en windassen voor kabel of kettingwerk.
Klasse 7. Alle met de hand bewogen en door stoom of of elektriciteit gedreven, ingebouwde of beweegbare gewone kranen, portaal- en brugkranen, evenals alle met de hand bewogen en door stoom of elektriciteit gedreven beweeg”- bare draaikranen.
Klasse 8. Alle beweegbare door stoom of elektriciteit gedreven baggermachines met grijpers.
Klasse 9. Alle met de hand bewogen en door stoom of elektriciteit gedreven grondgraafmachines, drijf- en zuigbaggermachines.

Art. 3. De aangiften moeten ten laatste op 31 oktober 1916 hij de „Kreischefs” of hij de Kommandanturen ingediend zijn. Van 1 oktober af is elke bezitsverandering en het vervoer der opgesomde voorwerpen, zonder de toelating van den generaal der genie (General der Pioniere), verboden.

Art. 4. Alle machines van den onder artikel 2 aangeduid en aard, welke na 1 Oktober 1916 afgewerkt worden, zijn binnen 8 dagen aan te geven.

postkaart eigen bezit
Antwerpen Sint Camillusgesticht kapel

14 october 1916 zaterdag Sint Niklaas

Leonie Lentacker verdiendt deze week op de fabriek fr:3,75.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

niets overgeschreven uit NRC

No. 265. — 15. OKTOBER 1916.
Verordening *** betreffend de stapelopneming van machines met alle toebehoren.

Art. 1. Alle onder artikel 2 opgesomde machines, die binnen het gebied van het Generaal-Gouvernement in privaat bezit voorhanden zijn, moeten worden aangegeven. Voor de aangifte dient de op 1 oktober 1916 voorhanden stapel tot maatstaf.

Art. 2. Volgende voorwerpen moeten aangegeven worden:
Klasse 1. Alle beweegbare en onbeweegbare lokomobielen.
Klasse 2. Alle niet op sporen lopende vrachtlokomotieven en vrachtmotorwagens door stoom of elektriciteit gedreven, dus ook stoomrolblokken, trekmachines voor stoomploegen en andere dergelijke trektoestellen.
Kîasse 3. Houtbewerkingsmachines;
a) Alle ramen voor zagen, spanzagen en blokzagen, waarbij het zaagblad op dezelfde wijze als in een zaagraam bewogen wordt;
b) Alle bloklintzagen;
c) Alle gewone lintzagen, waarvan de vliegradraddoorsnee meer dan 600 mm. bedraagt;
d) Allerhande cirkelzagen zoals tafelcirkelzagen, zoomzagen, slingerzagen, tuimelzagen (zogenaamde groefzaag), schrobzagen, enz.;
e) Alle schaafmachines en wel africht-, ploeg-, keel-, plet- of diktenschaafmachines (deze laatste wanneer de schaafbreedte meer dan 300 mm. bedraagt,) enz.;
f) Allerhande freesmachines met loodrechte of waterpasschijven;
g) Alle gewone loodrechte en waterpas boormachines, die aan niets vastgemaakt zijn, die aan den muur of aan zuilen vastgemaakt worden, enz.;
h) Alle lengteboor- en steekmachines;
i) Alle machines voor het afwerken van wielspaken, hamerstelen, en dergelijke voorwerpen;
k) Allerhande houtdraaibanken;
1) Alle soorten van slijpmachines lot het scherpen van zagen, schaafmessen frezen enz,

postkaart eigen bezit Antwerpen Sint Camillusgesticht zaal a

13 october 1916 vrijdag Sint Niklaas

Te Brussel geven ze 100 franken voor 100 kgr. patatten.
In Lokeren zijn 600 jongelieden van 17 tot 45 jaar naar Duitschland weggevoerd om ginds voor hun (Duitschland) te gaan arbeiden. Al deze lieden trokken van het ondersteuningskommiteit.
Mama gaat naar Antwerpen, Albert betert voortdurend.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

overgeschreven uit 19161013 – De Fransche kleine kruiser Rigel in de Middelandsche zee door de Duitschers getorpedeerd en gezonken. 

No. 264. — 12. OKTOBER 1916. 21
Verordenîng, *** betreffend vergaderîngen en verenigingen.
Ter wijziging mijner Verordening van 26 Met 1916 betreffend vergaderingen en verenigingen (Wet- en Verordeningsblad voor de bezette streken van België, bî. 2206), verorden ik het navolgende:

Art. 3 van voornoemde Verordening moet als volgt worden gelezen:

Art. 3. Voor vergaderingen van bijzonderen is ook de voorafgaande toelating nodig. In plaats van de toelating volstaat de voorafgaande kennisgeving, wanneer het vergaderingen met zuiver kerkelijke-, gezellige-, wetenschappelijke-, beroeps- of kunstdoeleinden betreft. Voor vergaderingen, die in het Wet en Verordeningsblad aan te kondigen zijn, is geen voorafgaande kennisgeving nodig.
Brussel, den lOn Oktober 1916,
C. C. V. 9928.

uit Manchester Guardian
Brussel Duitse infanterie wandelt Brussel binnen en het regent aug 1914

12 october 1916 donderdag. Sint Niklaas

Geen nieuws.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

niets overgeschreven uit NRC

vervolg verordening
§ 5. Banketbakkerijwaren van de onder § 2 aangeduide soort, die tot op den dag der afkondiging van deze Verordening gemaakt zijn, mogen tot en met 15 november 1916 te koop gesteld en verkocht worden. Van den 16n november 1916 af is ook dat verboden, indien, overeenkomstig § 4, geen uitzondering werd toegestaan. De voorzitters der provinciale Oogstkommissies, kunnen de tijdruimte op aanvraag verlengen.

§ 6. De voorzitters der provinciale Oogstkommissies zijn bevoegd door hunne lasthebber
a)alle tot het uitvoeren dezer Verordening nodige vaststellingen te doen,
b) buiten de straffen voorzien onder

§ 7: .1} bakhuizen en bakinrichtingen, waarin zonder toelating banketbakkerijwaren ( § 2) worden gemaakt, te sluiten,
2) van den dag der afkondiging dezer Verordening af alle aangetroffen, zonder toelating gemaakte banketbakkerijwaren ( § 2), evenals
3) alle meelvoorraden die tot het maken van verboden ( § 2) bestemd z^n, en,
4) van den 16n november 1916 af, bovendien alle te koop gestelde of verkochte banketbakkerijwaren ( § 2) y zonder betaling verbeurd te verklaren en ten bate der bevolking aan het gemeentebestuur over te maken.

§ 7. Wie de bepalingen dezer Verordening overtreed wordt met ten hoogste 6 maand gevangenis en met ten hoogste 2000 mark boete of met één van deze beide straffen gestraft. Bevoegd tot oordeelvellen zijn de krijgsbevelhebbers en de krijgsrechtbanken,
Brussel, den 6n oktober 1916,
Z. E. K, 1123,

afbeelding uit 1914 Manchester Guardian Brussel intocht Duitsers