29 october 1916 zondag.

Geen nieuws.
(spijtig dat je niet weet waarom er 4 dagen geen nieuws was,ziek, in Antwerpen of elders aan het werk)

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org nu ook smartphoneversie voor 1914

overgeschreven uit nrc
19161029 – De Russische kruiser Sebastoplol loopt voor Noorwegen op eene mijn en zinkt.

verordning huiden vellen en looistoffen vervolg
§ 6. Alleen de „Kriegsleder A. G.”, kantoor te Brussel, en de door het Hoofd van het burgerlijk bestuur, afdeling voor handel en nijverheid (Verwaltungschef, Abteilung fur Handel und Gewerbe) gemachtigde handelaars en verenigingen van handelaars hebben het recht aan te geven waren aan te kopen. Deze handelaars en verenigingen van handelaars moeten de waren, die zij bijeengebracht hebben, ten kope ter beschikking stellen van de „Kriegsleder A. g:
Komt er geen onderhandse aankoop tot stand, zoo kan het Generaal-Gouvernement, sectie K. R., de betreffende waren onteigenen; in dit geval ontvangt de leveraar, nu het vervoer der waren, een ontvangstbewijs (Empfangsschein) over de soort en de hoeveelheid van het geleverde. De „Reichsentschadigungskommission „(Rijkskommissie tot regeling der schadeloos- stellingen) beslist volgens de bestaande grondregelen over de schadeloosstelling.
§ 7. Nijveraars en ambachtslieden, die aan te geven waren in hun eigen bedrijf verwerken, mogen voorshands van hun voorraad maar zoveel afnemen, als tot het voortzetten van hun bedrijf in den bestaanden omvang vereist is. Voor het overige is elke rechtszakelijke beschikking over aan te geven waren slechts dan geoorloofd, wanneer een vrijgavebrief (Freigabeschein) toelating geeft er over te beschikken. Het Hoofd van het burgerlijk bestuur, afdeling voor handel en nijverheid, levert dezen vrijgavebrief af; aanvragen betreffend de vrijgavebrieven moeten tot de „Kriegsleder A. GJ\ kantoor te Brussel, gericht worden.
§ 8. Wie de voorschriften dezer Verordening opzettelijk of uit grove nalatigheid overtreedt, wordt, bijaldien volgens een andere strafwet geen hogere straf is voorzien, met ten hoogste één jaar gevangenis en ten hoogste 20,000 mark boete of met één van deze straffen gestraft. Bovendien kunnen de voorwerpen, waarop de strafbare handeling betrekking heeft, verbeurdverklaard worden; bij opzettelijke overtredingen moet de verbeurdverklaring worden uitgesproken. De poging tot overtreding is strafbaar.

§ 9. Bevoegd tot oordeelvellen zijn de Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers. Brussel, den 10n Oktober 1916.
C. C. IV A 16116.

affiche collectie KOKW en erfgoeddatabank land van Waas