9 october 1916 maandag, Sint Niklaas

Bij gebrek aan waren is de Amerikaanschen Winkel voor de eerste maal deze week gesloten.
We kopen patatten aan 25 franken de 100 kgr.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

niets overgeschreven uit NRC

kleine inhaaloperatie wat verordeningen betreft

No. 260. — 1. OKTOBER 1916.
BEKENDMAKING.
Op grond van de artikelen 9, 11, 13, 29 en 31 der organiekewet van 15 Juli 1849 tot regeling van het Hoger onderwijs en op grond van het hesluit van 12/22 Augustus 1916 rakende instelling van ere-professoraten, heb ik navolgende verdere benoemingen aan de Universiteit Gent gedaan:
zijn benoemd:
professor fur deutsche Literaturgeschichte und wissenschaftliclie Grammatik der deutschen Sprache (Verf. vom 2. September 1916).
18. Herr A. Vlamynck, Doktor der Geschichte, Hilfsarchivar am Staatsarchiv zu Gent und Lehrer am Mâdchenathenâum zu Gent, zum Dozenten fur Palaographie und die sonstigen historischen Hilfswissenschaften, als Nachfolger des verstorbenen Dozenten V. Van der Haeghen (Verf. vom 2. September 1916).
II. In der juristischen Fakultàt: 19. Herr J. L. M. Eggen, Dokter der Rechte, Advokat am Appelhof in Gent und Privatdozent an der Universitât Amsterdam, zum ausserordentliehen Professor fur Rechtsgesehichte, burgerliches Recht und Zivilprozessrecht (Verf. vom 9. September 1916). III. In der naturwissenschaftlichen Fakultàt:
20. Herr T. Vernieuwe, Generaldirektor im Ministerium fur Landwirtschaft und offentliche Arbeiten, zum ordentliehen Honorar-professor fur Geschichte der Landwirtschaft und des Gartenbaues (Verf. vom 6. September 1916).
21. Herr F. Brûlez in Watenuaal, Ingénieur der burgerlichen Baukunde, Ingénieur 2. Klasse in der Verwaltung des Telegraphen- und Telephonwesens, zum ausserordentlichen Professor fur darstellende Géométrie (Verf. vom 9. September 1916). IV. In der medizinischen Fakultàt:
22. Herr Arthur Claus, Doktor der Medizin, praktischer Art in Antwerpen, Chefarzt der Irrenan stalt in Mortsel, zum ordentlichen Honorarprofessor fur Psychiatrie und Neurologie (Verf. vom 13. September 1916).
23. Herr Reimond Speleers, Doktor der Medizin, praktischer Arzt in Gent, zum ordentlichen Professor fur Augenheilkunde (Verf. vom 13. September 1916).
24. Herr E. Van Bockstaele, Boktor der Medizin, praktischer Arzt, Direktor des Chirurgischen Instituts und Sanatoriums zu Grammont, zum ordentlichen Honorarprofessor fur allgeMeine und praktische Chirurgie (Verf. vom september 1916).
Brussel, den 23. September 1916.

No. 261. — 4. OKTOBER 1916.
BEKENDMAKING,
De Rector der Gentsche Hoogeschool maakt den belanghebbenden beketnd, dat op 30 october een zittijd zal geopend worden voor het afnemen der examens tot het bekomen der wettelijke academische graden. De inschrijvingen worden aanvaard op het sekretariaat der Hogeschool (Plateaustraat, te Gent) van 4 tot 20 october alle werkdagen van 11 tot 12 uur. Men mag zich ook per brief laten inschrijven, indien het nodige inschrijvingsbedrag te gelijkertijd wordt opgestuurd. N.B. De examens mogen, volgens keus der recipiendi, in het Frans of in het Vlaams worden afgelegd. Gent, den In october 1916.
C. C. Illh 993.

No. 262. — 7. OKTOBER 1916. (Nihil).
No. 263. — 9. OKTOBER 1916.
Verordening *** betreffend drijfriemen en drijfkabels.

§ 1. Al de stapels drijfriemen uit leder of uit andere stoffen en drijfkabels uit hennep of uit andere stoffen, die op 10 oktober 1916 in het gebied van ket Generalgouvernement voorhanden zijn^ moeten ten laatste op 1 November 1916, bij de „Kriegsleder A. G.” kantoor te Brussel, Anspachlaan 29, aangegeven worden. De verplichting tot aangifte geldt voor al de nijverkeidsinrichtingen, om het even of het werk stil ligt, of in zijn geheel of slechts gedeeltelijk wordt voortgezet, alsook voor de voorraden, die bij handelaars of in drijfriem- en in kabelfabrieken opgestapeld liggen; verder ook voor de in gebruik zijnde, evenals voor de niet meer gebruikte drijfriemen en kabels en de afval er van, Evenwel zijn de bedrijven, wier stapel drijfriemen en kabels niet meer dan 50 kilogram bedraagt, niet aan de verplichting tot aangifte onderworpen.

§ 2. Al de personen en ondernemingen, die drijfriemen en kabels van de onder § 1 aangeduide soort in bewaring of in gebruik hebben, zijn, onverschillig of deze voorwerpen hun al dan niet in eigendom toebehoren, verplicht daarvan aangifte te doen,

§ 3. Bij de aangifte is te vermelden: 1. het aantal en de afmetingen van riemen en kabels; 2. uit welke stof deze gemaakt zijn;
3. op welke wijze zij gebruikt worden; 4. of zij op het ogenblik der aangifte in gebruik
zijn. De aangifte moet gedaan worden op een daartoe voorgeschreven lijst van aangifte. De belanghebbenden kunnen bedoelde lijst kosteloos verkrijgen hij den bevoegden „Kreischef’ (Abschnittskommandeur, Kommandant), of op het kantoor van de „Kriegsleder A. G.”.

§ 4. Het kantoor te Brussel van de „Kriegsleder A. G.” is gerechtigd, de aan te geven stapels aan te kopen tegen de prijzen, die het Hoofd van het burgerlijk bestuur bij den Generalgouverneur in België Afdeling voor handel en nijverheid (Verwaltungschef beim Generalgouvernenur in Belgien .Abteilung fur Handel und Gewerbe) zal bepalen. Zover geen onderhandse aankoop tegen deze prijzen tot stand komt, kan het Generalgouvernement, Afdeling K. R., de betreffende drijfriemen en kabels onteigenen. In geval van onteigening, ontvangt de leveraar, nadat de voorwerpen geleverd en vervoerd zijn, een ontvangstbewijs, waarop de soort en de hoeveelheid der afgeleverde waar is vermeld. De ,Reichsentschâdigungskommission’ (Rijkskommissie tot regeling der schadeloosstellingen} beslist overeenkomstig de bestaande grondregels over de schadeloosstelling.

§ 5. De aan te geven drijfriemen en kabels mogen voorshands in het bedrijf, waar zij tot dusver gediend hebben, ook verder in gebruik blijven; voor het overige zijn de bezitters van bedoelde voorwerpen verplicht, deze tot nader bericht te bewaren en ze met de nodige zorg te behandelen.

§ 6. Afgezien van den verkoop aan de Kriegsleder- Aktiengesellschaff is het verboden na 10 Oktober 1916 op om het even welke wijze rechtszakelijk over de aan te geven drijfriemen en kabels te beschikken alsook deze voorwerpen naar een andere plaats over te brengen. Uitzonderingen kunnen door het Hoofd van het burgerlijk bestuur (Afdeling voor handel en nijverheid) en, in dringende gevallen, ook door de bevoegde Duitse mijnbesturen (Bergverwaltungen) en burgerlijke komnmsarissen (Zivilkommissare) worden toegestaan,

§ 7. Wie de voorschriften van deze Verordening opzettelijk of uit grove nalatigheid overtreedt, wordt, zover een andere strafwet geen zwaardere voorziet, gestraft met ten hoogste één jaar gevangenis en met ten hoogste 20.000 mark boete, of enkel met een van beide straffen. Bovendien kan tot de verbeurdverklaring van de voorwerpen, waarop de strafbare handeling betrekking heeft, besloten worden; in geval van opzettelijke overtreding moet de verbeurdverklaring worden uitgesproken. De poging tot overtreding is strafbaar.

§ 8. De Duitse krijgsrechtbanken en krijgsbevelhebbers zijn tot oordeelvellen bevoegd.
Brussel, den 27n September 1916.

foto uit illustré 1914