3 october 1916 dijnsdag Sint Niklaas

3 october 1916 dijnsdag
De 27 ste oorlogsmaand begint vandaag, geene uitkomst te zien.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

niets overgeschreven uit NRC

No. 254. — 15. SEPTEMBER 1916.
Bij besluit van 6 September 1916 werd de Maatschappij van het Gemeentekrediet gemachtigd voor rekening van verschillende besturen, een lening van
zestig miljoen frank (60.000.000 frank) tegen 4 % aan te gaan; zij heeft dezelve onderschreven met benutting van haar stamkapitaal en van haar steunkapitalen.

No. 254. — 15. SEPTEMBER 1916. Pag.
***
De met drie sterretjes gemerkte Verordeningen worden ook door middel van aanplakbrieven bekend gemaakt. Alle andere Verordeningen moeten door de gemeente-overheid volgens de gebruikelijke wijze van bekendmaken vooral aan de belanghebbenden medegedeeld worden.

Verordening *** houdende vaststelling van hoogste prijzen voor aardappelen.

Art. 1. De hoogste prijs voor aardappelen uit den oogst van 1916, door den voortbrenger geleverd, bedraagt in het hele gebied van het Generalgouvernement: voor de blauwe reuzen (Ardeense dikke blauwe)
8.— frank per 100 kgr.
voor alle andere soorten 10,— frank per 100 kgr.
Het Hoofd van het Burgerlijk Bestuur (Verwaltungschef) kan voor bijzonder fijne tafelaardappelen uitzonderingen op de vorenstaande prijzen toestaan.

Art. 2. De hoogste prijzen gelden voor goede, gezonde aardappelen van eenzelfde soort, zonder vermenging.

Art 3. De hoogste prijzen gelden voor leveringen zonder zak, Zij bevatten de kosten van vervoer tot aan de naaste goederenstatie, of, bij vervoer te water, tot aan de naaste aanlegplaats van schip of schuit.

Art. 4. Overtredingen worden met ten hoogste één jaar gevangenis of met ten hoogste 10.000 mark boete gestraft; ook kunnen beide straffen tegelijk worden uitgesproken. Buitendien kan tot de verbeurdverklaring vani dé aardappels besloten worden.

Art. 5. Bevoegd tot oordeelvellen zijn de Duitse krijgsrechtbanken en krijgsoverheden.

Art. 6. De Verordening van 27 Met 1916 betreffend het regelen der bevoorrading met vroege aardappelen (Wet- en Verordeningsblad bl. 2213) zal met ingang van 16 september 1916 op van kracht te zijn; daarentegen zijn van gemelden datum af, de algemene bepalingen betreffend die regeling van den handel in en de bevoorrading met aardappelen in de gemeenten, die tot nog toe aangesloten zijn bij het verzendingskantoor bij den burgerlijken kommissaris (Verlader-Bûro beim Zivilkommissar) te Mechelen van toepassing. De Verordening van 29 januari 1916 (Wet- en Verordeningsblad bl. 1564) is opgeheven. De Verordening van 28 september 1915 (Wet- en Verordeningsblad bl. 1090) blijft, zoverre vorenstaande Verordening of de Verordening van 17 januari 1916 (Wet- en Verordeningsblad bl. 1525) geen afwijkende bepalingen bevat, van kracht.
Brussel, den 7n september 1916.

postkaart Sint Camillus