28 april 1916 vrijdag Sint Niklaas

Alle bosschen van Sint Nikolaas worden door het Duitsch legerbeheer in beslag genomen afficheeren de Duitschers. De schoonste sparren worden uitgedaan en naar het front gestuurd.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org
overgeschreven uit NRC
19160428 – Aan de Naromeren nemende Duitschers eenige loopgrachten van den Rus en 6000 Russen gevangen. De Rus heeft voordeelen op andere punten van het front. 
19160428 – Kus-el-Amara door den Turk ingenomen 13.300 Engelschen hebben zich door honger en ziekte verplicht overgegeven. 

Verordening betreffend het aanslaan en stapelaangeven van mangaan, wolfram, chromium, molybdaenium, vanadium, titanium, kobalt, nikkel, enz.

Artikel 1.
Inbeslagneming. Alle stapels der hierachter opgesomde klassen, in vasten en vloeiharen toestand, worden hierbij in beslag genomen:
Klasse 1. Mangaan als metaal en in ijzerlegeringen (ferromangaan en spiegelijzer).
Klasse 2. Mangaan in ertsen en slakken.
Klasse 3. Wolfram als metaal en als wolframijzer (ferrowolfram).
Klasse 4. Wolframstaal met ten minste 1 % wolframgehalte.
Klasse 5. Wolfram, in ertsen, in slakken, in bij- en tussenproducten.
Klasse 6. Chromium als metaal en als chromiumijzer (ferrochromium).
Klasse 7. Chromiumstaal met ten minste 0,5 % chromiumgehalte.
Klasse 8. Chromium in ertsen, in zouten, in slakken, in bij- en tussenproducten.
Klasse 9. Molybdaenium als metaal en in legeringen (ferromolybdaenium).
Klasse 10. Molybdaenium in ertsen, in slakken, in bij- en tussenproducten.
Klasse 11. Vanadium als metaal en in legeringen (ferrovanadium) .
Klasse 12. Vanadium in ertsen, in zouten, in zuren, in slakken, in bij- en tussenproducten.
Klasse 13. Titanium als metaal en in legeringen (ferrotitanium) .
Klasse 14: Titanium in ertsen, in slakken, in bij- en tussenproducten.
Klasse 15. Kobalt als metaal en in legeringen (ferrokobalt).
Klasse 16: Kobalt in ertsen, in zouten, in slakken, in bij- en tussenproducten.
Klasse 17: Nikkel als metaal en in legeringen.
Klasse 18. Nikkel in ertsen, in zouten, in slakken, in hij- en tussenproducten.
Klasse 19: Ferrosilicium, ferrofosfoor, silicospiegels silicomangaanaluminium.
Klasse 20. Staalijzer en spiegelijzer met 3-20 % mangaangehalte.
Klasse 21. Haematietruwijzer.
De inbeslagneming strekt zich hij de vorenstaande ijzerlegeringen ook uit op afval en oud materiaal, evenals op afgewerkt en half afgewerkte werktuigen.

Artikel II.
Personen, vennootschappen, enz. die onder toepassing der Verordening- vallen. Vallen onder toepassing dezer Verordening:
a) alle nijverheidsondernemers en -huizen, in wier bedrijven de onder art. I opgesomde voorwerpen voortgebracht of verwerkt of gebruikt of verbruikt worden, in zoverre de stapels zich hij hen in bewaring of onder toltoezicht bevinden;
b) alle personen en huizen, die zulke voorwerpen wegens hun handelsbedrijf of anders uit winstbejag in bewaring hebben, zoverre de stapels zich hij hen in bewaring of onder toltoezicht bevinden;
c) alle gemeenten, openhaar rechtelijke lichamen en verenigingen, in wier bedrijf zulke voorwerpen voortgebracht of verwerkt of verbruikt worden, of die zulke voorwerpen in bewaring hebben, in zoverre de stapels zich hij hen in bewaring of onder toltoezicht bevinden. Bij stapels, die op vreemde zolders, in stapelplaatsen en andere bergplaatsen liggen, zijn, bijaldien hij, die gerechtigd is om er over te beschikken, zijn stapels niet zelf onder slot houdt, de héritiers der betreffende bewaarplaatsen voor het naleven dezer Verordening verantwoordelijk. Zijn binnen het gebied des General-Gouvernements hijhuizen voorhanden (bijfabrieken, bijwinkels, bijkantoren en dergelijke) zoo is het hoofdhuis gehouden ook voor deze bijhuizen aan te geven.

Artikel III.
Werking der inbeslagneming.
1. De onder art. II vermelde personen, vennootschappen enz. zijn voor de goede bewaring en het ter beschikking houden der in beslag genomen voorwerpen verantwoordelijk.
2. Alle gebruik der in beslag genomen voorwerpen is enkel mits uitdrukkelijke toelating der Afdeling voor Handel en Nijverheid (Abteilung fur Handel und Gewerbe), Kunstherlevingslaan 30, Brussel, veroorloofd. Zoverre de voorwerpen op het ogenblik van het van kracht worden dezer Verordening tot het in gang houden van het bedrijf vereist zijn, wordt het gebruik ervan, totdat de Afdeling voor Handel en Nijverheid er over beslist heeft, op een zonder verwijl in te dienen aanvraag in den tot dan bestaande omvang toegelaten.
3. Alle rechtzakelijke beschikkingen over de in beslag genomen voorwerpen, uitgezonderd de beschikkingen door de Afdeling voor Handel en Nijverheid uitdrukkelijk toegelaten, zijn verboden en van geen waarde.

Artikel IV. Stapelaangifte.
Alle stapels der onder art. I in beslag genomen voorwerpen in vasten en vloeiharen toestand moeten, onder aangifte van hoeveelheid, stapelplaats en eigenaar, ten laatste den In Juni 1916 hij de Afdeling voor Handel en Nijverheid, Kantoor voor grondstoffenbeheer (Abteilung fur Handel und Gewerbe, Bohstoffverwaltungsstelle)
Kunstherlevingslaan, 30, Brussel, schriftelijk aangegeven worden. Indien enkele der onder art. I opgesomde voorwerpen voorts in België ingevoerd of nieuw gewonnen worden, zoo moet dese aangroei voor het einde der maand, waarin de invoer of de voortbrenging geschiedt, hij voornoemd kantoor aangegeven worden. Gehouden aan te geven zijn de onder art II vermelde personen, vennootschappen, enz.

Artikel V.
Strafbepalingen. Met ten hoogste 5 jaar gevangenis of ten hoogste 20.000 mark boete wordt gestraft:
a) wie zonder toelating der Afdeling voor Handel en Nijverheid de onder art. I opgesomde voorwerpen verkoopt of koopt of er anders rechtzakelijk over beschikt;
b) wie onbevoegd deze voorwerpen wegbrengt of het daarin besloten metaal op enige andere wijze aan de inbeslagneming onttrekt;
c) wie deze voorwerpen zonder de voorgeschreven toelating in zijn bedrijf gebruikt:
d) wie verzuimt de voorgeschreven stapelaangifte te doen of een valse of onvolledige aangifte doet; e) wie op enige andere wijze deze Verordening overtreedt. de poging tot overtreding is strafbaar. Buiten deze straf kan het voorwerp, waarop de overtreding betrekking heeft, van bestuurswege voor het Duitse Rijk zonder vergoeding verbeurd verklaard worden. Bevoegd zijn de Duitse krijgsbevelhebbers en krijgsrechtbanken.
Brussel, den 22n April 1916.

afbeelding illustrierter Kriegskurier 32 jaargang 2

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s