23 april 1916 zondag Sint Niklaas

Paschen vandaag en geen vleesch. We krijgen ons rantsoen enkel morgen daar de Duitscher te laat doen slachten heeft en het vleesch nog te versch is.

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

niets overgeschreven uit NRC

Verordening betreffende de wijziging der tax op de kinemavertoningen en de toepassing der tax op andere openbare vermakelijkheden.

Art. 1. § 1. De tax waaraan, krachtens artikel één der wet van 3 September 1913, de ondernemers van kinemavertoningen zijn onderworpen, wordt op de inrichters van alle openbare vertoningen, concerten, bals, wedrennen, spelen of andere vermakelijkheden toepasselijk gemaakt.
Met wijziging in artikel één van voormelde wet, wordt het bedrag der tax eenvormig gesteld op tien ten honderd van het totaal der ruwe ontvangsten hoe ook genaamd; worden alleen daarvan afgetrokken, de sommen welke afstand aan menslievende werken behoorlijk is bewezen.
§ 2. De taxe wordt onderscheidenlijk op vier, zes of acht frank per dag gesteld voor de ondernemers of inrichters wier totaal van de ruwe ontvangsten, gedurende de helft een maand gedaan, gemiddeld minder is dan zestig, tachtig of honderd frank per dag van vertoning of van vermakelijkheid.
§ 3. Worden vrijgesteld, degenen wier gemiddelde som van gemelde ontvangsten minder is dan veertig frank per dag van vertoning of van vermakelijkheid.

Art. 2. § 1. Geen provincie- en gemeenteopcentiemen mogen op die tax gesteld worden.
§ 2. Echter wordt van de tax één achtste aan de provincie en drie achtsten aan de gemeente toegekend.
§ 3. Desgevallende, wordt het bedrag dier aandelen afgetrokken van de bijzondere provincie- of gemeentebelastingen, welke op de openbare vertoningen of andere vermakelijkheden gelegd zijn.

Art 3. Artikelen 2, 10 en 11 der wet van 3 September 1913 vervallen; de andere bij de tegenwoordige Verordening.
Deze Verordening wordt met ingang van 16 Mei 1916 van kracht.
Brussel, den 23n April 1916.
afbeelding Pasen uit l’événement