1 april 1916 zaterdag Sint Niklaas

De Belgische soldaten zijn 20 volle maanden binnen.
Duitsche werklieden doen de telefoondraden af die door de Duitschers niet gebruikt worden. Gebrek aan koperdraad doet hun naar alle waarschijnlijkheid tot dien maatregel overgaan.

overgeschreven uit NRC
19160401 – De Duitsers nemen het dorp Malancourt rond Verdun, Zeppelinaanval op Londen de E15 beneden geschoten. 

zie ook
http://www.oorlogsdagboek.org

Verordening C. C. VI. A. 2314.
Gedurende het jaar 1916 blijven nog van kracht:
1°) het koninklijk besluit van 5 December 1913 (Belgisch Staatsblad van 20 December 1913, Nr. 35i),waarbij de prijs per dag onderhoud werd vastgesteld, gedurende het jaar 1914, van de personen welke in de Weldadigheidsscholen, de Toevluchthuizen en de Bedelaarsgestichten zijn geplaatst;

2°) het koninklijk besluit van 24 Maart 1914 Belgisch Staatsblad van 29 Maart 1914, Nr. 88), waarbij de prijs per dag onderhoud werd vastgesteld, gedurende het jaar 1914, van de niet krankzinnige behoeftigen, welke in de Gods- en Gasthuizen zijn opgenomen;

3°) het koninklijk besluit van 25 Maart 1914 (Belgisch Staatsblad van 29 Maart 1914, Nr. 88), in zoverre daarbij werd vastgesteld de prijs per dag onderhoud van de krankzinnigen, welke in de van de Burgerlijke Godshuizen afhangende krankzinnigengestichten, in de bewaarplaatsen en in de voorlopige gestichten
en doorgangshuizen zijn opgenomen.
De prijs der dag onderhoud van de krankzinnige behoeftigen, welke zijn opgenomen in de overige krankzinnigengestichten, onder 3° niet vermeld, ondergaat gedurende het jaar 1916 een verhoging van tien centiem op de bij het besluit van 25 Maart 1914 bepaalde prijzen.
Afwijkende van artikel 2 van het besluit van 30 Augustus 1903, wordt de vergoeding wegens verblijf van de begeleiders van krankzinnigen, gedurende het jaar 1916, bepaald op 4 frank, 8 frank en 12 frank, naar gelang de terugreis den dag zelf van het vertrek, des anderdaags of twee dagen later geschiedt. Deze vergoeding is onafhankelijk van de reiskosten, krachtens het eerste artikel van het aangehaalde besluit te betalen.
De „Verwaltungschef” bij den General-gouverneur in België is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, den 18n Maart 1916.
C. C. VI. A. 2314.

postkaart met telegraaflijnen op dak station Sint Niklaas