25 november 1915 donderdag Sint Niklaas

50% van al het graan dat in België groeit wordt door de Duitschers opgeeischt; 25% is voor de stad of gemeente en 25% voor de boeren zelf. Die laatste 25% wordt in sommige gemeentens door de Duitschers bovendien nog de boeren afgenomen.
De boter en de eieren toebehoorende aan onze boterboerin wordt onderwege door de Duitsche soldaten aangeslagen; voor hare boter betalen zij 4,00 fr de kgr voor hare eieren 0,15 fr ’t stuk; maar daarmede zitten wij zonder boter want nievers is er boter te krijgen van aan zotte prijzen als 6,00 fr de kgr!

uit NRC: 19151125 – De Engelschen en Franschen houden de Bulgaren voor Salonika in evenwicht. 

zie ook http://www.oorlogsdagboek.org

postkaart grote markt ergens van internet